Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, бул.”Васил Априлов” № 15а, За: Екатерина Манчева, Милена Билярова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Място/места за контакт: Пловдив

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: www.onkoplov.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на бензин А 95 Н, дизелово гориво, автомобилна газ и автомобилно масло за нуждите на "КОЦ-Пловдив"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09132000

Описание:

Бензин


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

до изчерпване на заложената сума

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, находящ се в гр.Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 15а и бул. „Александър Стамболийски”№2а.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Минимални изисквания на възложителя: 1. Безкасово плащане по всяко време на денонощието. 2. Издаване на фактура до 5-то число на месеца, следващ извършените доставки. 3. Подробна справка към всяка фактура /вид, дата на закупуване, количество и място на закупуване за всяка отделна карта/. 4. Отложено плащане 30 дни. 5. Издадените карти да служат за зареждане единствено на автомобила, с чийто регистрационен номер е издадена. 6. Безплатно административно обслужване на издадените карти. 7. Без внасяне на предварителен депозит. 8. Безплатно издаване на картите за всеки автомобил на възложителя. 9. Безплатна подмяна на карта, поради промяна на регистрационния номер на автомобил. 10. Безплатно блокиране на карта /поради кражба, повреда, неправилно съхранение или загуба/. 11. Възможност за безкасово плащане с всяка карта и на други консумативи и услуги за автомобила.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – търговска отстъпка от текущата пазарна цена за всеки зареден литър гориво бензин, дизел или автомобилна газ в лева - 50 т. К2 – търговските обекти на кандидата разположени на територията на гр. Пловдив – 10 т. К3 – критерий за оценка на предложена цена за литър бензин А 95 Н в лева – 10 т. К4 – критерий за оценка на предложена цена за литър дизелово гориво в лева – 10 т. К5 – критерий за оценка на предложена цена за литър автомобилна газ в лева – 10 т. К6 –критерий за оценка на предложена цена за литър полусинтетично масло в лева – 5 т. К7 –критерий за оценка на предложена цена за литър минерално масло в лева – 5 т. К= К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 + К7 = 100 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/10/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.onkoplov.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/10/2014