BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СО - район "Възраждане", бул."Александър Стамболийски" №62, За: инж. Виолета Юрукова, Р България 1303, София, Тел.: 02 9806359, E-mail: so-vazrajdane@dir.bg, Факс: 02 9870794

Място/места за контакт: Отдел "ИИБЕ"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://so-vazrajdane.free.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://so-vazrajdane.free.bg/op1.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Ремонт и възстановяване на ограда към ул. „Средна Гора“, ул. „Цар Симеон“ и ул. „Странджа“, ремонт на източна фасада към ул. „Странджа“ и довършване ремонт на северна фасада на западното крило на 18 СОУ „Уилям Гладстон”, УПИ-I-„за Училище“, кв. 157, м.“Зона Б-3“, по плана на гр. София, с административен адрес: гр. София, ул. „Пиротска” №68”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000, 45443000, 45450000, 45000000, 45442100, 45410000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Работи по фасади
Други довършителни строителни работи
Строителни и монтажни работи
Работи по боядисване
Работи по полагане на мазилка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно документацията за участие, одобреният инвестиционен технически архитектурен проект и количествена сметка за конкретните видове КРР. Прогнозната стойност на поръчката е 100 000 лева без ДДС.Сключването на договор и плащането на отделните видове СМР ще бъде направено поетапно, след осигурено финансиране.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

100000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сградата на 18-то СОУ „Уилям Гладстон”, гр. София, р-н „Възраждане”, ул. „Пиротска” № 68

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.4 Квалификационни изисквания към участниците Кандидатите, които ще участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка, следва да отговарят на следните минимални изисквания, покриването на които е задължително, за да бъдат допуснати до участие: 1.4.1 Участниците следва притежават валидни Сертификати по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и ISO 18001:2007, или техни еквивалентни документи, обхващащи дейности предмет на поръчката. 1.4.2 Участниците следва да имат валидно удостоверение от камарата на строителите обхващащ дейностите предмет на поръчката, включително за минимум за категория обекти – паметници на културата от „местно значение“. 1.4.3 Участникът следва да притежава ръководен технически и изпълнителски персонал за изпълнение на поръчката, удостоверяващ с приложен списък за последните 3 годни;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методиката за определяне на комплексната оценка на всяка една оферта включва следните показатели и тяхната относителна тежест: 1. „Цена на предложението” /К1/ – максимум 40 точки 2. „Техническо предложение” /К2/ - максимум 40 точки 3. „Срок на изпълнение” /К3/ - максимум 20 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/10/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документация за участие, съдържаща пълните условия и изисквания за участие, съответните образци за попълване от кандидата, може да бъде изтеглена от интернет сайта на СО - район "Възраждане", раздел Профил на купувача - http://so-vazrajdane.free.bg/op1.html Комисията ще разглежда постъпилите офертите в публично заседание, което ще се проведе на 24.10.2014г. от 10:00 ч. в сградата на район „Възраждане” – СО, с адрес: гр. София,бул. "Александър Стамболийски" №62.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/10/2014