Версия за печат

BG-Смядово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ "Св.Св. Кирил и Методий", ул. "Черноризец Храбър" № 16, За: Марияна Йорданова, България 9820, Смядово, Тел.: 053 512090, E-mail: sou_smiadovo@abv.bg

Място/места за контакт: СОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.smyadovo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на готвена храна за обяд на ученици от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, както следва: 1. 41 ученици от І клас по 124 уч. дни = 5084 хр. дни.2.113 ученици от І І– ІV клас по 129 уч. дни = 14577 хр. дни.3.106 ученици от V–VІІ клас по 140 уч. дни = 14840 хр. дни.Общо 34501 хр. дни. Посоченият по- горе брой ученици е ориентировъчен, като точната бройка на обедите, които ще се доставят ще се определи според реалното присъствие на учениците на учебните занимания в писмена заявка от възложителя до изпълнителя по договора. Срокът на изпълнение на дейностите, предмет на публичната покана, е от датата на сключване на договора до 30.06.2015 г. и включва предоставяне на готвена храна.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15894200, 15894300

Описание:

Приготвени ястия
Приготвени блюда


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Участникът следва да доставя обяда на порции. Съдовете, с които ще се достави храната следва да са предназначени за контак с храни и да съответстват на действащите нормативни изисквания за този вид продукти. Предлаганата храна следва да съответства на изискванията на наредба № 37 от 21.06.2009 г. за здравословното хранене на учениците, а така също и на действащата нормативна уредба за този вид доставки. Доставяната храна де не е с температура по - ниска от 63 гр. по Целзий. При всяка ежедневна доставка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представя и порция, служеща за пробен контрол. Доставените хранителни продукти следва да отговарят на изискванията на: Закона за храните, Сборник рецепти за ученически столове и бюфети, Наредба № 5 / 25. 05. 2006 г. за хигиената на храните, , Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Закона за народното здраве, и други относими нормативни актове по изпълнение на стандартите и критериите за хранене и други приложими законови и подзаконови актове . Прогнозната стойност на обяд за един ученик на ден е 1.35 лв. с ДДС. Стойността на дейностите, предмет на публична покана, е 46 576.35 лв. / четиридесет и шест хиляди петстотин и седемдесет и шест лева,тридесет и пет стотинки / с включен в цената ДДС. Оферти, надвишаващи стойността на публичната покана или прогнозната стойност на обяд за един ученик на ден, ще бъдат отстранени от участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46576 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Смядово, ул. „Черноризец Храбър № 16”.

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да имат изпълнени дейности с предмет еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка през последните 3 години, считано до датата на подаване на офертата или от датата на регистрация или започване на дейността си при по - рано учредени участници в процедурата, на обща стойност не по - малко от 23 000 лв. Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират дейности по производство или търговия с готвени ястиия Срокът на изпълнение на дейностите, предмет на публичната покана, е от датата на сключване на договора до 30.06.2015 г. и включва доставка на готвена храна за посочените по - горе ученици. Броят на учениците е ориентировъчен, като точната бройка на обедите, които ще се доставят, ще се определи според реалното присъствие на учениците на учебните занимания в писмена заявка от възложителя до изпълнителя по договора. Заявката се подава от упълномощено от възложителя лице по посочения от участника, определен за изпълнител, телефон или факс. Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да изпълни заявката в предложения в техническата си оферта срок. Срокът се посочва в часове и започва да тече, считано от датата на получаване на заявката. Възложителят ще заявява храните, посочени в приложеното към тази спецификация примерно меню , като с оглед на потребностите на учениците, е възможно определени храни от менюто да не се заявят, респективно доставят. Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да достави храните, посочени в писмената заявка в указания в нея час. По горния принцип се доставят храните до изтичане на срока на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател 1 – Р1 – показател за предложена цена за един ученик на ден - тежест 70 % Показател 2 – Р2 – Предложен срок за изпълнение на писмената заявка– тежест 30 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/11/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документация за участие в процедурата, както и образците на документите, са публикувани на следния интернет адрес: www.smyadovo.bg Дейностите, предмет на тази обществена поръчка, се осъществяват в рамките на проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна рограма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия на 04.11.2014 г. от 11:00 ч. в сградата на училището. Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване ЮЛНЦ и други лица имат право да присъстват при отварянето на офертите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/11/2014