BG-Елена

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Елена, ул."Иларион Макариополски" №24, За: Фатме Ходжева, РБългария 5070, Елена, Тел.: 06151 6132, E-mail: obshtina@elena.bg, Факс: 06151 6510

Място/места за контакт: община Елена

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.elena.bg.

Адрес на профила на купувача: www.zop.elena.bg..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

община Елена реализира проект: „Повишаване квалификацията на служителите в община Елена”, Договор № М13-22-64/23.07.2014 г. по ОП „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, по бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд”. Обща цел на проекта: Повишаване капацитета на общинските служители в община Елена за по ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения. Специфични цели: 1. Повишаване квалификацията на общинските служители чрез обучения 2. Подобряване на работната среда и взаимодействието на общинските служители с гражданите за по-качествено обслужване. В поръчката се включва изпълнението на следните дейности: Дейност 3. Обучения по ключови компетентности: 3.1 Развитие на умения за лична ефективност 3.2 Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти 3.3 Обучение за работа с хора със специфични потребности Дейност 4. Обучаване по информационни технологии: Обучението ще включва: - Архивиране на данни - архивиране и компресиране на данни, Използване на архивиращи програми; - Компютърни мрежи - видове топологии на локални мрежи. Мрежови устройства и свързващи елементи, достъп до ресурсите на локална мрежа. Използване на мрежов принтер, обмяна на файлове в локална мрежа и Интернет, структура и организация на работа в Интернет, правила за сигурност при работа в Интернет; Работа с електронна поща - инсталиране и запознаване с Microsoft Outlook 2013, създаване и настройка на акаунт в Outlook, управление на съобщения, създаване и организиране на списък с контакти. Дейност 5. Чуждоезиково обучение по английски език: Обученията по английски език ще се проведат на две групи: 5.1 Обучение по английски език - Ниво А1 Това обучение включва подготовка на служителите по английски език на начално ниво. В обучението ще бъдат включени 16 служители. Продължителността на обучението е 100 учебни часа. 5.2 Обучение по английски език – Ниво А2 Продължителността на обучението е 100 учебни часа. В него ще се включат 16 служители. Това обучение надгражда обучението по английски език на ниво А1 от проекта по Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80500000, 80570000

Описание:

