Версия за печат

BG-Брезово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брезово, ул."Г. Димитров" №25, За: инж. Борис Стоянов Гърков, РБългария 4160, Брезово, Тел.: 03191 2708, E-mail: oba@brezovo.bg, Факс: 03191 2031

Място/места за контакт: Сградата на Общинска администрация - Брезово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.brezovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.brezovo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е изпълнението на консултантска услуга за упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр.Брезово, с.Стрелци, с.Дрангово и с.Отец Кирилово, Община Брезово”, финансиран по Договор № 61/3/3220863 от 09.06.2014 г. между Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ”, СДРУЖЕНИЕ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ” и ОБЩИНА БРЕЗОВО за отпускане на финансова помощ по Мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.”, включваща отговорност за: законосъобразно започване на строежа; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, контрол на влаганите в строежа строителни продукти, координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация и изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл.169а, ал.1 и чл.169б, ал.1 на ЗУТ; съставяне на технически парспорт за строежа. Срокът за изпълнение е обусловен от срока за изпълнение на СМР/ не може да е по-кратък от 60 календарни дни и по-дълъг от 15.05.2015г./. Участникът, определен за изпълнител, следва да сключи и поддържа валидна застраховка за професионална отговорност съгласно по чл. 171, ал.1 или чл.171а от ЗУТ за целия срок на изпълнение на договора, покриваща минималната застрахователна сума съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи трета категория и с покритие на отговорността в обема по чл.172 от ЗУТ.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнението на консултантската услуга по упражняване на строителен надзор на обекта по смисъла на чл.168, ал.1 от ЗУТ има следния задължителен обхват: - отговорност за законосъобразно започване на строежа; - осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството , подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба №3 от 31.7.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; - недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството, като консултанта носи отговорност за щети, които са нанесени на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрения проект; - изготвяне при необходимост на предписания и заповеди, които се вписват в заповедната книга и са задължителни за строителя, техническия ръководител на строежа и другите участващи в строителството лица; - уведомяване на РДНСК в 3-дневен срок от установяване на нарушение на техническите правила и нормативи; - заверяване, ако е изготвена екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти; - изготвяне на окончателен доклад до възложителя след приключване на строително-монтажните работи; - изготвяне на технически паспорт на строежа;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2300 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Брезово,с.Стрелци, с.Дрангово и с.Отец Кирилово, община Брезово

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Условия за допустимост на участниците: 1. Не може да участва в поръчката участник за когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, букви „а“ – „д“ и ал.5 от ЗОП. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП; 2.Участник при който лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 3.Участникът е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 4.Участникът е дружество регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или е свързано лице с такова дружество; Тези изисквания се прилагат и за подизпълнителите, ако участникът ще ползва такива при изпълнение на поръчката. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47,ал. 1 и 5 с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. Критерии за подбор Изискване по чл.49, ал.1 от ЗОП за регистрация в професионален регистър: 1.Участникът трябва да притежава удостоверение издадено от Началника на Дирекцията за национален строителен контрол и да е вписан в регистъра за упражняване на дейностите по чл.166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ при условия и по реда на НАРЕДБА № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор или да има лиценз, който е в срок към момента на подаване на офертата; Изискуеми документи за доказване на това изискване: 1.Копие на удостоверение издадено от Началника на Дирекцията за национален строителен контрол за вписване на участника в регистъра за упражняване на дейностите по чл.166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или копие на лиценз, който е в срок; Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участника: 1.Участникът трябва да притежава сертификат, който удостоверява съответствието му с внедрена система за управление на качеството стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват упражняване на строителен надзор. Изискуеми документи за доказване на това изискване: 1.Копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват упражняване на строителен надзор, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за мерки за осигуряване на качеството. Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 90 календарни дни от датата на получаването им. При сключване на договора за възлагане изпълнението на поръчката, Консултантът следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 2% от стойността на договора, която по негова преценка може да бъде парична сума внесена по сметка на Възложителя или безусловна и неотменима банкова гаранация в полза на Възложителя. Тя се освобождава в 10/десет/ дневен срок след въвеждане на обекта в експлоатация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/10/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се приемат в "Информационния център" в сградата на Общинска администрация- Брезово, всеки работен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа в срок до датата, определена в публичната покана. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка /респ.куриерска служба/. Върху плика на офертата трябва да бъде отбелязана следната информация: - наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника; - надпис - за участие в поръчка с предмет: „Оферта за възлагане чрез публична покана на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на нови, реконструкция и ремонт на съществуващи тротоари в гр.Брезово, с.Стрелци, с.Дрангово и с.Отец Кирилово, Община Брезово”, Офертата съдържа: 1.Приложение №1 – Оферта съдържаща техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката; 2.Приложение №2 – Административни сведения; 3.Приложение №3 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки; 4.Приложение №4 – Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнител/и; 5.Приложение №5 - Декларация от подизпълнител за съгласие за участие в процедурата; 6.Приложение №6 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 7.Приложение №7 – Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки; Постъпилите оферти ще бъдат отворени в 13:00 часа на 22.10.2014г. в "Заседателна зала" в сградата на Общинска администрация- Брезово - 4 етаж.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/10/2014