Версия за печат

BG-Гоце Делчев

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Трето основно училище "Братя Миладинови", ул. "Полковник Дрангов" №17, За: Мариана Халачева-директор, Димка Мурджева-пом. директор, България 2900, Гоце Делчев, Тел.: 0751 60302, E-mail: tr_ou_gd@abv.bg, Факс: 0751 60302

Място/места за контакт: град Гоце Делчев, ул. "Полковник Дрангов" № 17

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.treto-gd.com.

Адрес на профила на купувача: http://treto-gd.com/index.php/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка с предмет: „Доставка на компресиран природен газ за нуждите на Трето основно училище „Братя Миладинови”, гр. Гоце Делчев”. Зареждането на природен газ се извършва съгласно заявените количества според нуждите на училището. Изпълнителят извършва зареждането със собствени батерии от бутилки, като изцяло отговаря за безопасността на доставяната стока.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09120000

Описание:

Газообразни горива


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставката на гориво се извършва ежеседмично в зависимост от дадената заявка, като за целия отоплителен сезон количеството е в размер на 22 000 N/ куб. м в съответствие с условията посочени в офертата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Определено място за бутилкова инсталация, до сградата на Трето ОУ „Братя Миладинови” гр. Гоце Делчев, ул. Полк. Дрангов №17.

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко лице или обединение от лица, което отговаря на предварително обявените условия и притежава технически потенциал, ресурси и организационни възможности за срочно и качествено изпълнение на поръчката. 2.Всеки участник трябва да разполага със собствени или наети 8 бутилкови групи (батерии от бутилки) всяка с вместимост от 1080 литра, при работно налягане 200 bar. Бутилковите групи трябва да са сертифицирани съгласно изискванията и да са с акт за преминат периодичен технически преглед. Доказва се с копия на документ за собственост или договор за наем. 3.Собствен или нает специализиран транспорт – 1 транспортно средство, позволяващо да се товарят, превозват и разтоварват батериите от бутилки. Доказва се с копия на документ за собственост или договор за наем. 4.Зареждането на природен газ се извършва съгласно заявените количества според нуждите на училището. Изпълнителят извършва зареждането със собствени батерии от бутилки, като изцяло отговаря за безопасността на доставяната стока. 5.Да се подбере най-добрата предлагана цена за 1000 Nm3 компресиран природен газ, като за база се приема цената на Обществения доставчик в деня на сключване на сделката. Цената за 1000 Nm3 компресиран природен газ да бъде в български лева, без ДДС със стойност не по-висока от 1500 лв за 1000 Nm3. В крайната цена да са включени всички, такси и други разходи за доставка. Крайната цена на доставка на 1000 стандартни (нормални) кубични метра компресиран природен газ да бъде до 1500 лева без ДДС. В крайната цена се включва цената на природния газ (утвърдена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и публикуване на интернет сайта на комисията) и търговска надбавка, включваща всички разходи на Изпълнителя за компресиране, транспорт и печалба. При промяна на утвърдените от ДКЕВР цени на природния газ, страните се предоговарят за крайната цена на доставяния природен газ, като Доставчика не може да завишава търговската си надбавка. 6.Документация на стоката: сертификат за качество ISO 9001:2008 за система на управление на качеството с област на приложение „Търговия с природен газ”

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/10/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://treto-gd.com/index.php/profil-na-kupuvacha

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/10/2014