Версия за печат

BG-Търговище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

I ОУ "Христо Ботев", ул. "Иван Вазов" №2, За: Наталия Кимовна Жечева - ПДАСД, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 62176, E-mail: ou_1_tg@abv.bg

Място/места за контакт: Административна служба

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: 1ou.ucoz.com.

Адрес на профила на купувача: 1ou.ucoz.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка чрез покупка на преносими компютри и мултимедийни проектори за нуждите на І ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в училище”. Техническите средства са подробно описани в т.ІІ Технически спецификации от Приложение към Публичната покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Количества - преносими компютри и мултимедийни проектори по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в училище”: - преносими компютри – 25 броя; - мултимедийни проектори – 20 броя; 2. Максимално допустима стойност на поръчката – 33 333 лв. без ДДС, както следва: – 18 333 лв. без ДДС за сметка на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в училище” – 15 000 лв. без ДДС за сметка на бюджета на І ОУ „Христо Ботев” гр.Търговище.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище,ул. "Иван Вазов" № 2

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към участниците. 1.1. Общи изисквания В настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. 1.2. Специфични изисквания 1.2.1.Участникът следва да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент съгласно изискванията на чл.53, ал.4 от ЗОП, с обхват на сертификация, сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, издаден от независимо лице, което отговаря на изискването на чл. 53, ал. 3 от ЗОП. 1.2.2. Участникът следва да притежава оторизационно писмо от фирмата производител (официалния вносител за България), че има право да предлага съответното оборудване на крайни клиенти – в случаите, когато участникът не е пряк производител. 1.2.3. Участникът следва да разполага за срока на гаранционното обслужване на предлаганото оборудване със сервизна база - собствена или на трети лица. 2. Изисквания при изпълнение на поръчката 2.1. Предложената техника следва да се достави на възложителя във вид готов за употреба, като офертата включва всички необходими разходи. 2.2. Предлаганите технически средства да са оригинални, нови и неупотребявани, да отговарят на международните стандарти за безопасност и електромагнитна съвместимост. 2.3. Предложената техника да отговаря на европейската директива 2002/95/EC (RoHS); да се подчинява на директива 2002/96/EC(RoHS); да имат сертификати CE Mark; Energy star или еквивалент. 2.4. Срок за доставка на оборудването: до 10 (десет) дни от сключването на договор 2.5. Минимален гаранционен срок на доставяното оборудване: 24 месеца, вкл. ремонт и подмяна на място.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/10/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържание на офертата: 1.Оферта за участие – Обр.№1; 2.Нот.заверено пълномощно на лицето подписало офертата, в случай че същото няма представителни функции. 3.Документ/декларация, в който да е посочен ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл. електронен, за кореспонденция. 4. Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият – при участници обединения; 5. Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008, издаден от независими лица, които отговарят на изискването на чл. 53, ал. 3 от ЗОП или еквивалент съгласно изискванията на чл.53, ал.4 от ЗОП, с обхват на сертификация сходен с предмета на настоящата ОП. 6. Декларация, че предлаганите технически средства са оригинални, нови и неупотребявани, отговарят на международните стандарти за безопасност и електромагнитна съвместимост. 7. Документ/декларация, че предложената техника отговаря на европейската директива 2002/95/EC (RoHS); да се подчинява на директива 2002/96/EC (RoHS); да имат сертификати CE Mark; Energy star или еквивалент. 8. Заверено копие на оторизационно писмо от фирмата производител и/или официалния вносител за България, че участникът има право да предлага съответното оборудване на крайни клиенти – в случаите когато участника не е пряк производител; 9. Декларация за наличие на сервизна база за гаранционно обслужване на предлаганото оборудване - Обр.№2. В случай че участникът не разполага със собствена сервизна база за гаранционно обслужване следва да представи договор за ползване, покриващ гаранционния срок, декларация от собственика на активите, предварителен договор за наемането им в случай, че поръчката бъде спечелена, договор за наем или др. документ, доказващ, че сервизната база ще бъде на негово разположение за гаранционния срок. 10.Техническо предложение - Обр.№3. 11. Предлагана цена - Обр.№4. Желаещите да участват в настоящата ОП подават лично, чрез свой упълномощен представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка офертите в І ОУ „Христо Ботев”, гр. Търговище. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне, различен от посочения. Всеки участник следва да представи своевременно офертата, като спазва посочения от възложителя срок: до 16:00 ч. на 28.10.2014 г. на адрес: гр. Търговище, ул. "Иван Вазов” № 2, Администр.служба, ст.109. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и ел.адрес. При приемане на офертата върху плика се отбелязва вх.номер, датата и часа на приемането, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема и връща незабавно на приносителите оферти, които са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик или са представени след изтичане на крайния срок за получаване на офертите, като тези обстоятелства се описват във вх.регистър. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършват от назначена от възложителя комисия. Отварянето на офертите ще се извърши на 29.10.2014 г., от 12.00 часа, в сградата на І ОУ„Христо Ботев”, гр. Търговище. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. На адрес 1ou.ucoz.com. Възложителят предоставя достъп по ел.път до настоящата Публична покана и приложенията към нея.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/10/2014