BG-Берковица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Берковица, пл. Йордан Радичков 4, За: Камелия Бойкова, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 89127, E-mail: ob@berkovitsa.com, Факс: 0953 88405

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.bg.

Адрес на профила на купувача: www.berkovitsa.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортна схема от квотата на община Берковица ”, както следва: 1.1. Автолиниите от републиканската транспортна схема: 1.1.1. маршрут София-Берковица, с маршрутно разписание № 12201 (час на тръгване 06,00 ч., без неделя); 1.1.2. маршрут София-Берковица, с маршрутно разписание № 12202 (час на тръгване 14,00 ч.); 1.2. Автолиниите от областната транспортна схема: 1.2.1. маршрут Монтана-Берковица, с маршрутно разписание № 012402 (час на тръгване 07,15 ч., без събота и неделя); 1.2.2. маршрут Монтана-Берковица, с маршрутно разписание № 012403 (час на тръгване 15,30 ч., без събота и неделя); 1.2.3. маршрут Монтана-Берковица, с маршрутно разписание № 012501 (час на тръгване 09,00 ч., ежедневно). 1.3. Автолинията от областната транспортна схема: 1.3.1. маршрут Берковица-Долни Цибър, с маршрутно разписание № 012901(час на тръгване 07,30 ч., ежедневно); 1.4. Автолиниите от общинската транспортна схема: 1.4.1. маршрут Берковица-Бързия, с маршрутно разписание (час на тръгване 06,40 ч., ежедневно); 1.4.2. маршрут Берковица-Бързия, с маршрутно разписание (час на тръгване 7,15 ч., ежедневно); 1.4.3. маршрут Берковица-Бързия, с маршрутно разписание (час на тръгване 12,15 ч., ежедневно); 1.4.4. маршрут Берковица-Бързия, с маршрутно разписание (час на тръгване 17,10 ч., ежедневно); 1.4.5. маршрут Берковица-Бързия, с маршрутно разписание (час на тръгване 18,00 ч., ежедневно); 1.5. Автолиниите от общинската транспортна схема: 5.1. маршрут Берковица-Бокиловци, с маршрутно разписание (час на тръгване 06,20 ч. и 17,30 ч., без събота и неделя); 5.2. маршрут Берковица-Бокиловци, с маршрутно разписание (час на тръгване 07,00 ч. и 17,30 ч., без събота и неделя). 1.6. Автолинията от общинската транспортна схема: 1.6.1. маршрут Берковица-Костенци, с маршрутно разписание (час на тръгване 06,10 ч., 17,30 ч. делнични дни); 1.7. Автолинията от общинската транспортна схема: 1.7.1. маршрут І-ва градска линия, с маршрутно разписание (час на тръгване 06,55 ч., 07,20 ч, 12,05 ч., 17,00 ч. делнични дни)

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

53598 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Берковица

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

2.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко лице или обединение от лица, което отговаря на предварително обявените условия и притежава технически потенциал, ресурси и организационни възможности за срочно и качествено изпълнение на поръчката, притежаващи лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността 2.2. Не могат да подават оферта участници, при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация или които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 47, ал. 5 от ЗОП или са осъждани за престъпления посочени в чл.47, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 2.3. Не може да участва в процедурата чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП. - Когато законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи: - документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1от ЗОП, издадени от компетентен орган, или - извлечение от съдебен регистър, или - еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. - Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. - Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. - Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11, които са на чужд език, се представят и в превод. 2.4. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението представят нотариално заверено споразумение/договор/. Споразумението/договора/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора; че се определя лице или лица, които представляват обединението и имат право да го задължават, да получават указания за и от името на обединението; че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява обединението участниците представят и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Продължава в Поле Допълнителна Информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по следните показатели за оценка и съгласно формулата: КО = П1 + П2, където: П1 – Цена на билета за единично пътуване по цялата дължина на автолинията – с относителна тежест 60 точки. П2 – Възраст на автобусите – с относителна тежест 40 точки. Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/10/2014 16:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, б. «а» и «б» от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, документите по чл.56, ал.1, т. 1, б. «в» и т.4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, а декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 2.5. Участниците могат да предлагат без ограничения ползването на подизпълнители. 2.5.1. За подизпълнителите се прилагат изискванията по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, за което подизпълнителите представят декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП. 2.5.2. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение само с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. - Изпълнителите нямат право дасключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП; - Изпълнителите нямат право да възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; - Изпълнителите нямат право да заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато: а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП; б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение; в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП. - В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2. - Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. - Не е нарушение на забраната по чл. 45а, ал. 2, т. 2 и по ал. 4 доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно – от договора за подизпълнение. - Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 45а, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 45а, ал. 1 – 5. 2.5.3. Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя. - При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя. - Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на ал. 1. Отварянето на предложенията ще се извърши на 21.10.2014 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/10/2014