Версия за печат

BG-Долна Митрополия

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Долна Митрополия, ул."Св.Св.Кирил и Методий" №39, За: Поля Цоновска - Кмет на Община Долна Митрополия, Пепа Герашка - Директор Дирекция "ОССИКИ", Р БЪЛГАРИЯ 5855, Долна Митрополия, Тел.: 06552 2490, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: Община Долна Митрополия, област Плевен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dolnamitropolia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.dolnamitropolia.bg/index.php?option=com_content&task=category§ionid=15&id=33&Itemid=57.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Община Долна Митрополия ще възложи поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на ограда на гробищен парк в с. Ставерци, община Долна Митрополия»

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45340000

Описание:

Монтажни работи на огради, парапети и подобни предпазни ограждения


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на поръчката включва извършване на строително-монтажни работи за изграждане на ограда на Гробищния парк на с.Ставерци. Гробищният парк е разположен извън регулационните граници на населеното място и представля поземлен имот, кад. № 000388 с площ 37,108 дка по Картата на възстановената собственост на с.Ставерци и е публична общинска собственост. С изпълнението на строително монтажните работи, предмет на настоящата публична покана се предвижда да се изгради 370 м. нова ограда с бетонови колове и поцинкована мрежа. Съгласно разработената и одобрена количествена сметка за обекта са предвидени следните строително -ремонтни работи: Доставка и монтаж на 370 м. нова ограда с поцинкована мрежа и бетонни колове през 2 метра; Направа на входна врата с размери 3,50/1,80 метра; Други съпътстващи СМР; Конкретните видове и количества СМР са подробно описани и количествено измерени в приложената Количествена сметка, неразделна част от настоящата документация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7988 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото за изпълнение на поръчката е село Ставерци, община Долна Митрополия, област Плевен.

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14,ал.4,т.1 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице,както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 2. При сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, декларация за липсата на обстоятелства по чл.47,ал.5 от ЗОП и валидна за срока на договора застрахователна полица „Професионална отговорност”, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в строителството. Технически възможности.1.Участникът следва да е изпълнил строителство през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, включващо изпълнение на строежи в които са изпълнявани СМР по изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на огради;2.Участникът следва да разполага към момента на подаване на офертата и през целия период на осъществяване на обекта на поръчката, със собствени или наети ръководни служители, които ще участват в изпълнението на общ. поръчка, включващ минимум:- технически ръководител– един, с висше образование, квалификация стр.инженер със степен „магистър” или стр.техник с четиригодишен курс на обучение или екв. образователна/професионална квалификация за дипломи придобити извън Р България; - длъжностно лице по безопасност и здраве–един, с придобита проф. квалификация, отговаряща на изискванията на чл.163а, ал.2 от ЗУТ, притежаващ валидно удостоверение за завършен курс на обучение съгласно Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи Документи, с които се доказват горепосочените изисквания: 1.Списък на строителството, изпълнено през последните 5 год., в зависимост от датата, на която уч-кът е учреден или е започнал дейността си, считано до датата на подаване на офертата, който включва предмета на строителството, обхвата и обема на работата, вкл. кратко описание на извършваните дейности, датата на започване и приключване на работата по него и мястото на извършване на строителството-попълва се Приложение №5. Списъкът трябва да бъде придружен с документи, съгласно чл. 51, ал. 1, т.2 от ЗОП. 2.Списък -декларация на ръководните служители, които ще участват в изпълнението на поръчката – Приложение №6, в която са посочени образованието, проф. квалификация и проф. опит на предложените експерти. Изисквания към графика за изпълнение на СМР:Участникът, към Техн.предложение за изпълнение на поръчката - Приложение №7, прилага: Подробен Линеен календарен план, който следва да прецизира съответните дейности и да е съобразен с хрнологичната последователност на строителните процеси.ЛКП е график за изпълнение на конкретните стр. работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности . ЛКП трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в КСС, времето за изпълнение на всяка една операция, както и броят и квалификацията на необходимите стр.наети лица за всяка една операция и общите за проекта човекодни. В графика участникът следва да посочи и броя и вида на необходимата механизация за всяка една от дейностите, включени в КСС. Участникът следва да посочи кои сметни норми е използвал–СЕК,УСН, или др. Използването на вътрешно фирмени сметни норми,по-кратки от установените в СЕК УСН и др. публикувани за общоприето използване, които не могат да бъдат доказани от участника, е основание за отстраняване на офертата на същия; Списък–декларация на всички материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнение на поръчката с посочване на вида,търговското наименование,производител,доставчик и общо количество за влагане с-но КСС

