Версия за печат

BG-село Братя Даскалови

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55, За: Галина Атанасова Радева, Република България 6250, село Братя Даскалови, Тел.: 04134 2266, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratia-daskalovi.com.

Адрес на профила на купувача: http://bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Община Братя Даскалови ще възложи поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 1 и чл. 16г съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Строително - монтажни работи по чакълиране на улицав с. Горно белево , община Братя Даскалови". Обхватът на дейността на настоящата обществена поръчка включва чакълиране на улица в село Горно Белево, община Братя Даскалови с дължина 505 м . Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извърши съобразно, техническите спецификации и дейностите, предвидени в утвърдената и одобрена количествено-стойностна сметка, които са неразделна част от указанията към участниците.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвидени са следните дейности: ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ - на отвал, при нормални условия; НАПРАВА КАМЕННА ОСНОВА ОТ ЕДРОТРОШЕН КАМЪК фракция 63мм; ПОЛАГАНЕ НА ГОРЕН СЛОЙ ТРОШЕН КАМЪК фракция 10мм; УПЛЪТНЯВАНЕ НА ТРОШЕНО КАМ. НАСТИЛКА - със самоходен валяк 7-10т; ПРЕВОЗ КАМЕННА ФРАКЦИЯ. Точните количества са посочени в количествена-сметка, която е част от документацията по публичната покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

10000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

село Горно Белево, община Братя Даскалови

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка започва да тече от подписване на Договора за изпълнение, но не може да бъде по-кратък от 7 ( седем) календарни дни. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП могат да бъдат само специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения в които участват само такива лица. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Преди сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП. Участникът следва да представи декларация в която се декларира дали кандидатът или участникът съответно всеки от участниците в обединението е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания поддържан от Агенцията за хората с увреждания или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз. Ако кандидатът или участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания поддържан от Агенцията за хората с увреждания или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители. Срокът на валидност на офертите е 90 календарни дни включително, считано от крайната дата за подаване на офертите, съгласно публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Срок за изпълнение – П1 - максимален възможен брой точки 100, относителна тежест 50% Предлагана цена – П2 - максимален възможен брой точки 100, относителна тежест 50% КО - комплексна оценка КО = П1 х 50%+ П2 х 50 % На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/10/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Указанията към участниците, заедно с образците на приложените документи се намират в секция "Профил на купувача" на интернет страницата на община Братя Даскалови. Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55 на 08.10.2014г. от 10.30 ч.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/10/2014