Версия за печат

BG-СЕЛО АНТОН

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА АНТОН, ПЛОЩАД СЪЕДИНЕНИЕ №1, За: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2089, СЕЛО АНТОН, Тел.: 07186 2300, E-mail: obanton@abv.bg, Факс: 07186 2500

Място/места за контакт: СЕЛО АНТОН, ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: antonbg.com.

Адрес на профила на купувача: www.antonbg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА VІІІ „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) И ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2014/2015 ГОДИНА”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63712200, 90620000, 90630000

Описание:

Услуги, свързани с експлоатация на пътната мрежа
Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА VІІІ „А” ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) И ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2014/2015 ГОДИНА” 1.Път SFO -1002/I-6 ПИРДОП-Розино/-Антон-/ІІІ-606/ с обща дължина 10.5км. Приоритетни участъци: -център село Антон – свързващ точка на път SFO-1002 и път SFO-1450/автобусна спирка и място за обръщане на автобусите/ -път SFO-1002 вход/изход за/от село Антон,отклонение за/от І-во класен път София-Бургас,в района на гробищен парк/съществува опасност от навявания -път SFO-1002 в района на основно училище „Св.Св.Кирил и Методий” – село Антон/за осигуряване на нормален достъп на децата до сградата/ 2.Път SFO -1450Община Антон – община Пирдоп,село Душанци с обща дължина 2.5 км.Приоритетни участъци: -център село Антон – свързващ точка на път SFO-1002 и път SFO-1450 /автобусна спирка и място за обръщане на автобусите/ -път SFO-1450 – стръмен участък от центъра на селото до І-во класен път София-Бургас/вход/изход от/за селото/ -път SFO-1450 – стръмен участък под центъра на селото до границата с кметство Душанци,община Пирдоп

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СЕЛО АНТОН

NUTS:

BG41

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Списък на документите,подписан от представляващия участника.Оферта;Заверено от участника копие от документа за регистрация или посочване/деклариране на единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец или копие от документа за самоличност,когато участникът е физическо лице.Чуждестранните юридически лица представят съответния еквивалентен документ,издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени.Участниците-юридически лица или еднолични търговци, които не посочват ЕИК,прилагат към своите оферти оригинал или заверено от участника копие на удостоверения за актуално състояние, а чуждестранните участници прилагат еквивалентен документ,издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени,в официален превод на български език.Удостоверението за актуално състояние или еквивалентният му документ следва да бъде издаден не по-рано от 3 мес. преди датата на представянето му с офертата.Когато участникът е обединение на юридически и/или физически лица се представя оригинал или нотариално заверено копие на документ, изготвен в съответствие с изискванията на разделII„Условия за участие в процедурата“ и подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият,като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в официален превод на български език.Оригинал или заверено от участника копие на пълномощно на лицето, подписало офертата–представя се, когато офертата или някой документ от нея не са подписани от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.9 от ЗОП Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2, 3; ал. 2, т. 1, 3 , 4 и 5; ал. 5, т. 2 от ЗОП; .Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника в съответствие с критериите и изискванията В РазделII„Условия за участие в процедурата“ от настоящата документация.За доказване на изискванията за техническите възможности и квалификация се прилагат:Справка - декларация за изпълнени или в процес на изпълнение договори, придружена от доказателства, описани в Справката-декларация;Справка-декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществена.Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал.7 от ЗОП,както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;Декларация за участие на подизпълнители;Декларация за приемане на условията в проекта на договора;Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд;Техническо предложение;Ценово предложение;Участникът трябва да е изпълнил или да е участвал в изпълнението на услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата;Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Участникът да разполага с поне два трактора с гребло, единият от които да бъде на разположение във всеки един момент,обезпечен с водач;Декларация за техническото оборудване, с което участникът ще изпълнява обществената поръчка, с приложени заверени копия на документи за собственост или наем.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Финансов показател (ФП) – 50% Технически показател (ТП)–50% Финансовия показател (ФП) е с относително тегло в комплексната оценка 50%. Финансовия показател има следните подпоказатели: ФП1 – Единична цена за снегопочистване на 1 км. път. Максимално възможната оценка по ФП1 е 100 точки, с тегловен коефициент 60%. ФП2 – Единична цена на разпръскване на минерални материали (опесъчаване) на 1 км. път. Максимално възможната оценка по ФП2 е 100 точки, с тегловен коефициент 40%. Оценките на Финансовия показател (ФП) се извършват по следната формула: ФП = ФП1х60% + ФП2х40% Подпоказател ФП1 – Единична цена за снегопочистване на 1 км. път. Максимално възможната оценка по ФП1 е 100 точки, с тегловен коефициент 60%. ФП1 = (ФП1min / ФП1n) х 100, където: ФП1min е най-ниската предложена единична цена; ФП1n е цената на n-я участника. Подпоказател ФП2 – Единична цена на разпръскване на минерални материали (опесъчаване) на 1 км. път. Максимално възможната оценка по ФП2 е 100 точки, с тегловен коефициент 40%. ФП2 = (ФП2min / ФП2n) х 100, където: ФП2min е най-ниската предложена единична цена; ФП2n е цената на n-я участника. Технически показател (ТП) е с относително тегло в комплексната оценка 50%. Техническия показател е оценката която получава участника в техническото си предложение за изпълнение на публичната покана относно организацията на изпълнение на дейностите. Максимален брой точки 100. Условия на получаване на точки по ТП. І. При пълно и детайлно описани организация на изпълнение на дейностите участника получава от 80 до 100 точки. ІІ. При пропуски и непълно описани организация на изпълнение на дейностите участника получава от 40 до 79 точки. ІІІ. При неясно формулирани и описани организация на изпълнение на дейностите участника получава от 1 до 39 точки. ІV. При описани организация на изпълнение на дейностите неотговарящи на техническата спецификация и/или непопълнена организация на изпълнение на дейностите участника се предлага за отстраняване.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/10/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие може да бъде изтеглена от интернет-страницата на община Антон www.antonbg.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/10/2014