Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Дарина Караначева, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки", стая №15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.wik-stz.com/?p=294.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Задължителна застраховка „Гражданска Отговорност” на автомобилистите и застраховка „Автокаско” на автомобилите на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора. Обществената поръчка е с две обособени позиции: I- ва обособена позиция с наименование: „Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, при която срещу платена застрахователна премия застрахователят покрива отговорността на застрахования за причинените от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, вследствие притежаването и/или използването на моторно превозно средство, съобразно законодателството на държавата, в която е настъпило застрахователното събитие. II- ра обособена позиция с наименование: Застраховка „Автокаско” на МПС-та на дружеството. Застрахователят предоставя застрахователна защита, покриваща частични щети или пълна загуба на МПС в резултат на настъпили застрахователни събития и застраховка „Автокаско”, която покрива следните рискове: пълно КАСКО в т.ч. кражба или грабеж на МПС за територията на Република България и ЕС, без самоучастие и авансови бонуси. Застрахователната сума да е посочена съгласно приложения списък по МПС - та и всички застахователи да я приемат за действителна стойност.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66516000

Описание:

Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификация за обособена позиция №1 -Приложение №1- 5 стр. и техническата спецификация за обособена позиция №2 - Приложение №2- 1 стр.Обособени позиции – има: обособена позиция №1 с наименование: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите; обособена позиция №2 с наименование: Застраховка „Автокаско” на МПС-та на дружеството. Оферти могат да се подават за една или повече обособени позиции. Като за обособена позиция №1 с наименование: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност”- прогнозната стойност е до 20 000 лв. без ДДС; а за обособена позиция №2 с наименование: Застраховка „Автокаско” – прогнозната стойност е до 4 000 лв. без ДДС.Възложителят ще използва собствено финансиране.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

24000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦУ на „В и К” ЕООД гр. Стара Загора.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Качество на услугата: Застраховката следва да бъде извършена от лицензиран застраховател, притежаващ нужния лиценз за дадения вид застраховка, в съответствие с действащия Закон за застраховане. 2.Срок за изпълнение: Дванадесет месеца от датата на сключване на застраховка, като застрахователните полици влизат в действие, в зависимост от крайната дата на застрахователната полица за всеки отделен автомобил. 3.Начин на образуване на цената: Цената е в български лева и се формира като обща сума от застрахователните премии на всички автомобили за всяка една обособена позиция и с включен 2% данък ЗП. 4.Участниците да имат сключен договор за сервизно обслужване с минимум два автосервиза за региона на гр. Стара Загора. 5. Начин на плащане: Разсрочено /на 4 тримесечни вноски/, с банково платежно нареждане. 6.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, върху който участникът посочва: предмет на обществената поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за коя позиция се отнася, съдържащ следните документи: 6.1.Данни за лицето, което прави предложението; ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща лицето информация; 6.2. Копие на лиценз за дадения вид застраховка, в съответствие с действащия Закон за застраховане. 6.3.Техническо предложение, подписано и подпечатано от представляващия дружеството, съдържащо следната информация: а/ описание на обхвата и начина на изпълнение на услугата; б/списък-декларация на сервизите, с които участникът има договор /минимум два автосервиза за региона на гр. Стара Загора/. в/покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи, на участника, изразено в процент. г/срок за изплащане на застрахователните обезщетения-посочен в работни дни. 6.4.Ценово предложение, за всяка обособена позиция, в български лева, подписано и подпечатано от представляващия дружеството. 6.5.Срок на валидност на офертата-120 календарни дни. Забележка: Дата, час и място на отваряне на офертите – 05.11.2014г, в 10:00 часа в заседателната зала в ЦУ, намиращо се в гр. Стара Загора на ул. „Христо Ботев” №62. Отварянето на офертите е публично и се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

При следната методика: Комплексната оценка за задължителна „Застраховка Гражданска отговорност” се изчислява по следната формула: КГО = К1 + К2 + К3 Комплексната оценка за Застраховка „КАСКО” се изчислява по следната формула: КК = К1 + К2 + К3 Показател 1: Застрахователната премия (К1) ЗПmin К1 = -------- х 60 ЗПn където: ЗПmin – най- ниска застрахователна премия по съответния вид застраховка /в лева/. ЗПn - предложената застрахователна премия по съответния вид застраховка /в лева/ от участника, чието предложение се разглежда Показател 2: Платежоспособност - Покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи, изразено в процент (К2) Участникът посочил най-висок % покритие на границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи, получава 30 точки, а всеки следващ участник предложил по-нисък % покритие, получава с 50% по-малко точки от предходния участник предложил по-висок % покритие от неговата оферта. Забележка: Границата на платежоспособност със собствени средства, намалени с нематериални активи към 31.12.2013г, изразено в процент . Показател 3: Срок за изплащане на застрахователните обезщетения /в работни дни, цяло число/ (К3) Оценката по този показател за целите на класирането се изчислява по следната формула: най-кратък срок, предл. срок от участник К3 = ---------------------------------------------------- х 10 предложен срок от съответния участник Участникът, получил най-висока комплексна оценка за съответната обособена позицияще бъде определен за изпълнител.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/11/2014 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Документ, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. За резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, възложителят писменно ще уведоми участниците. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл. 313 от НК. Цялата информация относно обществената поръчка може да бъде открита в рубрика „Профил на купувача‘‘ на горепосочения адреса на дружеството.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/11/2014