Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5, За: Стоил Нацев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308880, E-mail: avto_a@rta.government.bg, Факс: 02 9818115

Място/места за контакт: отдел "Правен", дирекция АПО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осъществяване на охранителни услуги на имотите, предоставени на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и имуществото в тях. Обществена поръчка се възлага с оглед изпълнение на задълженията на Изпълнителната Агенция „Автомобилна администрация” да стопанисва имотите с грижата на добър стопанин. Охранителната дейност включва осъществяването на физическа охрана и защита от противоправни посегателства, чрез сигнално-охранителна техника и технически системи за сигурност.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

шестдесет и пет хиляди лева за период от една година за 29 /двадесет и девет/ имота/обекта на ИААА

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изисквания към охранителната услуга: Осигуряване на непрекъсната, денонощна защита от противоправни посегателства в имотите, предоставени на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” както и на имуществото в тях. Кандидатът трябва да притежава необходимата сигнално-охранителна техника и технически системи за сигурност за наблюдение и контрол на охраняваните обекти. При получен сигнал за противоправно посегателство следва незабавно да бъде уведомена съответната столична или областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, като бъдат предприети необходимите мерки за запазване интересите на възложителя. При нанесени вреди в охранявания обект при изпълнението на договора за охрана изпълнителят поема пълна имуществена отговорност. Срокът за предоставяне на услугата е една година, считано от датата на сключване на договора за възлагане на изпълнението. II. Изисквания към кандидатите: 1. Да притежават лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност, валиден за територията на цялата страна или за територията на областта, на която е разположен съответният обект/имот. Това изискване не се отнася за областните дирекции на Министерството на вътрешните работи. 2.Да извършват дейността с лица, които имат издадени разрешителните за носене и употреба на огнестрелно оръжие съгласно Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, както и че дейността ще бъде осъществявана при спазване на Закона за частната охранителна дейност, Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му - отнася се само за охраната на обект/имот, описан под № 26 в приложение № 1. 3. Участникът да има валиден сертификат за въведена система за управление на качеството, съгласно ISO 9001:2008 за предоставяне на услугите, предмет на поръчката, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството на името на участника 4. Да имат сключени и изпълнени поне три договора за същите или аналогични услуги през последните три години. 5. Да възстанови сигнално охранителната техника за своя сметка на обект "Почивна станция - Кранево" (позиция 25 от Приложение № 1), която е унищожена вследствие наводненията през лятото на 2014 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите ще бъдат оценявани по следната методика: 1. Оценката по показателя най-ниска цена (Ц) с относителна тежест в комплексната оценка на офертата 50 % се получава по следната формула: най-ниска предложена цена Ц = ------------------------------------------- х 50 цената от оценяваната оферта 2. Оценката по показателя техническо предложение за изпълнение на поръчката (Т) с относителна тежест в комплексната оценка на офертата 50 % се формира по следния начин: Оценяват се поотделно предложението на оферента за извършване на охрана чрез технически системи за сигурност (Т1) и предложението му за извършване на физическа охрана (Т2). Относителната тежест на показателя Т1 в общата оценка на техническото предложение за изпълнение на поръчката (Т) е 60 %, а на показателя Т2 – 40 %. Оценката по показателите Т1 и Т2 се формира по следната формула: оценяваното техническо предложение Т1 = ----------------------------------------------------------------------------------------- х 60 оцененото като най-надеждно и сигурно техническо предложение оценяваното техническо предложение Т2 = ----------------------------------------------------------------------------------------- х 40 оцененото като най-надеждно и сигурно техническо предложение Техническото предложение, оценено като най-надеждно и сигурно получава 100 точки, а всяко следващо по-неизгодно – с 10 точки по-малко. При оценка на показателя Т1 под внимание ще бъде взето максималното време за реакция (измерено в минути) от получаване на сигнал в охраняваните обекти до обезпечаването на обекта от охранители на изпълнителя, техническото оборудване на изпълнителя, с което ще се обезпечат обектите на възложителя, времето необходимо за поставяне на обектите на възложителя под охрана след сключване на договор (измерено в календарни дни, като минималното не може да бъде по-малко от един ден), времето за възстановяване на техническото оборудване на обекта в с. Кранево (т. 29 от Приложение № 1 към публичната покана) и поставянето му под охрана (измерено в календарни дни, като минималното не може да бъде по-малко от един ден), организацията за осъществяване на охрана над обектите и допълнителни услуги включени към техническото предложение в общата цена на договора. При оценката на показателя Т2 под внимание ще бъдат взети: максималното времето за реакция (измерено в минути) от получаване на сигнал в охраняваните обекти до обезпечава на обекта от охранители на изпълнителя, оборудването на охранителите с което ще се обезпечат обектите на изпълнителя, броя на екипите и броя на охранителите във всеки екип при осъществяване на живата охрана, квалификацията на охранителите които ще извършват живата охрана, организацията на охраната на обекта. Оценката по показателя Т се формира по следната формула: Т1 + Т2 Т = -------------- х 50 100 Комплексната оценка на офертата (К) се получава като К = Ц + Т, като максималната оценка е 100 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/10/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

I. Офертите следва да съдържат: 1. Списък на приложените документи (по Приложение №3), подписан от участника; 2. Сведения за участника (по Приложение №2): фирма, седалище, адрес на управление, ЕИК/код по БУЛСТАТ, данни за вписване в търговския регистър/ номер на фирмено дело за съдебна регистрация, от кого се представлява участникът, телефон за връзка, факс, e-mail. 3. Срок на валидност на офертата (минимум 60 дни); 4. Предложение за изпълнение на поръчката; 5. Срок за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на сигнално-охранителната техника и техническите системи за сигурност в обектите/имотите на Възложителя, посочени в Приложение №1; 6. Ценово предложение за месечна такса за всички обекти по Приложение № 1, която не подлежи на промяна за срока на договора. 7. Предлаган срок за възстановяване/изграждане на сигналноохранителната техника на обекта в с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич и подлагане на всички обекти от Приложение №1 под охрана. 8. Доказателства за изпълнение на поне 3 (три) договора със същия или аналогичен предмет; 9. Декларация относно времето за реакция при възникване на сигнал за противоправно посегателство; 10. Заверено копие на сертификат за внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна; 11. Съгласно чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, при подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал. 2, т. 1 - 5 с една декларация, подписана от лицата, които представляват кандидата или участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в отдел "Административно информационно обслужване" в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5 всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до датата за получаване на офертите. Неразделна част от настоящата покана са: 1. Приложение № 1 - Техническо задание и списък на обектите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“; 2. Приложение № 2 - Сведения за участника; 3. Приложение № 3 - Списък на документите; 4. Приложение № 4 - Методика за оценяване на офертите; 5. Приложение № 5 - Проект на договор. Приложенията са публикувани на интернет сайта на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" www.rta.government.bg - Раздел "Профил на купувача". За изпълнение на услугата се изисква определена професия съгласно чл. 13 от Закона за частната охранителна дейност и чл. 76 от ЗМВР. При сключване на договора определеният за изпълнител участник следва да представи документите и декларациите за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/10/2014