Версия за печат

BG-с.Узунджово, общ.Хасково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Основно училище "Любен Каравелов", ул."Любен Каравелов" №1, За: Валя Димитрова, Р.България 6350, с.Узунджово, общ.Хасково, Тел.: 03710 2270, E-mail: karavelov_uz@abv.bg, Факс: 03710 2345

Място/места за контакт: деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.karavelov-uz.com.

Адрес на профила на купувача: www.karavelov-uz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на закуски за учениците от 1-ви до 4-ти клас и децата от подготвителната група от датата на сключване на договор до 31.05.2015г., брой деца 160, брой учебни дни 125, прогнозен брой закуски 20 000, за нуждите на ОУ „Любен Каравелов“ с.Узунджово, общ.Хасково.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15894400

Описание:

Лека закуска


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на закуски за учениците от 1-ви до 4-ти клас и децата от подготвителната група от датата на сключване на договор до 31.05.2015г., брой деца 160, брой учебни дни 125, прогнозен брой закуски 20 000, за нуждите на ОУ „Любен Каравелов“ с.Узунджово, общ.Хасково. Максималната допустима стойност на поръчката трябва да е съобразена с финансовия ресурс, който Възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката и който е посочен в публичната покана като девизна цена, както следва: 1.Доставка на закуски за учениците от 1-ви до 4-ти клас и за децата от подготвителната група не повече от 0.60 лв. с ДДС за една закуска. Максималната стойност на договора е не повече от 9 212.50 лв. (девет хиляди двеста и дванадесет лева и петдесет стотинки) без ДДС или 11 055 лв. (единадесет хиляди и петдесет и пет лева) с включен ДДС. Стойността на договора ще се определи на база реално доставени закуски по реда на чл.3, ал.2 от договора, без да надвишава посочената обща стойност.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

9213 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ОУ „Любен Каравелов” с.Узунджово, общ.Хасково, ул.”Любен Каравелов” №1

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предлаганите закуски трябва да съответства на изискванията, посочени в настоящите указания, приложенията към тях и в проекто-договора. Закуските следва да бъдат тестени закуски със зеленчукова и/или млечна плънка. Основният компонент на закуската да включва разнообразни хранителни продукти и кулинарни изделия, като в рамките на една седмица да не се повтарят и да бъдат съобразени с изискванията на Наредба №37 за здравословно хранене на учениците. Закуските да бъдат от следните групи: *сандвичи с млечен продукт (сирене, кашкавал, извара, млечни салати); *сандвичи с меса (колбаси), риба или яйца; *сандвичи със зеленчуци; *тестени закуски с ограничено влагане на мазнини- баници с млечна, зеленчукова или месна плънка, пици, сиренки, кифли- не повече от веднъж седмично. Закуските и техните компонентни да бъдат съобразен с рецептурите в сборника рецепти за ученическо столово хранене, издателство Техника, 2012г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ. Месата и колбасите в сандвичите да не бъдат тлъсти, а млечните продукти в закуските да са с намалена масленост (от краве мляко). Хлябът в сандвичите поне два пъти седмично да бъде ръжен или пълнозърнест. Доставените закуски да не са от рода на вафли, морени, чипс и сладкарски изделия баклави, торти, пасти или други подобни. Доставяните сандвичи да се предлагат в полиетиленова или полипропиленова индивидуална опаковка за еднократно ползване, доставените тестени закуски- в полиетиленова или полипропиленова индивидуална опаковка за еднократно ползване, с индивидуална книжна салфетка. Тестените закуски да бъдат произведени в деня на консумацията, а сандвичите не по късно от 24 часа преди предлагането им за консумация, като до този момент ще бъдат съхранявани в хладилни условия при температура + 4 градуса С / +2 градуса С. Закуската се дава в индивидуална опаковка за ученик включена в цената.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/11/2014 09:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа следните документи: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата; 2. Административни данни (по образец); 3.Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. а, б, в, г, д и ал. 5 ЗОП (по образец). 4.Декларация за участието на подизпълнители (по образец). 5.Декларация от подизпълнител (по образец) – ако е приложимо. 6.Доказателства за упражняване на професионална дейност съгласно чл.49, ал.1 от ЗОП, а именно: Удостоверение от БАБХ за регистрация на хранителен обект по чл.12 от Закона за храните. Всеки един от участниците трябва да притежава минимум една собствена или наета база, регистрана като обект за производство и/или търговия с храни съгласно чл. 12 от Закона за храните. 7. Техническо предложение, съгласно представения образец. 8.Ценово предложение (по образец). 9. Парафиран на всяка страница проект на договор (по образец). Възложителят няма да отстрани участник от процедура за възлагане на обществена поръчка или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил документ по чл. 49, ал. 1 от ЗОП, когато: 1. участникът е представил удостоверение за вписване в професионален регистър, създаден по силата на закон, или еквивалентен документ, издаден от организация, установена в друга държава - членка на Европейския съюз, и 2. от удостоверението или еквивалентния документ по т. 1 може да се установи наличието на обстоятелствата, които биха се доказали със съответния документ, изискан от възложителя. Изискуемите от възложителя документи за представяне с офертата, описани по-горе, всеки участник може да изтегли като образци от следния адрес на профила на купувача - www.karavelov-uz.com. На профила на купувача са публикувани и указания към участниците. Договорът, който ще бъде сключен с избрания изпълнител, след провеждане на настоящата поръчка, е със срок на изпълнение до 31.05.2015 година. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 05.11.2014г. в 11.00 часа в Заседателната зала на ОУ „Любен Каравелов“ с.Узунджово, общ.Хасково.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/11/2014