BG-Брацигово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брацигово, ул."Атанас Кабов " № 6 а, За: Васил Михайлов Гюлеметов, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: kmet@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Място/места за контакт: община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bratsigovo.bg/op.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на Община Брацигово през зимен сезон 2014 г. – 2015 г.” Зимното поддържане включва снегопочистване и опесъчаване на общнската пътна мрежа и улици в гр.Брацигово с цел създаване нормална проходимост за пътните превозни средства при зимни условия.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обекти на зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на Община Брацигово през зимен сезон 2014г. – 2015 г. са общинската пътна мрежа на територията на Община Брацигово и улична пътна мрежа в гр.Брацигово, включващо: 2.1,Път IV-37709 - гр, Брацигово - с. Капитан Димитриеео от км 0+000 до км 7+500 - обща дължина 7,5 км; 2.2. Път III -377 в границите на град Брацигово от км.5+809 до км. 7+297 с обща дължина 1.488 км. 2.4. Улична пътна мрежа-град Брацигово включваща улиците: 1- ва ГРУПА-ГЛАВНИ УЛИЦИ 1. бул."Трети март" 2. ул. "Атанас Ненов" 3. ул.'Теорги Глухчев" 4. ул."Васил Петлешков" 5. ул."Христо Дамянов" б. ул."Христо Гюлеметов" 7. бул."Освободители" 8. бул."Атанас Кабов" 9. ул."Страшимир Мишекопаранов" 10. Алеята на ОДЗ"Божура Фурнаджиева" 2-ра ГРУПА-СЪБИРАТЕЛНИ И ЗАХРАНВАЩИ УЛИЦИ 1. ул."Ангел Попов" 2. ул."Слави Дишлянов" З. ул."Братя Златкови" 4. ул."Данаил Дименов" 5. ул."Брациговска комуна" 6. ул."Васил Левски" 7. ул."Майор Павлов" 8. ул."Крум Партъчев" 9. ул."Ана Гиздова" 10. ул."Никола Мишев" 11. ул."Иван Хрисчев" 12. yл."O6opuщe" 13. ул."Никола Вапцаров" 14. ул."Перущица""Копривщица „Батак"-нов квартал 3-та ГРУПА- ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ УЛИЦИ

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на община Брацигово

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към обекта при изпълнението: Поддържане в проходимост при зимни условия на посочените по-горе пътни участъци и улици в гр.Брацигово, включващо: 1.Почистване на общинските пътища от сняг (при снежна покривка над 5 см.),от преспи при снегонавявания с цел създаване нормална проходимост за пътните превозни средства при зимни условия. 2.Опесъчаване на участъци (механизирано и ръчно) със заледявания и стръмни участъци, по които има опасност от задръстване на движението, поради невъзможността на автомобилите да ги преодоляват. 3.Периодичността на почистване /опесъчаване/ на територията на общината ще се осъществява по указания на Възложителя. 4.Възлаганите видове работи да бъдат изпълнявани при спазване изискванията на “Технически правила за поддържане и ремонт на пътищата, Раздел “Зимно поддържане”” (ГУП 1989 г.). 4.По време на изпълнение на поръчката да се спазват изискванията за безопасни условия на труд, общинските наредби и законите на Република България. 5.3а осъществяване на опесъчаването на пътната мрежа през зимен сезон 2014-2015 г. на територията на Община Брацигово ще се достави осигурен от Община Брацигово разпределен на депо на територията на гр.Брацигово кметствата към община Брацигово. При констатирано наличие на недостиг на заявеното количество пясък фирмата изпълнител трябва да заяви доставка на допълнително количество пясък ,което ще бъде доставено от Община Брацигово на депо на територията й. Щети или причинени вреди на трети лица, произтекли от забавяне, неправилни действия и/или неизпълнение на необходимите дейности по субективни причини са за сметка на избраният изпълнител, фирмата отговаряща за изпълнението по сключен договор. Всяка оферта трябва да съдържа : 1.Списък на документите,и информацията съдържаща се в офертата,подписан и подпечатан от участника- Приложение 1 към Образец № 1 ; 2. Оферта за участие – Образец № 1; 3.Единен единтификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър,Булстат и /или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата в която участникът е установен,както и адрес ,включително електронен,за кореспонденция при провеждане на процедурата; 4. Данни за лицето,което прави предложението –Образец № 2; 5 . Декларация по чл.47 ал.1 ,ал.2 и ал.5 - Образец № 3; 6.Декларация за ползване на подизпълнители- Образец № 4 ; 7.Декларация за съгласие от подизпълнител – Образец № 5; 8. Декларация за съгласие с клаузите на проекто –договора-Образец № 6; 8. Техническо предложение – Образец № 7; 9. Ценово предложение – Образец № 8; 10.Срок на валидност на офертата- Образец № 9; Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис : До община Брацигово Гр.Брацигово Ул.” Атанас Кабов “ № 6 а За участие в обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на Община Брацигово през зимен сезон 2014 г. – 2015 г.” В долния ляв югъл на плика се посочва: Наименованието на участника Адрес,телефон ,факс ,емейл адрес за кореспонденция;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/10/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подаването на офертите се извършва на фронт офиса на община Брацигово ,гр.Брацигово,ул.”Атанас Кабов “ № 6А. Отворянето на офертите ще се извърши на 03.11.2014 г. от 10.00 часа в сградата на община Брацигово,гр.Брацигово,ул.Атанас Кабов “ № 6 А. Цялата документация в електроенен вариант може да бъде намерена на интернет страницата на община Брацигово ,Профил на купувача /обществени поръчки www.bratsigovo.bg/op.php За допълнителна информация : Цонка Кушлева - Гл.експерт "Обществени поръчки " -тел.0894689385;03552/2065 в.120 Елена Асенова Василева - тел. 0897997768 ,03552 центр.2065 в.110

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/10/2014