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методика за определяне на комплексната оценка. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100т. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата. „Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 1. Срок на изпълнение – И,отн. тежест - 40 %; 2. Срок за реакция при необходимост от отстраняване на гар. дефекти -Р, отн.тежест - 20 %; 3. Ценово предложение – Ц,отн.тежест - 40%. Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка по формулата: КО = И х 40 % + Р х 20% + Ц х 40 %. Преди да пристъпи към оценяване на показателите от Техн.предложението за изпълнение на поръчката на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на настоящите указания за участие в публичната покана. Комисията предлага за отстраняване от поканата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и при следните условия. 1. И – Срок за изпълнение на поръчката - Показателят отчита срока за изпълнение на поръчката – Възможна максимална оценка – 100 точки. Тегловен коефицент в КО – 40% и се изчислява по формулата:И = (Иmin/Иi) х 100, където:• Иi – предложеният срок в дни (календарни), съгласно Предложението на съответния участник;• Иmin – минималният предложен срок, съгласно Предложението на участника, предложил най-кратък срок за изпълнение на поръчката . Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече след датата на получаване на уведомление от страна на Възложителя за стартиране на изпълнението на договора за обществена поръчка и приключва с извършване на всички описани в количествените сметки СМР, включително подписването на акта по смисъла на чл.176, ал.1 от ЗУТ , но не може да бъде по-дълъг от 20 календарни дни. Участници, които предложат срок по-дълъг от постовения максимален срок за изпълнение на поръчката, както и срок, несъответстващ на предложения линеен календарен график, ще бъдат отстранявани, поради неспазване на това предварително обявено от възложителя в условие. 2.Р – Срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни дефекти -Предложението по този показател задължително се посочва в цяло число в календарни дни. Участникът предложил най–кратък срок за реакция при отстраняване на дефекти получава възможния максимален брой точки по показателя – 100 точки. Тегловен коефицент в КО - 20%. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата: Р = (Pmin/Pi) х 100, където: Pi – предложеният срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни дефекти в календарни дни, съгласно Предложението на съответния участник; •Pmin – минималният предложен срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни дефекти в календарни дни, съгласно Предложението на участника, предложил най-кратък срок за реакция.Срокът за реакция при установени дефекти в гаранционния срок представлява времето необходимо на участника от момента на известяване за установения дефект до реалното мобилизиране на необходимия ресурс и стартиране на място на отстраняването на същия. Предложението по този показател се представя в календарни дни като цяло число или десетична дроб с точност до втория знак след десетичната запетая и не може да бъде по кратък от 1 ден. Ц - Ценово предложение - Участникът предложил най – ниска обща цена за изпълнение на поръчката, получава макс. брой точки по показателя–100 точки. Относителната тежест на показателя в компл. оценка е 40%. Оценките на участниците се изчисляват по формулата: Ц = (Цmin/Цi) х 100, където: Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник; •Цmin е най-ниската предложена обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/10/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На профила на купувача. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва наименованието на поръчката, за която подава оферта, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail. Пликът трябва да съдържа следните документи:Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; Представяне на участника – попълва се Приложение №1; Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал;Копие на договора за обединение, при участник обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – попълва се Приложение №2; Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – попълва се Приложение №3;Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Приложение №4;.Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, считано до датата на подаване на офертата, който включва предмета на строителството, обхвата и обема на работата, вкл. кратко описание на извършваните дейности, датата на започване и приключване на работата по него и мястото на извършване на строителството - попълва се Приложение №5. Списъкът трябва да бъде придружен със следните документи, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП:а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството; или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт; или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; Списък -декларация на ръководните служители, които ще участват в изпълнението на поръчката – Приложение №6, в която са посочени образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на предложените експерти;Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение №7, което трябва да бъде придружено от: 1. Линеен календарен план, придружен с Диаграма на работната ръка. 2.Списък –декларация на всички материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнение на поръчката с посочване на вида, търговското наименование, производител, доставчик и обща количество за влагане, съобразно подробната Количествена сметка за изпълнение на СМР;Ценово предложение - Приложение №8 - трябва да бъде придружено от:1. Количествено-стойностни сметки /КСС/ - Приложение №9 - попълнени и подписани, оригинал; 2. Анализи на единичните офертни цени за всички видове строителни работи, включени в КСС – заверени от участника; Публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 27.10.2014 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №39. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/10/2014