Версия за печат

BG-ПОРДИМ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ПОРДИМ, УЛ."ИВАН БОЖИНОВ"1, За: ИНЖ. РАЙНА ДОНЧЕВА, Р.БЪЛГАРИЯ 5898, ПОРДИМ, Тел.: 06513 2121, E-mail: obshtina_pordim@abv.bg, Факс: 06513 2216

Място/места за контакт: ИНЖ. РАЙНА ДОНЧЕВА

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pordim.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pordim.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка чрез покупка на 1 /един/ брой трактор, оборудван с дъска за сняг, за нуждите на Община Пордим”, включен в капиталовите разходи на община Пордим за 2014г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

16700000

Описание:

Трактори


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на 1 /един/ брой трактор с дъска за сняг - двойно сгъваща се със защита, за нуждите на община Пордим.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

61800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Пордим

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пликът с офертата съдържа следните документи: Представяне на участника (Приложение №1) - Посочва се ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. При участници обединения копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. - доказателства за техническите възможности и/или квалификацията на участника по чл. 51 от ЗОП: Участникът да разполага със сервизна база за осигуряване на 24 часово сервизно обслужване /при тежки метеорологични условия/, като се има в предвид, че превозното средство, предмет на доставкатаq развива максимална скорост от 40км./час съгласно техническото задание. Това изискване се доказва със следните документи: - списък на сервизните бази; - декларация-списък на доставките, изпълнени през последните 3 (три) години, (считано от датата на подаване на офертата), еднакви или сходни с предмета на обществената поръчката (Приложение№2), в която са посочени стойностите, датите и получателите; Оригинал на декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение №3); Оригинал на декларация за липса на свързаност по чл. 55, ал. 7 от ЗОП (Приложение №4) Оригинал на декларация за ползването на подизпълнители (Приложение №5); участникът декларира, дали ще ползва/няма да ползва подизпълнители и посочва списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнение на поръчката (ако има такива), и вида и дела на тяхното участие (в процент от стойността на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител). Оригинал на декларации за съгласие за участие от подизпълнител(и) по образец (Приложение № 6). Декларация за приемане условията в проекта на договора- (Приложение № 9). Пълномощно, нотариално заверено в случай, че офертата се подписва от пълномощник; Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; Техническо предложение (Приложение №8.). Ценово предложение на участника - (Приложение №7)

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Цена - тежест 60% Срок на доставка - тежест 30% Гаранционно обслужване и поддръжка - тежест 10%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/10/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да бъде получена на интернет адреса на община Пордим - www.pordim.bg, Профил на купувача, където е достъпна документацията и приложенията към нея.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/10/2014