Версия за печат

BG-Плевен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ПЛЕВЕН, бул.Г.Кочев №8, За: Рени Добрева, България 5800, Плевен, Тел.: 064 886145, E-mail: reni.getova@abv.bg, Факс: 064 830598

Място/места за контакт: гр.Плевен, бул.Г.Кочев №8

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.csmp-pleven.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на оборудвано моторно превозно средство със специално предназначение - реанимационен автомобил-линейка.Оборудването на моторното превозно средство да отговаря на изскванията по приложената техническа спецификация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34100000

Описание:

Моторни превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Един брой оборудвано моторно превозно средство-реанимационен автомобил-линейка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Плевен, бул.Г.Кочев №8,сградата на УМБАЛ"Г.Странски"

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Копие от документа за регистрация или единен идендификационен код съгласно чл.23 от ЗТР,когато участника е юридическо лице или едноличен търговец;копие от документа за самоличност ,когато участника е физическо лице;при участници обединения-документ подписан от лицата в обединението ,в който задължително се посочва представляващият. 2.Определеното за изпълнител лице при сключване на договора представя документи,издадени от компетентен орган,за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 и декларации за липсата на обстоятелства по чл.47,ал.5. 3.Доказателства за съответствие със стандартите,посочени в Техническата спецификаця.Съответствието се доказва чрез заверени копия от сертификати или чрез декларация от производителя и/или кандидата.Заверено копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент,с обхват "Търговия с автомобили,резервни части,аксесоари и авторемонтна дейност".Възложителят има право да изисква допълнителни доказателства относно всички заявени в офертата предложения. 4.Доказателства за съотевтсвие с изискванията на Възложиетля,опередлени с Техническата специфиакция. 5.Декларация от кандидата за осигуряване на най-малко 24 /двадесет и ечтиир/месеца гаранционно обслужване на МПС и оборудването. 6.Плащането ще се извършва по банков път по сметка посочена от изпълнителя, след издаване на фактура и в рамките на осигурените финансови средства от МЗ. 7.Предлаганата цена на оферирания автомобил следва да включва и оборудването му и не може да надвишава 66000лв.без ДДС .В цената са включени и всички дължими данъци, такси и разноски по прехвърляне на собствеността на автомобила и негоното доставяне франко мястото на изпълнение на поръчката. 8.Начин и срок на плащане- по банков път ,по сметка посочена от Изпълнителя, в 15-дневен срок от подписване на примно-предавателен протокол за доставка. 9.Срок на доставка- не по-голям от 30 дни от сключване на договор. 10.Срок на валидност на офертата - не по-кратък от 60 дни от срока на получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/10/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: 1.Копие от документа за регистрация или единен идендификационен код съгласно чл.23 от ЗТР,когато участника е юридическо лице или едноличен търговец;копие от документа за самоличност ,когато участника е физическо лице;при участници обединения-документ подписан от лицата в обединението ,в който задължително се посочва представляващият. 2.Предложение по показател"Цена"в лева ,без ДДС. 3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката. 4.Срок на валидност на офертата. При сключване на договор определения изпълнител представя документи,издадени от компетентен орган,за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 и декларация за липсата на обстоятелства по чл.47,ал.5. 5.Техническата спецификация и проекта на договора са публикувани в профила на купувача- www.csmp-pleven.eu.Същите могат да се получат от деловодството на ЦСМП-Плевен,гр.Плевен,бул.Г.Кочев №8 ,всеки работен ден до 28.10.2014г. от 08ч. до 16 ч. 6.Офертите ще се отварят на 29.10.2014г.от 14.00 часа в ЦСМП-Плевен,гр.Плевен,бул.Г.Кочев,№8 ,в сградата на ДКЦ към УМБАЛ"Г.Странски",ет.ІV,стая 403,при условията на чл.68,ал.3 от ЗОП. 7.Протоколът на комисията се утвърждава от директора на ЦСМП-Плевен и в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача - www.csmp-pleven.eu.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/10/2014