Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: Дилян Стойков, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611123, E-mail: dstoikov.73@gmail.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2014-007.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на приложни специалисти – специални педагози, по проект: „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”, по две обособени позиции. Обособена позиция 1 - Приложен специалист – специален педагог ЦНСТ, кв. „Дружба” Обособена позиция 2 - Приложен специалист – специален педагог ЦНСТ, кв. „Сини камъни” Подробно описние на предмета на поръчката е посочено в Техническа спецификация – Приложение № 1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80500000

Описание:

Услуги по обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Избор на 2 – ма приложни специалисти – специални педагози, както следва: -Приложен специалист – специален педагог ЦНСТ, кв. „Дружба” -Приложен специалист – специален педагог ЦНСТ, кв. „Сини камъни”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

43978 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен, ЦНСТ, кв. „Дружба” , ЦНСТ кв. „Сини камъни”

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка; 2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка. Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение - Образец № 2;4. Ценово предложение - Образец № 3;5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:6.1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга – Образец № 5. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. Минимални изисквания: Всеки участник трябва да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката. Забележка: Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката е услуга като приложен специалист – специален педагог или еквивалентно. 6.2. Декларация посочваща образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на приложните специалисти – специални педагози, които ще използва при изпълнение на поръчката, за всяка обособена позиция – свободна форма;Минимални изисквания: Всеки приложен специалист - специален педагог следва да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен минимум "бакалавър" по Специална педагогика или еквивалентно и най-малко 1 година опит като специален педагог.7. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми (за изпълнител – ЮЛ/ЕТ/обединение);Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.Когато участникът е физическо лице не се прилага/т документ/и по т. 7; 8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 6; 9. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.10.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/11/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 7, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5, от т. 3. Съдържание на офертата, от дакументацията за участие. Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3. Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Прогнозна стойност на поръчката е до 43 976,00 лева, без ДДС, в т.ч.: Прогнозна стойност на обособена позиция 1 – 21 988,00 лева, без ДДС; Прогнозна стойност на обособена позиция 2 – 21 988,00 лева, без ДДС; Забележка: В прогнозната стойност на обществената поръчка и на всяка обособена позиция са включени осигурителните вноски от Работодател. Срокът на валидност е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства по проект № BG051РО001 - 5.2.12 – 0062 – С0001 „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европеиския социален фонд на Европеиския съюз. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 04.11.2014 г., 16:30 часа, в стая № 102, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. При сключване на договор определеният за изпълнител Участник, за всяка обособена позиция, представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б.”д” от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2014-007.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/11/2014