Версия за печат

BG-с. Дреновец

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Средно общообразователно училище "Никола Вапцаров", с. Дреновец, общ. Ружинци, обл. Видин, ул. Георги Димитров 130, За: Дора Борисова, Анета Младенова, България 3920, с. Дреновец, Тел.: 0936 98123, E-mail: sou_drenovec@abv.bg

Място/места за контакт: СОУ "Никола Вапцаров"

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: obshtina-ruzhintsi.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на храна за нуждите на СОУ "Никола Вапцаров", с. Дреновец, община Ружинци, обл. Видин, за обедно хранене на целева група ученици от I до VIII клас по Проект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР. Храната трябва да включва минимум две ястия - основно и десерт и хляб.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55500000 (FA03)

Описание:

Услуги на столове и заведения за приготвяне и доставяне на храна (За училища )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Брой порции на ден - 90. Брой учебни дни - 140. Количествата са ориентировъчни на база брой присъстващи ученици в съответния ден. Точното количество, вид и асортимент се конкретизира съобразно ежедневните потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, вследствие на навременно подадени заявки от упълномощено от него лице.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

24000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СОУ "Никола Вапцаров", с. Дреновец

NUTS:

BG311

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставяната храна трябва да отговаря на следните изисквания: 1. Да е висококачествена, пълноценна и безопасна, като отговаря на всички изисквания на националното и европейското законодателство в тази насока; 2. Да се приготвя в обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните; 3. Да е приготвена от хранителни продукти, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове; 4. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 37/21.07.2009 на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците; 5. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 9/16.09.2011 г. на Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата; 6. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на здравеопазването; 7. Да отговаря на изискванията на Наредба № 5 за хигиената на храните от 25.05.2006 на Министерство на земеделието и храните. 8. Доставяната храна следва да бъде приготвяна съгласно сборника рецепти за ученическо столово хранене, издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците. 9. Всеки обяд трябва да съдържа минимум две ястия: основно ястие и десерт. Кандидатът подава оферрта по образец и прилага към нея следните документи: 1. Справка Административни сведения; 2. Заверено копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от ЗТР (подпис и печат на кандидата);3. Заверено копие от документ за регистрация на фирмата по ДДС или декларация, че същата не е регистрирана; 4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП ( в оригинал); 5. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП ( в оригинал);6. Доказателство за технически възможности за изпълнение на поръчката, а именно - списък на наличните транспортни средства, отговарящи на санитарно-хигиенните норми за превоз на храни и копия от удостоверенията за регистрацията им, заверени от участника; 7. Декларация, че кандидатът е запознат с условията на поръчката; 8. Ценово предложение за изпълнение на поръчката /по образец/.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/10/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба, върху който се записва предмета на поръчката, име на фирмата и адрес за кореспонденция. Поканата, допълнителните указания и образците на документите са публикувани на на интернет адрес – http://obshtina-ruzhintsi.com/obrazowanie. Офертата трябва да бъде получена от Възложителя на адрес: с.Дреновец, ул. „Георги Димитров” № 130, обл. Видин, п.к. 3930, не по-късно от деня и часа, посочени в поканата. Публичното отваряне на офертите ще е на 29.10.2014г – 11.00 часа в сградата на СОУ „Никола Вапцаров“, с. Дреновец, ул. „Георги Димитров” № 130, обл. Видин.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/10/2014