Версия за печат

BG-СТАРА ЗАГОРА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, БУЛ. "РУСКИ" №62, За: инж. Георги Александров, Р.БЪЛГАРИЯ 6000, СТАРА ЗАГОРА, Тел.: 042 621176, E-mail: csmp-stara_zagora@mh.government, Факс: 0421 621132

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmp-sz.com.

Адрес на профила на купувача: http://csmp-sz.com/profil-na-kupuvacha/public-calls/200-pp-210403.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на един брой оборудвана нова линейка за нуждите на ЦСМП-Стара Загора, предназначена за оказване на спешна медицинска помощ, съобразно изискванията по приложената техническа спецификация към публичната покана

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34114121

Описание:

Линейки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Един брой оборудвана линейка

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Ггр.Стара Загора бул. "Ген.Столетов" № 0, паркинг на ФСМП - Стара Загора/западен вход на сградата на МБАЛ "Проф. д-р Ст.Киркович" АД Ст.Загора/

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изпълнителят следва да отговаря на изискванията на чл.47, ал.1 т.1 и чл.47, ал.5 от ЗОП. 2.Участникът трябва да притежава валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват "Търговия с автомобили, резервни части, аксесоари и резервни части" 3.Участникът трябва да разполага със сервизна мрежа /собствени или упълномощени сервизи/ на територията на Република България, осигуряваща гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на предлаганата линейка на разстояние не повече от 100 км. от ЦСМП - Ст.Загора. 4.Предлаганата линейка да е нова, неупотребявана, серийно произведена не по-рано от 2014 г.,Евро 6 и притежаваща европейско типово одобрение, валидно за територията на Република България. 5.В случай ,че участникът не е производител, следва да представи оторизационно писмо, с което производителят го оторизира да предлага, доставя и осигурява сервизно обслужване на произведените от него линейки. 6.Към офертата участникът трябва да представи декларация , че при доставката на линейката ще предостави необходимите документи за регистрация съгласно изискванията на Наредба № І-45 на МВР от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет , пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, осигуряващи регистрация на предлаганата линейка. 7.Предлаганата линейка следва да отговаря на изискванията на стандарт EN 1789 : 2007 +А1 : 2010 или еквивалент. 8.Предлаганата линейка трябва да отговаря на Директива 93/92/ЕЕС и на стандартите съгласно тази дериктива или еквивалент. 9.Доставката на линейката се извършва при условията на проекта на договора- Приложение №4 към публичната покана, в срок до 30 дни от подписването му. Заплащането се извършва със средства от бюджета на ЦСМП - Ст.Загора в срок до 30 дни от подписването на приемно- предавателен протокол и издаването на фактура, по банков път. 10.Предлатаната линейка следва да има гаранционен срок не по-малко от 36 /тридесет и шест/ месеца след доставката , без ограничение на пробега. 11.Допълнително монтираните елементи и оборудване в линейката следва да имат гаранционен срок не по-малко от 36 /тридесет и шест/ месеца след доставката. 12. Доставчикът осигурява преференциален прием на линейката в съответните сервизни бази.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/11/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1.Получените оферти ще бъдат отворни на 05.11.2014 г в 16:00 часа в сградата на Управлението на ЦСМП -Ст.Загора /гр. Ст.Загора бул. "Руски" № 62 /. 2.Срок на валидност на офертата - не по-кратък от 60 дни от срока за получаване на офертите. 3.Офертата се представя само в един вариант, на български език. Документите на чужд език следва да бъдат в официален превод. 4. Предлаганата цена следва да бъде окончателна,посочена в български лева, без ДДС и да включва цената на автомобила и оборудването , доставката на автомобила до мястото на изпълнение , опаковка, транспорт, застраховки , митни сборове и други разходи по доставката , гаранционна поддръжка и сервизно обслужване. Посочената в публичната покана прогнозна стойност представлява максимален финансов ресурс на Възложителя. 5. Освен минималното съдържание на офертата съгл. чл.101в от ЗОП, към нея следва да бъдат приложени и декларация Образец №3, приложение към публичната покана итехническа документация на предлаганата линейка /технически паспорт, чертежи, описания, схеми и др.п/, от които може да се установи съответствието на предлаганата линейка и оборудване с техническата спецификация на възложителя.. 6. Техническата оферта и ценовото предложение на участниците следва да бъдат изготвени по образци №1 и №2, приложения към публичната покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/11/2014