BG-Брацигово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брацигово, ул."Атанас Кабов" № 6а, За: Васил Михайлов Гюлеметов, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: kmet@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Място/места за контакт: община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bratsigovo.bg/display.php?id=105&tb=op.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на социалните заведения и детски градини в гр. Брацигово за 2014/2015 г.” Доставката на хранителните продукти включва доставка на място до склада на социалните заведения и детски градини в гр.Брацигово. Доставките се извършват съгласно подадени седмични заявки от потребителите и с транспорт за сметка на изпълнителя. Потребители на доставката на хранителни продукти са следните социални заведения и детски градини в гр.Брацигово: •Домашен социален патронаж; •Дневен център за възрастни хора с увреждания; •Дневен център за деца с увреждания ; •Преходно жилище ; •Наблюдавано жилище; •Център за настаняване от семеен тип; •Център за обществена подкрепа; •ОДЗ “ Божура Фурнаджиева”; •ОДЗ “Здравец” ; •Обществена трапезария към домашен социален патронаж;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството се формира от подадените заявки на потребителите на услугата,като общата стойност на заявките е до 65 500 лв.без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Брацигово

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Административни изисквания 1.1.Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за : • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; •подкуп по чл.301 - 307 от Наказателния кодекс; •участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; •престъпление против собствеността по чл. 194- 217 от Наказателния кодекс; •престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс 2. Технически изисквания •Участниците в обществената поръчка следва да изпълняват Техническата спесификация на хранителните продукти посочена в документацията на поръчката; •хранителните продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за храните и БДС, за всички потребители с изключение на домашен социален патронаж и дневен център за възрастни хора с увреждания, на изискванията по Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността на храните в детските заведения и училища; • да са придружени със сертификат за качество. •остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка трябва да бъде не по-малък от 75%. •участниците за изпълнение на обществена поръчка трябва да притежават разрешение за търговска дейност, както и санитарно разрешение за търговия с храни. •предложената цена за съответния продукт трябва да отговаря на посочения грамаж в спесификацията. При различие в грамажа , предложената цена от участника няма да бъде взета под внимание при оценяването. Изпълнението на поръчката е за срок от 5 месеца от датата на подписване на договор за изпълнение.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на офертите, постъпили за участие в процедурата се извършва на база комплексна оценка на офертите, определена въз основа на методика за определяне на комплексна оценка на офертите при следните показатели : 1. К1 – Най-ниска цена на предложенията – коефициент на тежест 70 точки. Изчислява се по формулата: К1= Минимална предложена цена / Предложена цена от участника х 70, където: Предложената цена се определя като общ сбор от предложените цени на хранителните продукти в ценовата оферта на участника. Забележка: Не се допускат нулеви позиции в ценовата оферта. При липса на цена за определен вид стока в ценовата оферта, показател К1 няма да се изчислява и участника се отстранява. 2. К2 – Най-изгодни условия на отложено плащане в дни – коефициент на тежест 20 точки. К2=К-участник/К-макс х 20, където К-участник е предложения срок на отложено плащане от всеки участник, К-макс. е максимално предложения срок на отложено плащане от участника умножен с коефициент на тежест 20. Максималния срок на отложено плащане не може да бъде по-дълъг от 45 дни. 3. К3 – Срок на доставка в дни - коефициент на тежест 10 точки К3= К-min/К-участник х 10, където К-min е минимално предложения срок на доставка от участниците, К-участник е предложения срок на доставка от всеки участник умножен с коефициент на тежест 10. КО/комплексна оценка/= К1 + К2 + К3

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/10/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подаването на офертите се извършва на фронт офиса на община Брацигово,гр.Брацигово,ул."Атанас Кабов" № 6а; Отварянето на офертите ще се извърши на 24.10.2014 г. от 10.00 часа в сградата на Младежки дом гр.Брацигово,ул."Христо Смирненски " № 1. Възложителят предоставя пълен електронен достъп до документацията на обществената поръчка на всички заинтересовани лица в профила на купувача на интернет адрес :www.bratsigovo.bg ,рубриката “Обществени поръчки”; Законтакти и допълнителна информация : Цонка Кушлева - Гл.експерт" Обществени поръчки " ,тел. 03552/2065 в.120 и 0894689385;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/10/2014