Версия за печат

BG-Кърджали

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ул. "Генерал Чернобузов"№19, За: Лиляна Тодорова-Янкова, Република България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 6539, E-mail: litoian@abv.bg, Факс: 0361 65397

Място/места за контакт: ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" ет.І

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://svetii-kardjali.org/.

Адрес на профила на купувача: http://svetii-kardjali.org/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка по обособени позиции на лаптопи и таблети за нуждите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр.Кърджали“ по Национална програма "ИКТ в училище" на МОН

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30213200, 30213100

Описание:

Таблетен компютър
Преносими компютри (от 3 до 5 кг)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обща стойност на поръчката: до 27083,33лева без ДДС - 32500,00 лева /тридесет и две хиляди и петстотин лева/ с ДДС, в това число: Обособена позиция І: Доставка на 25 бр. лаптопи за нуждите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр.Кърджали - до 20000,00 лева с ДДС; Обособена позиция ІІ: Доставка на 25 бр. таблети за нуждите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр.Кърджали - до 12500,00 лева с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

27083 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Кърджали, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участниците и изисквания за изпълнение на поръчката – всеки участник следва да представи оферта, поставена в запечатан, непрозрачен плик, адресиран до възложителя, с посочен предмет на поръчката и адрес за обратна кореспонденция, съдържащ: • Данни за лицето, което прави предложението. • Декларация за наличие или липса на подизпълнител. • Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.9 от ЗОП. • Декларация от участника, съдържаща списък на изпълнените от него договори за доставка на стоки, сходни с предмета на поръчката/обособената позиция/ през последните три години,включително до датата за подаване на оферти, придружена от препоръки за добро изпълнение (оригинал). Подава се за всяка обособена позиция във връзка с доказване наличието на минимум един изпълнен от участника договор, сходен с предмета на поръчката/обособената позиция за която е представена офертата. • Декларация за произход на стоките, които участникът предлага да достави. Подава се за всяка обособена позиция. • Документ, удостоверяващ правото на участника да предлага стоките на съответния производител (когато участникът не е производител) – (оригинал или заверено копие). Подава се за всяка обособена позиция. Участникът, когато не е производител на предлаганата стока, трябва да е оторизиран представител на производителя на тази стока. • Документ, съдържащ списък със сервизните бази на участника на територията на България, (оригинал или заверено копие). Участникът да има осигурена сервизна база на територията на България. • Техническа оферта, образец №1, с приложения. • Ценово предложение, образец №2, с приложения. • Други документи, посочени в приложенията към обявата. Условия за изпълнение на поръчката: • Срокът за изпълнение на поръчката - до три работни дни, считано от датата на сключване на договор, но не по късно от 14.11.2014г. • Минимален гаранционен срок – 36 месеца. • Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на сключване. • Плащането се извършва след извършване на доставката и подписване на двустранен протокол. • Срок на разсрочено плащане – до 30 дни. • Кандидатите да спазват техническите условия от процедурата и действащите национални и международни стандарти от тази област. Срок на валидност на техническото и ценово предложение - 90 дни от датата на подаване. При сключване на договора, който включва всички предложения от офертата на определения изпълнител, в съответствие с изискванията на чл.101е, ал.2 от ЗОП, определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.5.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Определят се от 0 до 100 точки за всяко предложение по следната формула: П = П1 + П2 + ПЗ+ П4+ П5, където: П1.Обоснован срок за изпълнение, в календарни дни; тежест- 10 П1участник = Смин / Сучастник х 10 П2.Гаранционен срок, в месеци; тежест- 10 П2участник = ГСучастник / ЦГСмак х 10 П3. Обосновано време за отстраняване на повреди, аварии и дефекти, през периода на гаранционния срок в календарни дни; тежест- 10 П3участник = СОПмин/СОПучастник х 10 П4. Технически показатели, както следва: съответства с минималните – 5 точки и допълнителни точки за всеки по добър показател на предлаганите лаптопи и таблети; тежест- 10 П4участник = Тучастник/ Тмах х 10 П5. Предлаганата цена; тежест: 60 П5участник = Цмин / Цучастник х 60

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/10/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всеки участник следва да представи оферта, поставена в запечатан, непрозрачен плик, адресиран до възложителя, с посочен предмет на поръчката и адрес за обратна кореспонденция. Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, което ще се проведе в 17:00 часа на деня, определен като краен срок за получаване на офертите, на първи етаж в сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр.Кърджали“.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/10/2014