Версия за печат

BG-с. Гърмен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Гърмен, ул. "Първа" №35, За: Селвие Пендева - мл.експерт "Програми на ЕС", Р. България 2960, с. Гърмен, Тел.: 07523 2040, E-mail: obs_garmen@bitex.bg, Факс: 07523 3179

Място/места за контакт: Община Гърмен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.garmen.bg.

Адрес на профила на купувача: www.garmen.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Ремонт на ВиК мрежи и съоражения, община Гърмен".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Направа канализация с.Огняново , Кв.6-71 Изкоп за канализация Доставка и полагане тръби ф 200-гофрирани Направа ревизионни шахти Връзки Обратно засипване Изграждане на канализация с.Осиково, Кв.6,7,18,19,22,23 Изкоп за канализация Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 200 Направа ревизионни шахти Връзки Обратен насип Марчево Изграждане на канализация м/у о.т. 76-74-75, кв.19,25 и 20,22 Изкоп за канализация Подложка от Пясък Полагане PVC гофрирани тръби ф 200 Обратен насип Направа канализация с.Г.Дряново, местност "Селище" Изкоп за канализация Подложка от пясък Доставка и монтаж гофрирани тръби ф 200 за канализация Обратен насип Направа канализация с.Долно Дряново м/у квартали 6,11, 12 Изкоп за канализация Доставка и полагане на бетонови тръби ф 400 Направа ревизионни шахти Връзки Обратен насип Циментов р-р Направа канализация с.Долно Дряново, местност "Чучурите" Изкоп за канализация Доставка и полагане на тръби бетонови ф 400 Връзки Обратен насип Циментов р-р с.Дъбница Направа на канализация м/у о.т. 159-160 м/у кв. 45/46 Направа изкоп Полагане тръби ф300 - бетонови Пясъчна възглавница Обратно засипване Направа водопровод м/у о.т. 159-160 м/у кв. 45/46 Изкоп за водопровод Полагане пясъчна възглавница Доставка и полагане маркуч РЕ ф90 Сградни отклонения Обратно засипване Хвостяне Изграждане канализация м/у о.т. 71 и 74, кв.16,17 Изкоп за канализация Доставка и полагане на бетонови тръби ф 200 Циментов р-р за направа връзки Обратен насип Изграждане канализация кв.4 и 17 по дере Изкоп за канализация Доставка и полагане на бетонови тръби ф 200 Циментов р-р за направа връзки Обратен насип Направа водопровод с.Рибново м/у о.т. 46-160, кв.14,15,16,31,32 Изкоп за водопровод Полагане пясъчна възглавница Доставка и полагане маркуч РЕ ф90 Сградни отклонения Обратно засипване Направа водопровод м/у о.т. 136,137,128,127,125,91,94,95,96, 64,65,66, кв.11,21,20,24,26,27,34 с.Рибново Изкоп за водопровод Пясъчна възглавница Доставка и монтаж маркуч РЕ ф 90 Сградни отклонения Обратно засипване Балдево Направа на канализация м/у ос.т. 110-100-102, кв.24-25-31 Направа изкоп за канализация Подложка от пясък Полагане на PVC-тръби гофрирани ф 200 Обратен насип Направа канализация м/у о.т. 411 и 412 , кв.23 с.Ковачевица Изкоп за канализация Полагане на PVC-тръби гофрирани ф 200 Подложка от пясък Обратно засипване Направа канализация квартали 25 и 19 с.Скребатно Изкоп за канализация Полагане на PVC-тръби гофрирани ф 200 Направа ревизионни шахти Връзки Обратно засипване Обект : "Канализация с.Дебрен, местност "Решманица" Изкоп с багер за канализация Полагане пясъчна възглавница Доставка и полагане гофрирани тръби ф 400 Направа ревизионни шахти Преминаване през напоителен канал(разваляне и възстановяване дъно от бетон и облицовъчни плочки Обратно засипване Обект: "Направа водопровод между ос.т. 34-21, кв. 10-12 и 13 с . Дебрен Изкоп за водопровод Пясъчна възглавница Доставка и монтаж маркуч РЕ ф 90 Сградни отклонения Обратен насип с.Дебрен Направа водопровод м/у ос.т. 69-ос.т.111 по плана на с.Дебрен: Изкоп за водопровод Пясъчна възлавница Доставка и монтаж маркуч ф 110 Сградни отклонения Обратно засипване Направа водопровод м/у ос.т. 34- о.т 179 по плана на с.Дебрен Изкоп за водопровод Пясъчна възлавница Доставка и монтаж маркуч ф 110 Сградни отклонения Обратно засипване Направа канализация м/у ос.т. 69- о.т 111 по плана на с.Дебрен Изкоп за канализация Пясъчна възлавница Тръби ф 300 гофрирани по 6м Обратно засипване

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

122300 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Гърмен.

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участникът трябва да предложи екип от ключови експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата, както следва: 1.1 Ръководител екип, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: а) има придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, със строителна инженерна специалност; 1.2. Строителен инженер, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: а) има придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, със строителна инженерна специалност б) има минимум 3 г. професионален стаж по специалността, от които не по-малко от 1 г. опит в строителството. 1.3. Координатор/специалист по безопасност и здраве, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: а) има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, б) притежава валидно удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве в строителството” или „Специалист по безопасност и здраве“ или еквивалентен документ. 2 .Участникът следва да има регистрация в Камарата на строителите в България или друг документ, удостоверяващ правото за извършване на аналогична дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по спразумението по ЕИП, а именно: документ, доказващ, че участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за строежи четвърта група, втора категория (чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя, а именно: 4. четвърта група, 4.2. втора категория, 4.2.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква "б" от ЗУТ - разпределителни проводи, съоръжения и устройствата към тях в областта на водоснабдяването и канализацията) или еквивалент на тази регистрация за чуждестраннте участници

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията се изчислява по следната формула: TN Т = -------------- x 50 = .......бр. точки TMAX TN = TA + TБ , където: ТА и ТБ – табличният средноаритметичен резултат от оценките на членовете на комисията за оценяваната оферта, определени по долната таблица, съответстващи за показателите А и Б ТN – сумата от средноаритметичните таблични оценки на оценяваната оферта TMAX – максималната стойност сред получените суми на средноаритметичните оценки, за получаването му е необходимо първо да бъдат получени всички таблични оценки от всички членове на комисията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/10/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срока на изпълнение на поръчката е 3/три/ месеца. На етап сключване на договор Възложителят ще изисква от Изпълнителя следните документи:1.валидна към датата на подписване на договора застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. 2. Документ издаден от компетентен орган за обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1; 3.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (по образец); Неразделна част от настоящата публична покана са образци на документи, публикувани на сайта на Община Гърмен www.garmen.bg в Раздел Профил на купувача. Отварянето на офертите на участниците ще се извърши на 21.10.2014 г. от 10.30 часа, в заседателна зала, намираща се на трети етаж в административната сграда на Община Гърмен, ул. Първа №35, с. Гърмен 2960. Повече информация относно Публичната покана може да намерите на сайта на община Гърмен www.garmen.bg Раздел профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/10/2014