Версия за печат

BG-гр.Търговище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса Търговище, ул."Тр.Китанчев" №37, За: Димитринка Ботева, РБългария 7700, гр.Търговище, Тел.: 0601 61111, E-mail: targovishte@nhif.bg, Факс: 0601 61138

Място/места за контакт: гр.Търговище, ул."Тр.Китанчев" №37

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg/web/guest/654.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Обслужване на персонала на РЗОК-Търговище от служба по трудова медицина“ (СТМ). Предметът на поръчката включва извършване на дейностите, посочени в чл.25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), профилактични прегледи от лекар специалист-офталмолог и лекар специалист - вътрешни болести, както и изследвания на кръв

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата численост на персонала на РЗОК Търговище подлежащ на обслужване от СТМ до 50 (петдесет) души.Числеността се коригира съобразно броя на напуснали или освободени и новоназначени служители в РЗОК -Търговище, за което Възложителят уведомява Изпълнителя. На профилактични прегледи от офталмолог подлежат максимум 41 души, на профилактични прегледи от специалист вътрешни болести и изследване на кръв - 44 души, като ще бъдат заплащани само реално извършени прегледи в рамките на максимално посочената бройка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК – Търговище, СТМ и/или лечебни заведения, в които ще бъдат извършени медицинските прегледи и изследвания, намиращи се на територията на гр. Търговище

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изпълнение на дейностите по чл.25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в НАРЕДБА №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ, бр.14/2008г). 2. Конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ: 2.1. Изпълнение на всички изисквания, осъществявани от СТМ в съответствие със ЗЗБУТ и Наредба №3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина. 2.2.Осигуряване извършването на профилактичен преглед на очите и оценка състоянието на зрението от специалист по очни болести (съгласно Наредба №7 от 15.08. 2005г.обн.ДВ бр.70/2005) на прогнозен брой лица -41 служители, включващ обстойно офталмологично изследване с авторефрактометър /зрителна острота, цветоусещане, очни дъна/, задължителен диоптромер за установяване на настоящ очен статус, както и поименна препоръка с минал и настоящ статус. Прегледа да приключи с изготвяне на протокол за състоянието на служителите и издаване на рецепта в случаите, когато се установи, че съществува такава необходимост. 2.3. Осигуряване извършването на профилактичен преглед от лекар със специалност Вътрешни болести, включващ- анамнеза, измерване на кръвно налягане, ЕКГ със заключение. Уведомяване на общопрактикуващия лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение. 2.4. Изследване на кръв: Пълна кръвна картина, СУЕ, Холестерол, HDL, LDL триглицериди, глюкоза серумна. 2.5 Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност. 2.6. Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на: а) предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа; б) периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес; 2.7.Предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите; 2.8. Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение; 2.9. Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа. 2.10. Службата по трудова медицина съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания. 2.11.Службата по трудова медицина съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага: -списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания; -вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания; - честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания. 2.12. Анализ здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд въз основа на: а) резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания; б) информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя; в) информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и/или от работещия; г) информация за регистрирани професионални болести по данни от работодателя и/ или от работещия; д) информация за трудовите зл

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва: • Цена за осъществяване на услугите, включени в обслужването от СТМ, изискуеми съгласно нормативните актове за периода • Цена за извършване на профилактични прегледи – офталмолог. • Цена за извършване на профилактични прегледи – вътрешни болести. • Цена за извършване на профилактични прегледи – изследване на кръв. • В какъв срок от време, считано от датата на сключване на договора Изпълнителя може да пристъпи към извършване на профилактичните прегледи? • В какъв срок от време, считано от датата на уведомяване за завръщане на служител, отсъстващ при първоначално извършване на профилактичните прегледи, Изпълнителя може да пристъпи към извършването им? № Показатели Коефициент 1 Цена за осъществяване на услугите, включени в обслужването от СТМ, изискуеми съгласно нормативните актове за периода П1 = 50 2 Цена за извършване на профилактични прегледи – офталмолог П2 = 10 3 Цена за извършване на профилактични прегледи –вътрешни болести П3 = 10 4 Цена за извършване на профилактични прегледи –изследвания на кръв П4 = 10 5 В какъв срок от време, считано от датата на сключване на договора Изпълнителя може да пристъпи към извършване на профилактичните прегледи? П5 = 10 6 В какъв срок от време, считано от датата на уведомяване за завръщане на служител, отсъстващ при първоначално извършване на профилактичните прегледи, Изпълнителя може да пристъпи към извършването им? П6 = 10 2. Методика за оценка на предложенията: 2.1. оценката по компонент П1 за всеки участник се извършва по формулата П1 = Ц1min/Ц1i х 50 точки където: Ц1min – най-ниската предложена цена по т.1 от Ценовото предложение; Ц1i– цената по т.1 от Ценовото предложение, предложена от оценявания кандидат; 50 – тегловен коефициент 2.2. Оценката на компонент П2 за всеки участник се извършва по формулата П2 = Ц2min/Ц2i х 10точки където: Ц2min – най-ниската предложена цена по т.2 от Ценовото предложение; Ц2i– цената по т.2 от Ценовото предложение, предложена от оценявания кандидат; 10 – тегловен коефициент 2.3. Оценката на компонент П3 за всеки участник се извършва по формулата П3 = Ц3min/Ц3i х 10точки където: Ц3min – най-ниската предложена цена по т.3 от Ценовото предложение; Ц3i– цената по т.3от Ценовото предложение, предложена от оценявания кандидат; 10 – тегловен коефициент 2.4. Оценката на компонент П4 за всеки участник се извършва по формулата П4 = Ц4min/Ц4i х 10точки където: Ц4min – най-ниската предложена цена по т.4 от Ценовото предложение; Ц4i– цената по т.4от Ценовото предложение, предложена от оценявания кандидат; 10 – тегловен коефициент 2.5. Оценката на компонент П5 за всеки участник се извършва по формулата П5 = С1min/С1i х 10 точки където: С1min – най-кратък предложен срок за извършване на профилактичните прегледи, считан от датата на подписване на договор по т.5 от Ценовото предложение; С1i– срокът в дни за извършване на профилактичните прегледи, считан от датата на подписване на договор по т.5 от Ценовото предложение, предложен от оценявания кандидат; 10 – тегловен коефициент 2.6. Оценката на компонент П6 за всеки участник се извършва по формулата П6 = С2min/С2i х 10 точки където: С2min – най-кратък предложен срок за извършване на профилактичните прегледи на отсъстващи служители, към датата на основните прегледи по т.6 от Ценовото предложение; С2i– срокът в дни за извършване на профилактичните прегледи на отсъстващи служители, към датата на основните прегледи по т.6 от Ценовото предложение, предложен от оценявания кандидат; 10 – тегловен коефициент 2.3. Комплексната оценка за всяка оферта ще се изчислява по следната формула Окомпл. = П1+П2+П3+П4+П+П6 при максимален брой 100 точки Офертите на участниците се класират от комисия, назначена от Възложителя, в низходящ ред въз основа на получената комплексна оценка. На първо място се класира офертата, получила най-голям брой точки. При равенство в комплексна

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/10/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/10/2014