Версия за печат

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Попово, пл. " Александр Стамболийски" №1, За: Ивилина Иванова- мл. експерт в звено " ОП", Република България 7800, Попово, Тел.: 0608 40234, E-mail: obshtina@popovo.bg, Факс: 0608 40024

Място/места за контакт: стая 211

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.popovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.popovo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Саниране на спортна зала " Тодор Янев" гр. Попово-II етап

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Подмяна на подовото покритие, смяна на съществуващото осветление, изграждане на сградна газова и вътрешно отоплителна инсталации, вътрешно пребоядисване на залата, съблекалните и санитарните възли.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

88889 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Попово

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците трябва да са изпълнили през последните 5(пет) години минимум 3 (три) обекта със строителство, сходно или еднакво с предмета на поръчката. 2. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с нормите на Закона за камарата на строителите за обекти първа група, V категория или еквивалентен документ в случай, че участват чуждестранни физически или юридически лица. В случай, че участникът е обединение/ консорциум, достатъчно е един от членовете на обединението/ консорциумът да има такава регистрация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Цена за изпълнение на строително- монтажните работи, съгласно приложената в конкурсната документация количествена сметка- 0.60 Срок за изпълнение на СМР ( в калндарни дни)- 0.30 Гаранционен срок- 0.10

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/10/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията и образците към нея може да бъде открита на сайта на община Попово: www.popovo.bg Органи, от които може да се получи необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията за труд: Участниците могат да получат необходимата информация за: - задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел. адрес www.nap.bg; - опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел. адрес: www.moew.government.bg; - закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес: www.mlsp.government.bg, които са в сила в Република България, където трябва да се предоставят услугите и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги. Оглед на място Посещение на строителните площадки се организира от Възложителя всеки ден в часовете 10:00 до 12:00 часа. Всеки участник изпраща предварително писмено уведомление до Възложителя, в което посочва дата, на която ще посети обекта и прилага копие от Удостоверение за актуално състояние или ЕИК. Лицата следва да носят със себе си лична карта. Посещението се извършва от законния представител на участника лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа представител с нотариално заверено пълномощно. Копие от пълномощното се прилага към уведомлението за предстоящ оглед. Към своята оферта всеки участник прилага Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на публичната покана и с инвестиционния проект, при което изрично декларира, че незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката и одобреният инвестиционен проект е за негов риск при оценяването от длъжностните лица на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/10/2014