BG-с. Трънак

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Основно училище "Димитър Полянов", с. Трънак, община Руен, област Бургаска, За: Гюлсюм Мехмед Халил, България 8550, с. Трънак, Тел.: 05946-2167, E-mail: ou_tranak@abv.bg

Място/места за контакт: с. Трънак, община Руен, област Бургаска

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.obstinaruen.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за ученици от І-ви до VІІІ-ми клас включително по проект BG051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованиетов средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" и приготвяне и доставка на закуски за деца от ПГ и учевици от І-ви до ІV-ти клас на ОУ "Димитър Полянов" с. Трънак по обособени позиции, както следва: І-ва обособевна позиция - "Доставяне на приготвена храна за обедно хранене за ученици от ОУ "Димитър Полянов" с. Трънак по проект "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес", съфинансиран от ЕСФ по ОП "Развитие на човешките ресурси". ІІ-ра обособена позиция - "Доставка на приготвени закуски за деца от ПГи ученици от І-ви до ІV-ти клас на ОУ "Димитър Полянов" с. Трънак".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Първа обособена позиция - "Доставяне на приготвена храна за обедно хранене за ученици от ОУ "Димитър Полянов" с. Трънак по проект "Подобряване качеството на образованиетов средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес", съфинансиран от ЕСФ по ОП "Развитие на човешките ресурси" - прогнозен брой ученици 172, хранодни прогнозно 140; Втора обособена позиция - Доставка на приготвени закуски за деца от ПГ и ученици от І-ви до ІV-ти клас на ОУ "Димитър Полянов" с. Трънак" - прогнозен брой деца и ученици - 160, хранодни прогнозно 130;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

43920 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Основно училище "Димитър Полянов" с. Трънак, община Руен, област Бургаска за обособена позиция № 1 и присъединените детски градини в с. Билка, с. Соколец, с. Каравельово и с. Трънак за обособена позиция № 2.

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ІІ.1. Участниците да са български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техните обединения, които отговарят на условията на ЗОП и обявените условия в документацията за участие.2. Да притежават ресурсни възможности за изпълнение на поръчката. 3. Да отговарят на условията на чл 47, ал.1, т.1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. При подаване на офертите за участие, участниците удостоверяват отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП с декларации по приложените към документацията образци. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХРАНИТЕ ІІІ.1.Доставяната храна тряб- ва да съотвества на изискванията, посочени в документацията, приложенията към нея и проекто-договора. 2. Приготвената храна трябва да се достави всеки учебен ден - закуските до 8.00 часа и храната за обедно хранене до 12.00 часа. 3.Участни- кът следва да престави примерни менюта, съгласно приложенията към документацията по обособени позиции, като не се допуска повторямост за 5 (пет) дни за ОП 1 и ОП2. 4. Храната да бъде приготвяна съгласно "Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети", издателство Техника, 2012 г. и да съответства на грамажа спрямо възрастовата група на учениците, както следва: от 6-13 години. 5.Седмичните менюта да отговарят на средно дневните препоръчителни продуктови набори, отгова- рящи на Наредба № 23/19.07.2005 г.за физиологичните норми за хранене на населението. Менюто да се изготвя съгласно изискванията на Наредба № 37 на Министерството на здравеопазването за Здравословно хранене на учениците и наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата. Храната да се приготвя в деня на доставката. Не се допуска храна, приготвена от предния ден. 7. Вложените при приготвянето на храните продукти да не съдържат генетично модифицирани организми съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 196, ал. 2 от Закона за храните.Готовата храна следва да бъде придружена от документ, удостоверяващ произхода на храната и документ за качество и безопасност от изпълнителя по настоящата поръчка, както и срока на годност.8. Разходите за транспорт, опаковка и риска от погиване до мястото на доставката на готовите храни са за сметка на изпълнителя. 9. Участникът е длъжен за негова сметка да извърши пълна подмяна на храната с негодно качество до един час в деня на костатиране на отклонението. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХВИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ІV.1. Участникът трябва да има собствена или наета база, регистрирана като обект за производство и търговия с храни съгласно чл. 12 на Закона за храните и да притежава минимум две собствени или наети транспортни средства, регистрирани за превоз на храни с издадено "Удостоверение за регистрация" от БАБХ или РИОКОЗ. 2. Участникът да притежава квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, в т.ч. лице отговарящо за контрола на качеството.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите за оценка на офертите по избрания критерий (икономически най-изгодната оферта) са както следва: Показател 1 - Цена с тяжест 40 % и максимален брой точки 40; Показател 2 - Разнообразие на предложените менюта за обяд/закуски с тяжест 60% и максимален брой точки 60;Класирането на участниците се извършва по приета Методика за оценка на офертите за обществена поръчка за доставка на храни. На пълрво място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка по посочените показатели.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/10/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОУ "Димитър Полянов" с. Трънак, община Руен, област Бургаска

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/10/2014