Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Проучване и добив на нефт и газ АД, ул. Стефан Караджа № 2, За: Ц. Бързева, Т.Вътева, Република България 1080, София, Тел.: 02 9461600, E-mail: barzeva@pdng-bg.com, Факс: 02 9461600

Място/места за контакт: гр. София, п.к. 1505, бул. Ситняково № 23

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.ogep-bg.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.ogep-bg.com/bg/articles/id/25.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката включва наемане и използване на общо 4 (четири) автокрана с оператор за демонтаж и товарни работи на сондажна апаратура AC 71 Ideal Rig и съоръженията към нея на обект сондаж в концесионна площ Искър-запад за добив на нефт и природен газ – природен газ и кондензат), а именно: сондажна площадка на сондаж Р-2 Искър - запад (в землището на с. Бреница, община Кнежа, обл. Плевен, на 5,5 км северозападно от центъра на гр. Искър) и разтоварни работи на сондажната апаратура и съоръженията към нея в базата на възложителя в гр. Монтана. За извършване на работите ще са необходими: 1 (един) кран с товароподемност 120т, с оператор; 1 (един) кран с товароподемност 70 т, с оператор; 1 (един) кран с товароподемност 60 т, с оператор; 1 (един) кран с товароподемност 40 т, с оператор.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45510000

Описание:

Услуги по даване под наем на товароподемни кранове, с оператор


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Място на работа и технологична натовареност на автокрановете: - 1 (един) кран с товароподемност 120т, с оператор – демонтажни работи на сондаж Р-2 Искър и технологична натовареност 8 часа дневно за период до 4 (четири) дни и товарни работи на сондаж Р-2 Искър и технологична натовареност 6 часа дневно и престой 2 часа дневно за период до 12 (дванадесет) дни; - 1 (един) кран с товароподемност 70 т, с оператор – демонтажни работи на сондаж Р-2 Искър и технологична натовареност 8 часа дневно за период до 4 (четири) дни и товарни работи на сондаж Р-2 Искър и технологична натовареност 6 часа дневно и престой 2 часа дневно за период до 12 (дванадесет) дни; - 1 (един) кран с товароподемност 60 т, с оператор – разтоварни работи в гр. Монтана и технологична натовареност 4 часа дневно и престой 4 часа дневно за период до 12 (дванадесет) дни; - 1 (един) кран с товароподемност 40 т, с оператор – разтоварни работи в гр. Монтана и технологична натовареност 4 часа дневно и престой 4 часа дневно за период до 12 (дванадесет) дни.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Демонтажните и товарни работи ще се извършват на обект – сондаж Р-2 Искър-Запад в концесионна площ Искър-Запад, община Кнежа/община Искър, област Плевен на 5.5 км северозападно от центъра на гр. Искър. Разтоварните работи ще се извършват в гр. Монтана

NUTS:

