Версия за печат

BG-Елхово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Народно читалище "Развитие - 1893", ул. "Родопи" №1, За: Мария Василева Какърова - Председател; Снежана Христова Делчева - Секретар, България 8700, Елхово, Тел.: 089 7958133, E-mail: chit_elhovo@abv.bg

Място/места за контакт: Народно читалище "Развитие - 1893" Елхово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.razvitie1893.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.razvitie1893.com/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на бяла, черна и офис техника за нуждите на Народно читалище "Развитие - 1893" град Елхово

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000 (FG08) , 48000000 (FG08)

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети (За употреба в офиси )
Софтуерни пакети и информационни системи (За употреба в офиси )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Доставка на компютърна конфигурация - компютър, монитор, мишка и клавиатура + софтуер - 1 брой със следните технически характеристики: CPU 3 GHz 4MB, GPU 1GB, DVI, D-Sub, HDMI; Mainboard: DDR3, 4xUSB2.0, 2xUSB3.0, LAN, Audio 5,1; HDD 750GB 7200RPM SATA; RAM: DDR3 4GB,1600MHz; DVD: Internal, SATA, Case: ATX, Audio Interface, USB, PSU 1 x 450W, Monitor: FULL HD LED 22”, 1920x1080, 1xD-Sub, 1xDVI Keyboard Bulgarian Qwerty , Mouse optical; 2. Доставка на телевизор–1 брой със следните технически характеристики: LED 47” inch Full HD 1080p ,1920x1080 ,400 Hz ,DVB-T/ DVB-C/ MPEG-4 /S2 USB Flash drive Media, HDMI, LAN, DLNA, Component, SCART, AV , (D-Sub 15 pin, PC, Composite) 2 x 10 Watt ); 3. Доставка на лаптоп + софтуер – 1 брой със следните технически характеристики: 15.6in High Definition (1366X768) WLED; CPU (2.20 GHz, 2M cache); 4GB DDR3; HDD 500G (7200RPM); 8x DVD+/-RW Optical Drive; Integrated camera; Wireless 802.11b/g/n & Bluetooth v4.0; / VGA, HDMI, 3xUSB 2.0; Internal Primary 6-cell 48W/HR LI-ION; Bulgarian Qwerty Keyboard; 4. Доставка на стойка за телевизор – 1 брой – стенна; 5. Доставка на DVD – плеър – 1 брой със следните технически характеристики: Възпроизвеждани формати: DVD, VCD, DIVX, MP3, JPEG, бг субтитри; 6. Доставка на мултифункционално устройство скенер, принтер и копир – 1 брой със следните технически характеристики: 600 x 600 dpi, 8 MB RAM, USB 2.0 Port 7. Доставка на разклонител – 5 броя със защита от токов удар 1.5m 8. Доставка на климатик - 1 брой със следните технически характеристики: BTU – 22000 Клас А/А 9. Доставка на климатик – 1 брой със следните технически характеристики: BTU – 18000 Клас А/А 10. Доставка на отоплителен уред - маслен радиатор – 4 броя с мощност 2500W, с 12 ребра.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6304 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Народно читалище "Развитие - 1893" Елховор, ул. "Родопи" №1

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение от такива лица, за които отсъстват обстоятелствата по чл.47, ал.1 т.1 и ал.5 от ЗОП. Не се допускат варианти на офертите. Офертата се подписва от управляващия участника или от надлежно упълномощените за целта лица, с изключение на декларацията по чл.47, ал.1 т.1 от ЗОП, като в офертата се прилага пълномощното от управляващия участника. Офертите се представят в запечатан непрозрачен и с ненарушена цялост плик на адрес гр.Елхово п.к.8700 обл.Ямбол ул. Родопи № 1. Върху плика се посочва наименованието на поръчката и пълното наименование и адрес на участника, телефон, факс и e-mail за кореспонденция. Не се приемат оферти, получени при Възложителя след изтичане на крайния срок за получаване или представени в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и посоченото обстоятелство се отбелязва в регистъра. Срок на валидност на ценовото предложение не по-малък от 150 дни (сто и петдесет) календарни дни от крайният срок за подаване на офертите. Срок за изпълнение на доставката не по-дълъг от 30 (тридесет) дни от подаване на заявката. Цената на транспорта за доставката е за сметка на доставчика. Всеки участник в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания: - да представи списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка, а именно удостоверение от получателя или компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за доставката; Забележка: Под доставки сходни с предмета на поръчката следва да се има в предвид доставките на бяла, черна и офис техника. Всяка оферта следва да съдържа: 1.Техническо спецификация по образец № 2; 2.Ценово предложение по образец № 3; 3.Административни сведения на участника по образец № 4; 4.Копие на удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участикът е юридическо лице или ЕТ, заверено с подпис и печат от участника. Участник физическо лице представя копие на документа за самоличносткопието се заверява с подпис на участника; 5.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП по образец № 5; 6.Декларация за участие или неучастие на подизпълнители-Образец № 6 7. Декларация по чл.56, ал.1 , т.12 от ЗОП – Образец 8; При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост) и декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП по образец № 7. От участие в процедурата се отстранява участник, който не участва за всички артикули посочени в ценовото предложение. При констатиране на аритметични грешки в ценовите предложения на участника, комисията изпраща писмо до участника с което го уведомява за констатираната грешка и иска той да потвърди корегираната сума. Участникът може да - приеме корекцията и да продължи участието си в процедурата; - не се съгласи с корекциите на комисията и докаже, че не е изчислила вярно сумата. В тази хипотеза комисията приема посочената сума от участника и той продължава участие в процедурата; - не се съгласи с корекцията на комисията, но не успее да докаже, че посочената от него сума е вярна участника отпада от понататъшно участие в процедурата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/10/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/10/2014