Версия за печат

BG-БРЕЗОВО

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БРЕЗОВО, ул."Г.Димитров" №25, За: инж. Борис Стоянов Гърков, Р. БЪЛГАРИЯ 4160, БРЕЗОВО, Тел.: 03191 2708, E-mail: oba@brezovo.bg, Факс: 03191 2031

Място/места за контакт: Сградата на Общинска администрация

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.brezovo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка се провежда с цел избор на изпълнител/изпълнители за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и уличната мрежа в община Брезово през оперативния сезон 2014/2015 год.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Приблизителна стойност на услугата -60 000 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на Община Брезово

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидатите следва да представят: 1. Техническо предложение - съгласно образеца публикуван в профила на купувача 2.Ценово предложение - съгласно образеца публикуван в профила на купувача. 3. Декларация по чл.47,ал.9 от ЗОП - съгласно образеца публикуван в профила на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

За всяка обособена позиция ще се извърши класирането на кандидатите с цел определяне на икономически най-изгодното предложение, по показателите: - Предложена цена- лв./км. с ДДС за снегопочистване на участъците от общинската пътна мрежа с включени транспортни разходи за предвижване на машините от местодомуването до съответните участъци и връщането на машините обратно в базата- тежест 40% - Предложена цена- лв./км. с ДДС за опесъчаване на участъците от общинската пътна мрежа с включени транспортни разходи за предвижване на машините от местодомуването до съответните участъци и връщането на машините обратно в базата- тежест 40% - Предложена цена- лв./час с ДДС за снегопочистване на уличните мрежи в селищата на община Брезово, с включени в цената транспортни разходи за предвижване на машините от местодомуването до съответните населени места и връщането на машините обратно в базата им – тежест 20% МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА: За всяка обособена позиция и по всеки показател ще се извърши класиране, което се точкува според броя на допуснатите за разглеждане предложения в обратен ред-на последния 10 точки, на предпоследния 15 точки и т.н. до първия със стъпка 5 точки. Съответните точки се умножават със съответната тежест на критерия, като крайното класиране се определя според максимално набраните точки от всички критерии.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/10/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Кандатите в процедурата следва за изтеглят от профила на купувача / www.brezovo.bg / образците на Техническо предложение, Ценово предложение и Декларация по чл.47,ал.9 ЗОП и да се информират за клаузите в проекта на договор, както и с методиката за оценка на офертите. Всеки участник в процедурата може за участва за една или за няколко обособени позиции. Прогнозните стойности на отделните обособени позиции са: - за обособена позиция І - 9 600 лв. без ДДС - за обособена позиция ІІ - 16 400 лв. без ДДС - за обособена позиция ІІІ - 9 000 лв. без ДДС - за обособена позиция ІV - 6 600 лв. без ДДС - за обособена позиция V - 9 200 лв. без ДДС - за обособена позиция VІ - 4 200 лв. без ДДС - за обособена позиция VІІ - 5 000 лв. без ДДС Офертите се представят в деловодството на общинска администрация-Брезово в запечатан непрозрачен плик с надпис: име на кандидата с точен адрес за кореспонденция,телефон , факс и ел.поща. Върху плика се изписва също и наименованието на обществената поръчка. Изисквания на Възложителя– Зимно поддържане и снегопочистване ще се извършва на отсечките от общинската пътна мрежа както следва: PDV1040 – Бабек- Свежен до с.Мраченик община Карлово – 20 км. - преобладаващ стръмен терен. PDV2041 – Зелениково – Чехларе- до границата с община Братя Даскалови – 11 км. - преобладаващ стръмен терен. PDV1230 – граница община Раковски- Отец Кирилово- Дрангово- Златосел – 16 км. -равнинен терен. PDV1231 – граница община Раковски –Пъдарско- Сърнегор – 20 км. - -равнинен терен. PDV1232 – граница община Раковски- Борец- Върбен – 12 км. - -равнинен терен. PDV2055 – граница община Калояново-Пъдарско-Борец-5 км. -равнинен терен. PDV3235 – граница общ.Раковски - /Белозем/ - Чоба – 6 км. -равнинен терен. Уличната мрежа в селищата на община Брезово са с приблизителни дължини в километри, както следва: Брезово-22 км., Бабек-4 км., Борец-12 км., Върбен 8 км., Дрангово-10 км., Зелениково-15 км., Златосел-7 км., Отец Кирилово-12 км., Пъдарско-14 км., Розовец-12 км., Свежен-5км.,Стрелци-16 км.,Сърнегор-6 км., Тюркмен-18 км., Чехларе-6км. и Чоба-20 км. Разплащането на действително изпълнените дейности по зимното поддържане и снегопочистване се извършва след съставяне на протоколи с подробни количествени сметки, в които се отбелязани маршрутите, датите и километрите почистен път или опесъчаване на участъците от общинската пътна мрежа. Протоколите за извършените дейности, включително изработените часове на машините извършващи снегопочистване на уличните мрежи, се подписват от съответните кметове и кметски наместници, след приемане на извършената работа. В предлаганите цени с ДДС на снегопочистен и опесъчен участък кандидатите следва да включат цената за снегопочистване и опесъчаване на един килиметър пътно платно със средна ширина шест метра. В тези цени кандидатите следва да калкулират и цената на предвижване на снегопочистващата и опесъчаващата техника от местодомуването до съответните участъци и обратно. Постъпилите оферти ще бъдат отворени в 15:00 часа на 17.10.2014 г. в "Заседателната зала" в сградата на Общинска администрация-Брезово- 4-ти етаж.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/10/2014