Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Български пощи" ЕАД, ул. "Акад. Стефан Младенов" № 1, бл. 31, За: Ивелин Славов, Република България 1700, София, Тел.: 02 9493234, E-mail: p.nikolov@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Място/места за контакт: Дирекция "Правна дейност"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bgpost.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Абонаментна поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации в „Български пощи ЕАД по 6 обособени позиции:Обособена позиция 1-РУ „Западен регион”,Обособена позиция 2-РУ „Северен централен регион”,Обособена позиция 3–РУ „Североизточен регион”,Обособена позиция 4– РУ „Югоизточен регион”,Обособена позиция 5-РУ „Южен централен регион”,Обособена позиция 6–„Централно управление на „Български пощи ЕАД”,БРСЦ и специализирано поделение (СП) „Българска филателия и нумизматика”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50600000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на материали за защита и безопасност


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Абонаментна поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации в „Български пощи ЕАД по 6 обособени позиции:Обособена позиция 1-РУ „Западен регион”-6927,52лв.,от които 4927,52лв.-абонамент и 2000лв. за ремонт и резервни части,Обособена позиция 2-РУ „Северен централен регион”-2747,82лв.,от които 1847,82лв.-абонамент и 900лв. за ремонт и резервни части,Обособена позиция 3–РУ „Североизточен регион”-1831,88лв.,от които 1231,88лв.-абонамент и 600лв. за ремонт и резервни части,Обособена позиция 4– РУ „Югоизточен регион”-8459,40лв.,от които 6159,40лв.-абонамент и 2300лв. за ремонт и резервни части,Обособена позиция 5-РУ „Южен централен регион”-4279,70лв.,от които 3079,70лв.-абонамент и 1200лв. за ремонт и резервни части,Обособена позиция 6–„Централно управление на „Български пощи ЕАД”,БРСЦ и специализирано поделение (СП) „Българска филателия и нумизматика”-5463,76лв.,от които 2463,76лв.-абонамент и 3000лв. за ремонт и резервни части

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

29710 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РУ „Западен регион”,РУ „Северен централен регион”,РУ „Североизточен регион”,РУ „Югоизточен регион”,РУ „Южен централен регион”,„Централно управление на „Български пощи ЕАД”, БРСЦ и специализирано поделение (СП)„Българска филателия и нумизматика”

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката да се изпълни при спазване на изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание за съответната позиция към поканата ( Приложение 1). Към офертата, участниците трябва да представят: 1. Данни за лицето, което прави предложението – Справка за административни сведения за участника (Приложение 2); 2. Техническо предложение на участника изготвено по приложен към поканата образец (Приложение 3); 4. Ценово предложение (без ДДС), в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия, съгласно образец на ценово предложение (Приложение 4); 5. Декларация за приемане условията на договора (Приложение 6); 6.7. Валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен за сервизно обслужване на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации; 8.Валидно разрешение, издадено от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР на участника за осъществяване на дейност по поддържане и обслужване на пожароизвестителни и пожарогасителни системи, издадено в съответствие с разпоредбите на чл. 91 е, ал.2, т.4 от ЗМВР и чл. 4, т. 4 Наредба № Із-2815/07.11.2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност; 9. Декларация, съдържаща списък на специалистите /техническите лица/, отговарящи за изпълнение на договора, придружена от документи удостоверяващи професионалната им квалификация за извършване на услугата; 10.Декларация за наличие на собствена сервизна база в района на населеното място, където са монтирани ПИС за съответното Регионално управление на „Български пощи” ЕАД в зависимост от обособената позиция за която участва. Участниците следва да гарантират, че ще могат да реагират незабавно при възникнали проблеми; 11. Декларация, съдържаща описание на техническото оборудване, автомобили, средства за мобилна комуникация, ресурсите и организационните възможности на участника, необходими за изпълнение на поръчката; 12.Декларация, че участникът ще извършва всички дейности по обслужването на пожароизвестителните и пожарогасителните инсталации квалифицирано и при спазване изискванията на стандарт СД CEN/TS 54-14:2006 *В случай, че участник участва за повече от една обособена позиция, при съставянето на офертата си е длъжен да представи приложение № 3 и 4 за всяка от позициите. Документи, представени от участника избран за изпълнител при подписване на договора: -Документи удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1; - Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методика за оценяване на офертите - „икономически най-изгодна оферта” Показатели за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в крайната комплексна оценка : 1.Предложена обща цена за абонаментно обслужване. Теглови коефициент – А1 = 80. 2.Предложена обща единична цена за други дейности, извършвани при необходимост. Теглови коефициент – А2 = 20. Показатели за оценка на предложенията Кi Тежест на показателите Ai Присъден брой точки Bi K1 - Предложена обща цена за абонаментно обслужване; А1 = 80; B1 = Cmin/Cn K2 – Предложена обща единична цена за други дейности, извършвани при необходимост; А2 = 20; B2 = Cmin/Cn Където: Кi – показател за оценка на предложенията; Аi – тежест на показателя; Вi – присъден брой точки; С n – предложение на участника; С min – минимално предложение на участник в процедурата; За всеки показател се дават точки по следната формула: Ki = Ai * Bi Стойностите на всеки от посочените показатели се получават по следния начин: K1 - предложена обща цена за абонаментно обслужване – представлява съотношението между предложената най-ниска цена от участник в процедурата към предлаганата цена на всеки един от участниците, умножено с тегловен коефициент 80. K2 - предложена обща единична цена за други дейности, извършвани при необходимост – представлява съотношението между предложената най-ниска цена от участник в процедурата към предлаганата цена на всеки един от участниците, умножено с тегловен коефициент 20. Комисията класира участниците на база комплексен коефициент, получен като сбор от стойностите на съответните коефициенти К1 и К2, т.е.: К комплексен = К1 + К2 На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка - К. Максималната комплексна оценка е 100 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/10/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, в 11:00 часа на първия работен ден, следващ деня на приемането на офертите. Възложителят осигурява пълен достъп, по електронен път до всички приложения на публичната покана на интернет адреса си: www.bgpost.bg, в Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/10/2014