Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: инж. Гинка Тужарова, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: g_tujarova@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2014-006.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка и монтаж на видеостена (светодиоден пълноцветен дисплей) за външен монтаж за нуждите на Областен информационен център - Сливен”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30231310

Описание:

Плоски дисплеи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка и монтаж на 1 брой видеостена (светодиоден пълноцветен дисплей) за външен монтаж за нуждите на Областен информационен център - Сливен. Техническите характеристики на видеостената (светодиодния пълноцветен дисплей) са описани в Техническа спецификация - Приложение № 1, към документация за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

16110 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение - Образец № 2;4. Ценово предложение - Образец № 3;5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:6.1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка – Образец № 5. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.Минимални изисквания: Всеки участник трябва да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна доставка с предмета на поръчката.Забележка: Еднаква или сходна доставка с предмета на поръчката е доставка на видеостена/и (светодиодни стени) и/или екрани.7. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 6;9. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.10.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки:Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 7, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата. Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели които формират комплексна оценка и тяхната тежест: 1. К1 Предложена осреднена крайна цена, без ДДС - тежест -30 точки; 2. К2 Срок за доставка на един брой видеостена (светодиоден пълноцветен дисплей) за външен монтаж, от датата на сключване на договора, в работни дни - тежест- 35 точки; 3. К3 Срок за монтаж на един брой видеостена (светодиоден пълноцветен дисплей) за външен монтаж, от датата на получаване на възлагателно писмо, съдържащо мястото на монтаж, в работни дни-тежест - 35 точки. Комплексната оценка (КО) на офертите, се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула: К = К1+ К2 + К3, където Показател К1 – „Предложена осреднена крайта цена, без ДДС” - тежест 30 точки (максималният брой точки по този показател е 30 точки), определен по следната формула: ПЦ (минимум лева) К1 = ---------------------------- * 30 ПЦ (участник) където „ПЦ (минимум лева)” е най-ниската предложена осреднена крайна цена, без ДДС, а „ПЦ (участник)” е предложената осреднена крайна цена, без ДДС, от оценявания участник по този показател. Участникът с най - ниска предложена осреднена крайна цена, без ДДС получава най-висок брой точки, а за всеки следващ участник броя точки се намалява съобразно стойностите, определени по цитираната формула. Забележка: Осреднената крайна цена се получава от сбора на крайната цена за доставка и монтаж на самостоятелна конструкция на видеостена (светодиоден пълноцветен дисплей) и крайната цена за доставка и монтаж на фасада на сграда на видеостена (светодиоден пълноцветен дисплей) и се раздели на две. Показател К2 – Срок за доставка на един брой видеостена (светодиоден пълноцветен дисплей) за външен монтаж, от датата на сключване на договора, в работни дни - тежест 35 точки (максималният брой точки по този показател е 35 точки), определен по следната формула: С минимум К2 = ---------------------- * 35 С (участник) където: „С минимум” е най-краткият предложен срок за доставка на един брой видеостена (светодиоден пълноцветен дисплей) за външен монтаж, от датата на сключване на договора, в работни дни, а „С (участник)” е предложеният срок за доставка на един брой видеостена (светодиоден пълноцветен дисплей) за външен монтаж, от датата на сключване на договора, в работни дни, от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за доставка на един брой видеостена (светодиоден пълноцветен дисплей) за външен монтаж, от датата на сключване на договора, в работни дни, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула. Показател К3 – Срок за монтаж на един брой видеостена (светодиоден пълноцветен дисплей) за външен монтаж, от датата на получаване на възлагателно писмо, съдържащо мястото на монтаж, в работни дни - тежест 35 точки (максималният брой точки по този показател е 35 точки), определен по следната формула: СМ минимум К3 = ---------------------- * 35 СМ (участник) където: „СМ минимум” е най-краткият предложен срок за монтаж на един брой видеостена (светодиоден пълноцветен дисплей) за външен монтаж, от датата на получаване на възлагателно писмо, съдържащо мястото на монтаж, в работни дни, а „СМ (участник)” е предложеният срок за монтаж на един брой видеостена (светодиоден пълноцветен дисплей) за външен монтаж, от датата на получаване на възлагателно писмо, съдържащо мястото на монтаж, в работни дни, от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за монтаж на един брой видеостена (светодиоден пълноцветен дисплей) за външен монтаж, от датата на получаване на възлагателно писмо, съдържащо мястото на монтаж, в работни дни, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/10/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката": Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5, от т. 3 Съдържание на офертата от документацията за участие. Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3 Съдържание на офертата, от документацията за участие, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства по проект: “Областен информационнен център Сливен”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги - деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана. Дата, час и място на отваряне на офертите: 03.11.2014 г., 16:00 часа, в стая № 19, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/10/2014