Версия за печат

BG-Брусарци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брусарци, ул. "Георги Димитров" № 85, За: инж. Петър Димитров, Република България 3680, Брусарци, Тел.: 09783 2211, E-mail: brusartsi_adm@abv.bg, Факс: 09783 2911

Място/места за контакт: Община Брусарци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.brusartsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://brusartsi.com/section-70-profil_na_kupuvacha.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект за Общ устройствен план на Община Брусарци, включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвмес¬тимост (ОС).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71410000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнението на поръчката следва да се осъществи съгласно предоставеното от възложителя Техническо задание за изработване на Общ устройствеи план на община Брусарци, в съответствие с изискванията на действащото европейско и национално законодателство, както и с дадените становища на компетентните органи, а именно с: Писмо изх. № 340/19.02.2014 г. на РИОСВ - Монтана и Писмо с изх. № 0800-987/28.03.2014 г. на Нацио¬налния институт за недвижимо културно наследство

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Oбщина Брусарци

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците в настоящата процедура следва да са изпълнили успешно поне един договор за предоставяне на услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката - дей¬ности по изработване на концепция и / или схема за пространствено развитие и / или общ устройствен план и / или цялостен ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено място, ПУП на големи структурни градски части, над 50 ха. териториални проучвания и ана¬лизи, свързани с устройственото планиране, общо за последните три години, считано до крайната дата за подаване на оферти, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката, включващ следните ключови експерти: • Ръководител екип - висше образование, с образователно-квалификационна сте¬пен "магистър”, специалност "Архитектура" или "Урбанизъм" или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 15 години професионален опит по специалността и минимум 15 години опит в областта на устройственото планиране; • Експерт 1 - виеше образование, с образователно-квалификационна степен "ма¬гистър", специалност "Архитектура" или "Урбанизъм" или еквивалентна, с пълна проектант¬ска правоспособност, с минимум 5 години професионален опит в областта на устройственото планиране; • Експерт 2 - виеше образование, с образователно-квалификационна степен "ма¬гистър", специалност "Архитектура" или "Урбанизъм" или еквивалентна, с пълна проектант¬ска правоспособност, с минимум 5 години професионален опит в областта на устройственото планиране и опазването на културното наследство, вписан в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН; • Експерт 3 - виеше образование с образователно-квалификационна степен "ма¬гистър", специалност „Екология” или еквивалентна, с професионален опит по специалност¬та не по-малко от 5 години. • Експерт 4 - виеше образование-образователна степен-магистър, специалност „Икономика”, „Икономо-география” или еквивалентна, с минимум 5-годишен професиона¬лен опит по специалността; • Експерт 5 - више образование, с образователно-квалификационна степен "ма¬гистър", инженер със специалност „Транспортно строителство” или еквивалентно, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5-годишен професионален опит в планирането и проектирането на транспортно-комуникационни системи; • Експерт 6 - виеше образование, с образователно-квалификационна степен "ма¬гистър", инженер със специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 години професионален опит по специал¬ността; • Експерт 7 - виеше образование, с образователно-квалификационна степен "ма¬гистър", инженер със специалност „Електроинженерство” или еквивалентна, с пълна проек¬тантска правоспособност, с минимум 5 години професионален опит по специалността; • Експерт 8 - виеше образование, с образователно-квалификационна степен "ма¬гистър", инженер със специалност „Геодезия”, или еквивалентна, с пълна проектантска пра¬воспособност, с минимум 5 години професионален опит по специалността; • Експерт 9 - виеше образование с образователно-квалификационна степен "магис¬тър", специалност "Ландшафтен архитект" или еквивалентна, с пълна проектантска правос¬пособност, с минимум 5 години професионален опит по специалността; • Експерт 10 - виеше образование с образователно-квалификационна степен "ма¬гистър", специалност климатология с минимум 5 години професионален опит по специал¬ността; • Експерт 11 - виеше образование с образователно-квалификационна степен ма¬гистър", специалност социология или еквивалентна, с минимум 5 години професионален опит по специалността; Участникът може да предложи участие и на други допълнителни експерти, извън по¬сочените като задължителни съгласно изискванията на възложителя и настоящите условия зa участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно методика за оценка на офертите, при следните показатели и тежест за определяне на Обща комплексна оценка (К0): К = С х 0.2 + Т х 0.5 + Ц х 0.3, където С - Срок за изпълнение на поръчката с относителна тежест 20 %; Т - Техническо предложение с относителна тежест 50 %. Ц - Цена за изпълнение на поръчката с относителна тежест 30 %;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/10/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис "Изработване на проект за Общ устройствен план на обшина Брусарци" на ръка всеки работен ден от 08:30 до 16:30 ч. или се изпраща по пощата на адрес: 3680, гр. Брусарци, ул. "Георги Димитров" 85. Съгласно чл. 101б, ал. 1, т. 6 от ЗОП отварянето на представените оферти ще се извърши на 28.10.2014 г. от 10:00 ч. в сградата на община Брусарци, при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Офертата трябва да съдържа: 1. Представяне на участника с включен срок на валидност на офертата - Образец 1; 2. Декларация по чл. 47,ал. 9 от ЗОП - Образец 2; 3. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 6 от ЗОП - Образец 3; 4. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП - Образец 4; 5. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител (ако е приложима) - Образец 5; 6. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 12 от ЗОП - Образец 6; 7. Техническо предложение - Образец 7; 8. Списък (Образец 8) на договорите индентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години (2011, 2012, 2013), придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните от тях по преценка на участника; 9. Данни за експертите, които участника ще ползва за изпълнение на обществената поръчка - Декларация (Образец 9), придружена от документи, доказващи наличието на образованието и професионалния опит на експертите, както и подписана от тях Декларация за готовност да бъдат на разположение на участника заизпълнение на поръчката; 10. Ценово предложение - Образец 10.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/10/2014