BG-СЕЛО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ."СЕПТЕМВРИЙЦИ" №55, За: Петър Танев, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 6250, СЕЛО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, Тел.: 04134 2266, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Място/места за контакт: ДЕЛОВОДСТВО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bratia-daskalovi.com.

Адрес на профила на купувача: http://bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка включва „СМР Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на НЧ Просвета-1946 в УПИ IX, кв.2, по плана на с.Плодовитово“. Дейностите по настоящата поръчка са детайлно описани в документацията за участие количествена сметка и проектна документация, които са публикувани на интернет сайта на общината в раздел "Профил на купувача". Изпълнението на предвидените дейности следва да бъде качествено, в срок и при спазване изискванията на ЗУТ и съответната приложима законова и подзаконова нормативна уредба. Финансирането на обществената поръчка ще се осигури въз основа на Договор № 61/3/3210860/07.08.2014 г. за отпускане на финансова помощ по Мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Община Братя Даскалови.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45200000, 45261100, 45261400

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни и монтажни работи на покривни конструкции
Изолационни и хидроизолационни работи на покривни конструкции


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Строително-монтажните работи, предвидени за извършване, са описани подробно по видове и количества в съответната приложена Количествена сметка, техническата спецификация и проектната документация. Дейностите по изпълнението включват: -подмяна на дървена дограма с PVC – двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло. Предвидено е демонтаж на съществуващата дограма и монтаж на новата, обръщане около отворите вътрешно и външно, лентово боядисване вътрешно с цветен латекс. Видът, размерите и отваряемостта на дограмата е описана в спецификацията. -полагане на топлоизолация на външните стени – EPS с дебелина 10см. Предвидено е очукване на мазилка; полагане на топлоизолация и мазилка (минерална по фасадните плоскости); доставка и монтаж на външен прозоречен перваз; доставка ,монтаж и демонтаж на тръбно фасадно скеле -полагане на топлоизолация на покрива – XPS с дебелина 12см. Предвидено е премахване на съществуващата компрометирана хидроизолация , полагане на пароизолацие, топлоизолация и хидроизолация , армирана циментова замазка и посипка, обшивка по бордове и водосточни тръби, както и други дейности посочени в приложената Количествена сметка и проектната документация. Предвиденият бюджет за изпълнението на поръчката е общо в размер до 90 766,37 лв. (деветдесет хиляди седемстотин и шестдесет и шест лева и тридесет и седем стотинки), без ДДС, като в тази стойност са включени 1026,75 лв. (хиляда двадесет и шест лева и седемдесет и пет стотинки) непредвидени разходи.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

90766 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Плодовитово, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Общи изисквания към участниците Право да подаде оферта има всяко българско и/или чуждестранно физическо и/или юридическо лице, или обединения между тях, което отговаря на условията на Възложителя и приложимата нормативна уредба. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съдружниците в обединението трябва да сключат договор за участие в процедурата. В случаите, когато съдружниците в обединението са сключили договор за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, участникът трябва да представи допълнително споразумение към този договор за участие в настоящата процедура. В този договор/допълнително споразумение съдружниците са длъжни да определят с какви ресурси ще участва всеки съдружник в обединението и какви дейности ще извършва при изпълнение на обществената поръчка. Договорът/споразумението за създаване на обединение/споразумението за участие на вече създадено обединение в настоящата процедура следва да бъде подписан от лицата, участващи в обединението. В договора участниците в обединението, трябва да определят лицето, което ще представлява Обединението за целите на поръчката. Договорът/споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: а) съставът на обединението няма да се променя след подаването на офертата и всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на поръчката; б) обединението е създадено със срок до окончателното изпълнение на обществената поръчка; в) всички членове на обединението са солидарно отговорни за качественото и в срок изпълнение на обществената поръчка, независимо от срока, за който е създадено обединението. Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, посочените по-горе изисквания по т. 1.1. и т. 1.2. важат и за всеки отделен подизпълнител; Посочените в т. 1.1. и т. 1.2. изисквания се отнасят, както за участника, така и когато участникът е обединение - за всяко от лицата (физически и/или юридически), включени в Обединението. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания (т. 1.1. и т. 1.2.) в Р. България и в държавата, в която са установени. Документите от компетентните органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 от ЗОП (свидетелства за съдимост на лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП), както и декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП се представят при подписване на договора за обществена поръчка само от участника, определен за изпълнител. 2.1. Минимални изисквания за регистрация в професионален или търговски регистър, съгласно чл. 49 от ЗОП. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти от първа група, четвърта категория или по-високи, съгласно Наредба №1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ, или еквивалентна регистрация в държавата, в която са регистрирани. Съгласно чл. 49 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която са установени, или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националните им закони. При участие на обединения, които не са юридеически лица съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл.49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълнява съптветната дейност. В случай на участие на чуждестранни лица възложителят ще приеме еквивалентен документ, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация, издаден от компетентните органи съгласно националния му закон. Продължава в "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: КО = П1 х 50%+ П2 х 50 % П1 - Срок за изпълнение П2 - Предлагана цена П1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки) Където Сi е предложения срок на изпълнение, съгласно Техническото предложение на съответния участник. Където Сmin е минималния предложен срок на изпълнение, съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници. ВАЖНО!!! Възложителят е определил минимален срок за изпълнение на поръчката 1 (един) месец и максимален срок за изпълнение на поръчката 5 (пет) месеца и Предложеният срок на изпълнение от участника не може да бъде по–кратък от минималния срок и по-дълъг от максималния срок, посочени от Възложителят. П2= (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки) Където Цi е предложената обща цена за изпълнение на поръчката, с включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник. Където Цmin е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката, с включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници, допуснати до оценяване. Оценките по показателя Предлагана цена (П2) се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. На първо място се класира този участник, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка. Останалите участници се класират в низходящ ред съгласно съответната им комплексна оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/11/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено. Минимални изисквания към техническите възможности и квалификацията на кандидатите или участниците: 1) Участникът следва да е изпълнил строителство през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата за участие в настоящата публична покана, включващо следните дейности: - полагане на топлоизолация по покриви - минимум 500 м2 - полагане на топлоизолация по външни стени – минимум 500 м2 - монтаж на PVC дограма – минимум 100 м2 При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага към обединението-участник, а не към всяко от лицата, включени в него. 2) Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството в строителството по ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки с обхват на сертификата строително-ремонтни дейности (строителство) При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага към обединението-участник, а не към всяко от лицата, включени в него. Съгласно чл. 51а от ЗОП, участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Тези условията се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица. Указанията към участниците, заедно с образците на приложените документи се намират в секция "Профил на купувача" на интернет страницата на община Братя Даскалови. Офертите се подават на адрес: Общинска администрация Братя Даскалови, с. Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55 в срок до 03.11.2014 г., 16:00 ч. Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55 на 04.11.2014г. от 10.30 ч.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/11/2014