Услуги по обучение
Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В поръчката се включва изпълнението на следните дейности: Дейност 3. Обучения по ключови компетентности: 3.1 Развитие на умения за лична ефективност В обучението ще бъдат включени 20 общински служители. То е с продължителност 3 дни, 20 учебни часа и ще се проведе на две групи. Обучението е предназначено за всички общински служители. 3.2 Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти В обучението ще се включат 20 общински служителя. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа, 3 дни. Обучението е предвидено за служители, заемащи ръководни и експертни длъжности в общинската администрация, предвид важността на темата за създаване на добър психо-социален климат, който от своя страна е предпоставка за ефективността на работа. 3.3 Обучение за работа с хора със специфични потребности В обучението ще се включат 20 общински служителя. Обучението ще е с продължителност 20 учебни часа в рамките на 3 дни. Обучението е предвидено за кметовете, кметските наместници и служителите, ангажирани в административното обслужване на гражданите. Дейност 4. Обучаване по информационни технологии: Компютърни умения за повишаване ефективността на административната дейност. В обучението ще бъдат включени 13 служители на общинска администрация. Продължителността на обучението ще е 40 учебни часа. Обучението ще включва: - Архивиране на данни - архивиране и компресиране на данни, Използване на архивиращи програми; - Компютърни мрежи - видове топологии на локални мрежи. Мрежови устройства и свързващи елементи, достъп до ресурсите на локална мрежа. Използване на мрежов принтер, обмяна на файлове в локална мрежа и Интернет, структура и организация на работа в Интернет, правила за сигурност при работа в Интернет; Работа с електронна поща - инсталиране и запознаване с Microsoft Outlook 2013, създаване и настройка на акаунт в Outlook, управление на съобщения, създаване и организиране на списък с контакти. Дейност 5. Чуждоезиково обучение по английски език: Обученията по английски език ще се проведат на две групи: 5.1 Обучение по английски език - Ниво А1 Това обучение включва подготовка на служителите по английски език на начално ниво. В обучението ще бъдат включени 16 служители. Продължителността на обучението е 100 учебни часа. 5.2 Обучение по английски език – Ниво А2 Продължителността на обучението е 100 учебни часа. В него ще се включат 16 служители. Това обучение надгражда обучението по английски език на ниво А1 от проекта по Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65208 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като подават оферти за изпълнение на предмета на поръчката всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания за участие. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност по чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП не поставя и не изисква създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират: - че всички членове на обединението/консорциума са солидарно отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; - че водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; - че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението/консорциума, и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение /консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка и офертата му няма да бъде разгледана. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията, които са задължителни съгласно Закона за обществените поръчки и са посочени по-долу, се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо, само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата. При наличие на варианти на офертата, същата не се разглежда и се отстранява от по-нататъшно участие. Не се допуска едно и също физическо или юридическо лице да участва едновременно в две обединения, които са участници в процедурата, или да участва в процедурата едновременно самостоятелно и в обединение. Всички участници, нарушили горното изискване, се отстраняват от процедурата. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки. „Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 1. Предложен срок за организация за провеждане на конкретното обучение (за всяко от обученията №1, №2 и №3) - (О) - Максимална оценка - 100 точки. Тегловен коефициент в оценката – 35%.Срокът на организация за провеждането на всяко едно от обученията представлява предложеният от участника срок, посочен в календарни дни, включващ времето от датата, следваща датата на получаване на Задание за организация на конкретното обучение от Изпълнителя, включително времето на същинската подготовка и организация, до момента на стартиране на конкретното обучение, за което се отнася Заданието. Предложеният срок е общовалиден за трите обучения от Дейност 3. Обучения по ключови компетентности, както и за двете обучения от Дейност 5. Срокът за организация се оферира за отделните обучения, и се изчислява по следния начин: О = X1 + X2 + Х3 Числов израз на оценката по този показател (X1,2,3) са точките, които се изчисляват по следната формула – X1,2,3= К1,2,3х Т1,2,3, където: К1,2,3= Оmin/Оi; Оmin - най-кратък срок в офертите на участниците; Оi - предложен срок на оценяваната оферта; Т1,2,3= тегловен коефициент отделната дейност. 2. Срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на обучението (Р) - Максимална оценка – 100 точки. Тегловен коефициент в оценката– 35%. Като Р = (Рmin/Рi) x 100, където Рi e предложеният срок за реакция, в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на съответния участник и Рmin e минималният предложен срок за реакция, в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на участника, предложил най-кратък срок. * Под срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на обучението се разбира предложеният от участника срок, посочен в календарни дни, включващ времето от момента на получаване на Уведомление от Изпълнителя за установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на обучението, до окончателното отстраняване на тези грешки и нередности и подписване на двустранен констативен протокол за действителното отстраняване на същите. Предложеният от участника Срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на обучението е общовалиден за всяко едно отделно обучение. По повод изпълнение на договора, участникът следва да спазва този предложен срок, при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на всяко едно от обученията. 3. Предложена цена (Ц) - с тежест 30% в комплексната оценка - представлява предложена от участника крайна цена и оценката се формира по следния начин : Ц= (Цmin / Цi) x 100, където Цi e предложената крайна цена (в лева без ДДС), съгласно Ценовото предложение на съответния участник. и Цmin e минималната предложена крайна цена (лева без ДДС) съгласно Ценовото предложение на участника, предложил най-ниска цена. Участникът следва да предложи цена за всяко отделно обучение и обща цена за изпълнение на цялата обществена поръчка, като предлаганите от него цени не бива да надвишават общите прогнозни, зададени от Възложителя. Участник оферирал цени по-високи от общите прогнозни ще бъде отстранен от участие. Забележка: Участниците задължително разработват ценовите предложения при съобразяване с максималната прогнозна стойност на поръчката, посочени в публичната покана и указанията за участие. От участие в процедурата се отстранява участник, предложил обща цена за изпълнение на поръчката, по-висока от максималната прогнозна стойност, посочена в поканата и указанията за участие.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/10/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Технически изисквания: а) Участникът в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка следва да е изпълнил поне една услуга с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка за последните три години, считано от датата на подаване на офертата. * Под услуги, сходни с предмета на поръчката следва да се разбират услуги по организиране и провеждане на обучения за възрастни (лица над 18-годишна възраст). В случай че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изискването за проведени обучения се прилага към обединението-участник като цяло, а не към всяко от лицата, включени в него. Услуги в процес на изпълнение не се приемат. За доказване на горепосоченото, участникът представя Списък по образец (Образец № 4), с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга: - Удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган; - Посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. б) Участникът трябва да има на раположение екип от ключови експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата. Участникът следва да докаже, че има на свое разположение за целия срок на изпълнение на поръчката и следните ключови експерти: 1. Ключов експерт - Ръководител екип, отговарящ на следните изисквания: Трябва да има висше образование (магистърска степен) по обществени, педагогически, хуманитарни, икономически или технически науки, или еквивалент с минимум 5 (пет) годишен (считано до крайния срок за подаване на оферти), организационен и управленски опит, свързан с изпълнението на проекти с европейско и национално финансиране, и/или с провеждането на обучения за възрастни. 2. Ключов експерт - Координатор на дейностите по логистика на обученията отговарящ на следните изисквания: Трябва да има висше образование (бакалавърска степен) по обществени, икономически или технически науки, или еквивалент с минимум 3 (три) годишен опит (считано до крайния срок за подаване на оферти) в организирането и провеждането на информационни събития, логистично осигуряване на публични събития/мероприятия и/или организирането и провеждането на обучения за възрастни. 3. Екип за провеждане на обученията, включващ не по - малко от 5 (пет) лектора. Всеки от лекторите трябва да има висше образование с образователно- квалификационна степен „магистър" по специалности от някое от следните професионални направления: икономика, педагогика, психология, теория и управление на образованието и минимум 5 (пет) години преподавателски опит. Разглеждането на подадените оферти ще се извърши на 15 октомври 2014 г. от 10:00 ч. в стая (№ 211) на община Елена, адрес: гр. Елена, ул. „ Ил. Макариополски” № 24.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/10/2014