BG31

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към участниците: Участниците следва да отговарят на следните изисквания: 1.1. Да притежават технически изправни собствени или ползвани на друго правно основание автокранове за изпълнение на предмета на поръчката за срока на договора, с необходимите разрешения, сертификати, свидетелства и застраховки и с извършен годишен технически преглед и документ за извършен технически надзор на съоръжения с повишена опасност; 1.2. Участникът да е в състояние да предостави и да осигури едновременна работа на автокрановете. 1.3. Да разполага с квалифициран, правоспособен персонал от оператори-машинисти за изпълнение на поръчката. 2. Изискуеми документи: Участникът следва да представи Оферта и следните документи: 2.1. Декларация за автокрановете, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката, съдържаща списък на автокрановете с пълно описание на техническите им характеристики и декларация, че автокрановете, за изпълнение на поръчката са технически изправни, притежаващи необходимите разрешения, сертификати, свидетелства и застраховки и отговарят на изискванията на действащата норматива уредба (Образец № 1). Към декларацията задължително се прилагат: товарни диаграми за всяка машина; копия на документи за собственост или договор за наем или лизинг на автокрановете или друго правно основание; копия на техническите паспорти на автокрановете, удостоверяващ извършен годишен технически преглед от оторизирана фирма за съоръжения с повишена опасност; 2.2. Декларация за осигуряване на едновременната работа на автокрановете при заявка от възложителя (Образец № 2). 2.3. Списък на операторите-машинисти за изпълнение на предмета на поръчката. (Образец № 3). Прилагат се документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на посочените в списъка лица. Офертата, декларациите и списъкът се представят в оригинал, подписан от лице с представителна власт или упълномощеното лице за представяне на оферта. Всички копия на документи се заверяват с „Вярно с оригинала”, подпис на лице с представителна власт и печат. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 3. Финансови условия: Финансирането ще е със собствени средства на Възложителя. Плащането се извършва по банкова сметка на изпълнителя, както следва: - Авансово: не повече от 50 % от прогнозната стойност; - Окончателно – след подписване на констативен протокол, удостоверяващ действително отработените машиночасове и престой в изчакване. 4. Изисквания към съдържанието и формата на офертите Участниците представят писмени оферти, които съдържат: 4.1. Данни за участника: Наименование, адрес, лица за контакт; 4.2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя. 4.3. Срок за изпълнение на предмета на поръчката; 4.4. Ценово предложение, съдържащо: 4.4.1. Цена за 1 час в лева, за всеки от автокрановете, без ДДС, както следва: а) във фактическа работа; б) в притежание на разположение на Възложителя - в изчакване пристигането на товарите или други технологични престои; 4.4.2. Цена на мобилизация/демобилизация за всеки от автокрановете; 4.4.3. Начин на плащане – съобразно финансовите условия на възложителя. 4.5. Срок на валидност на офертата – не по-кратък от 30 (тридесет) дни. Към офертата се прилагат изискуемите документите, посочени в т. 2. по-горе. Офертата се представя в оригинал, подписан от лице с представителна власт съгласно регистрацията на участника или упълномощено лице (прилага се изрично пълномощно). Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който участникът посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес, наименованието на предмета на поръаката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/10/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Сравняването на цените на отделните участници ще се извърши на база обща цена, предложена от участника и представляваща сбора на: - предложените цени (лв/час) за всеки от крановете при 8 часов работен ден, при технологична натовареност на всички кранове и престой и за периода съгласно описаното в Раздел: Количество или обем на поръчката; - цена на мобилизация и демобилизация на крановете. Общата цена, предложена от съответния участник = К1+К2+К3+К4, където К1 = предложена цена за часове работа на кран с товароподемност 120т, с оператор умножена по прогнозни 104 часа работа (демонтажни работи 4 дни по 8 часа и товарани работи 12 дни по 6 часа) + Предложена цена за часове в престой 24 часа (12 дни по 2 часа) + цена мобилизация/демобилизация на крана (предложената обща сума); К2 = предложена цена за часове работа на кран с товароподемност 70т, с оператор умножена по прогнозни 104 часа работа (демонтажни работи 4 дни по 8 часа и товрани работи 12 дни по 6 часа) + Предложена цена за часове в престой 24 часа (12 дни по 2 часа) + цена мобилизация/демобилизация на крана (предложената обща сума); К3 = предложена цена за часове работа на кран с товароподемност 60т, с оператор умножена по прогнозни 48 часа работа (разтоварни работи 12 дни по 4 часа) + Предложена цена за часове в престой 48 часа (12 дни по 4 часа) + цена мобилизация/демобилизация на крана (предложената обща сума); К4 = предложена цена за часове работа на кран с товароподемност 40т, с оператор умножена по прогнозни 48 часа работа (разтоварни работи 12 дни по 4 часа) + Предложена цена за часове в престой 48 часа (12 дни по 4 часа) + цена мобилизация/демобилизация на крана (предложената обща сума) В Профила на купувача, заедно с поканата са публикувани и приложенията към нея - Техническа спецификация и Проект на договор, както и образци на документи. Място и лица за контакт за получаване на допълнителна информация: гр. Монтана, бул. „Трети март“ № 218, Цветанка Бързева; тел 0886 100272; e-mail: barzeva@pdng-bg.com Офертите се представят на адрес: административна сградата на „Проучване и добив на нефт и газ” АД на адрес: гр. София - 1505, бул. Ситняково № 23, ет. 1. Татяна Вътева: 02/9461600 Отварянето на офертите ще се извърши на 22.10.2014 г. в 11:00 часа в административната сграда на „Проучване и добив на нефт и газ” АД на адрес: гр. София - 1505, бул. Ситняково № 23, ет. 1.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/10/2014