Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" - Стара Загора, бул."Св.Патриарх Евтимий" № 21, За: Камен Димитров Ябълкаров, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 607767, E-mail: pgvmsz@abv.bg, Факс: 042 607767

Място/места за контакт: бул."Св.Патриарх Евтимий" № 21

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: pgvm-bg.com.

Адрес на профила на купувача: pgvm-bg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„РЕМОНТ ПОКРИВИ” за нуждите на модул «Подобряване на училищната среда» - за ремонт на училищни сгради по Националната програма «Модернизация на материалната база в училище» за 2014 година по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: РЕМОНТ ПОКРИВ НА КАБИНЕТ БИОЛОГИЯ за нуждите на модул «Подобряване на училищната среда» - съгласно приложената техническа спецификация на СМР с прогнозна стойност 19910,69 лв. без ДДС (23893,30 лв. с ДДС). -кратко описание: ремонт на покрива на сградата по „Биология”, в което влизат 230 м2 –покривна конструкция, обшивка с плоскости, подмяна на керемиди, улуци, казанчета, тръби от поцинкована ламарина и обшивка на улами, комини и водостоци. Тавана на стаите с гипсокартон. Обособена позиция 2: РЕМОНТ ПОКРИВ КОТЕЛНО за нуждите на модул «Подобряване на училищната среда» - съгласно приложената техническа спецификация на СМР с прогнозна стойност 4065,00 лв. без ДДС (4878.00 лв. с ДДС). -кратко описание: Покрива на котелното е направен с хидроизолация, 250 м2 която е негодна и е необходимо нейната подмяна. Необходимо е почистване, грундиране и направата на нова битумна мушама с посипка. Обособена позиция 3: РЕМОНТ ПОКРИВ КЛИНИКИ за нуждите на модул «Подобряване на училищната среда» - съгласно приложената техническа спецификация на СМР с прогнозна стойност 71144,75 лв. без ДДС (85373,70 лв. с ДДС). -кратко описание: Основен ремонт на покривна конструкция с площ 570 м2. В това влиза обшивка от плоскости OSB, покривна конструкция, покриване на покрива с нови керемиди, подмяна на поцинкована ламарина, направа на тухлен зид, бетонни пояси с кофраж.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45261000

Описание:

Покривни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

3 бр. покривни конструкции

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

95120 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

сградата на Професионална гимназия по ветеринарна медицина «Иван П. Павлов» - Стара Загора, бул. «Св. Патриарх Евтимий» №21.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съобразно техническата спецификация от документацията за участие, публикувана на интернет адреса на профила на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

•Класирането се извършва за всяка обособена позиция по отделно. •Критерий за определяне на изпълнител: “НАЙ-НИСКА ЦЕНА” за съответната обособена позиция. Оценяват се оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. Показатели за оценка на предлаганата цена К1 = 100т. Изразява се чрез отношение между най-ниската стойност на дадена обособена позиция към предложената стойност на всеки един от участниците в процедурата за тази съща обособена позиция, което съотношение се умножава с тегловен коефициент 100. Коефициента се изчислява до втория десетичен знак след запетаята. Всеки кандидат може да участва само за една или за няколко обособени позиции. Не се допуска частично офериране в рамките на една обособена позиция.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/10/2014 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок за изпълнение на поръчката: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – до 8 календарни дни, считано от датата на сключване на договора и предаване на обекта на Изпълнителя за извършване на СМР с протокол за предаване на строителната площадка ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – до 3 календарни дни, считано от датата на сключване на договора и предаване на обекта на Изпълнителя за извършване на СМР с протокол за предаване на строителната площадка ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – до 45 календарни дни, считано от датата на сключване на договора и предаване на обекта на Изпълнителя за извършване на СМР с протокол за предаване на строителната площадка •Начин на образуване на предлаганата цена: цената да е с включени всички разходи по идпълнение на предмета на поръчката, без ДДС, като се посочи и цената на всяка една от подпозициите вътре в обособената позиция. •Начин и срок на плащане: -Аванс в размер на 50% в тридневен срок от превеждане на парите от Министерство на земеделието и храните, които ще бъдат отпуснати срещу сключен договор и представена фактура за сумата. -Окончателно плащане до пълните 100% - в тридневен срок от превеждане на парите от Министерство на земеделието и храните, които ще бъдат отпуснати след подписване на приемно – предавателен протокол/констативен акт обр.15 за завършен обект и фактура. •Предложената цена от участника по обособени позици не може да надвишава ориентировъчната стойност по съответната обособена позиция. Ценови предложения, надвишаващи ориентировъчната стойност няма да бъдат класирани. •Изисквания за качество: Качеството на изпълнение на предмета на поръчката трябва да отговаря на българските стандарти, които въвеждат европейски или международни стандарти или еквивалентно. •Гаранционния срок не може да бъде по-малък от гаранционните срокове, определени за съответния вид строителни работи в Наредба №2/31.07.2003год. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. •Количеството и качеството на влаганите материали и използвани технологии следва да отговарят на техническите спецификации, определени от Възложителя и приложени към настоящата покана. •Квалификационни изисквания към кандидатите: български и чуждестранни физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които следва да представят и 1.Сведения за участника – попълнени по образец на Възложителя, 2.Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за вписване в V-та група, клас “Покривни работи”. 3. Копие от валидна Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството – действаща към момента на подаване на офертата и с оставащ срок на действие не по – малко от два месеца след това. 4.Копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС/ако участника е регистриран/ 5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП – по образец на Възложителя. 6.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – по образец на Възложителя. •Срок за започване на строително ремонтните дейности - веднага след сключване на договора и предаване от Възложителя на строителната площадка за ремонтните дейности.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/10/2014