Версия за печат

BG-Генерал Тошево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Генерал Тошево, ул."Васил Априлов" №5, За: инж.Ради Михайлов, началник отдел "ТУСИДЕ", РБългария 9500, Генерал Тошево, Тел.: 05731 2020, E-mail: mail@toshevo.org, Факс: 05731 2505

Място/места за контакт: общинска администрация, гр.Генерал Тошево, отдел "ТУСИДЕ"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.toshevo.org.

Адрес на профила на купувача: http://toshevo.org/g/?page_id=1407.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на пожароизвестителна система в Общинска администрация гр.Генерал Тошево”. Източник на финансиране на поръчката - средства, предвидени в бюджета на община Генерал Тошево. Документацията за участие е неразделна част към публичната покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45312100

Описание:

Работи по инсталиране на пожароизвестителни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Участниците са длъжни при изготвяне на офертата си, да спазват всички условия, предвидени в техническата спецификация от документацията за участие в настоящата поръчка, и да приложат към ценовото си предложение количествено-стойностна сметка по образец. Д-ка проводник СВТ 3 х 1,5 mm2 - 36м;Д-ка проводник J-Y(L)Y 2 х 0,75 mm2- 1719м.;Д-ка проводник ШТРВШ 4x0,25мм -20м;Доставка и монтаж PVC каб.канал 20/10 -28м; Доставка и монтаж PVC каб. канал 15/10 мм- 1616 м.;Полагане на пров. СВТ , J-Y(L)Y и ШТРВШ в пл. каб. кан.-1616м;Д-ка и м-ж пожароизвестяваща адрес централа - 2 известителни линии, окомплектована с акумулаторни батерии- 1 бр.; Д-ка и м-ж на пожароизвестител адресируем оптично димен- 161 бр.;Д-ка и м-ж на основа за пожароизвестител -161 бр.;Д-ка и м-ж на ръчен пожароизвестител- 25бр.;Д-ка и м-ж на сигнална сирена за вътр. монтаж- 9бр.;Д-ка и м-ж на сигнална сирена за външен монтаж -4бр.;Д-ка и м-ж на телефонен дайлер 1бр.Д-ка и м-ж на лъчев пожароизвестител - 60 м - 1 бр.;Д-ка и м-ж на отражател - 1 бр.;Д-ка и м-ж на адаптер - 1 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

12500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Генерал Тошево, ул."В.Априлов" № 5, сградата на общинска администрация

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Минимални технически изисквания към участниците: 1.1. Декларация за техническите лица, които ще отговарят за монтажните дейности, включително и на тези отговарящи за контрола на качеството, при изпълнение на предмета на обществената поръчка (минимум 3 лица) - Образец № 6. Техническите лица, които ще отговарят за монтажните дейности следва да притежават необходимата квалификация, изискваща се от „Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V“ и „Правилни за изпълнение на конкретните дейности. Към декларацията участникът прилага като доказателства следните документи: • Копие на документ за придобита квалификационна група, изискваща се съгласно „Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V“ и „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения“за изпълнение на конкретните дейности. (участникът прилага документа за всяко лице, което ще участва в изпълнението на монтажните дейности в настоящата поръчка. 1.2. Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи такава категория /групи/, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка. Ако участникът е чуждестранно лице - еквивалентен документ, издаден от държавата, в която е установен. Това обстоятелство се доказва от участника с представяне на заверено от него копие на удостоверение и валиден талон, издадени от ЦПРС към Камарата на строителите в България за строежи, съответстващ на предмета на поръчката. 1.3. Да е вписан в Единния регистър на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на издадените разрешения за осъществяване на дейности по НАРЕДБА Із-2815/07.11.2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения свързана с пожарната безопасност – доказва се със заверено от участника копие на разрешение за осъществяване на дейности по НАРЕДБА Із-2815/07.11.2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения свързана с пожарната безопасност, издадено Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” с обхват територията на цялата страна. В плика с офертата трябва да се съдържат следните документи: 1. Оферта /по образец/ - оригинал. 2. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице (заверено от участника копие), а при чуждестранни граждани – документът се представя в официален превод на български език. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат и удостоверения за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие). Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български език. Когато участникът предвижда участие на подизпълнител/и, документът за регистрация, респ. ЕИК, се представя за всеки от подизпълнителите. Когато участникът е обединение, документите за регистрация и/или ЕИК се представят за всеки от участниците в обединението. 3. Административни сведения /по образец/; 4. Техническо предложение /по образец/; 5. Ценово предложение /по образец/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При сключване на договора класираният на първо място участник е длъжен да представи: • документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (свидетелства за съдимост на лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, • декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП • заверено от участника копие на валидна Застраховка за професионална отговорност за строителство по чл. 171 от ЗУТ, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в строителството. Документацията за участие в обществената поръчка с приложенията към нея може да бъде намерена в раздел „Профил на купувача” на електронната страница на Община Генерал Тошево, на следния адрес: www.toshevo.org. Отварянето на офертите ще бъде публично, на 06.11.2014 г., от 10:00 ч., в сградата на общинска администрация, гр.Генерал Тошево, ул."В.Априлов" 5, заседателна зала, ет.3, и на него могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/11/2014