Версия за печат

BG-Хаджидимово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Хаджидимово, ул. „Димо Хаджидимов" № 46, За: Лазар Папазов - старши експерт „Инвестиционна дейност" при общинска администрация Хаджидимово, Република България 2933, Хаджидимово, Тел.: 07528 8922; 0882 336710, E-mail: obshtina_hadjidimovo@mail.bg, Факс: 0882 808466

Място/места за контакт: Община Хаджидимово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hadzhidimovo.com..

Адрес на профила на купувача: www.hadzhidimovo.com..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на възлагане от обхвата на обществената поръчка е изготвянето на работни проекти и детайли за СМР на обекти: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в село Блатска“ и „Рехабилитация на път IV-19057 Петрелик-Теплен-Беслен (BLG 1330/III-1907/Хаджидимово-Петрелик-Беслен), по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Изработване на работен проект и детайли за СМР на обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в село Блатска” и Обособена позиция №2: „Изработване на работен проект и детайли за СМР на обект: „Рехабилитация на път IV-19057 Петрелик-Теплен-Беслен (BLG 1330/III-1907/Хаджидимово-Петрелик-Беслен)”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71220000

Описание:

Архитектурно проектиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За реализирането на инвестиционната политика на община Хаджидимово и изграждане на обектите от общинската инфраструктура, е необходимо изготвяне на работни проекти в съответствие с действащата нормативна уредба и при отчитане на съществуващото положение. Проектните функционални, транспортни и технически характеристики трябва да съответстват и да се изготвят с обхват и съдържание съгласно изискванията на ЗЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Проектите следва да се изготвят след обстойни проучвания на състоянието на място и изходната техническа информация от Възложителя, да съдържат подробни обяснителни записки, технически спецификации, необходимите чертежи и детайли, количествени и количествено-стойностни сметки при необходимост. 1. В обхвата на възлагане по обособена позиция №1, е включено изпълнението на следните дейности: 1.1. част Пътна”, 1.2. част „Геодезия”; 1.3. част „Организация на движението”, включващ временна организация на движение и сигнализация ; 1.4. част „Пожарна безопасност” и 1.5. част „План за управление на строителни отпадъци”. 2. Основни изисквания към проектните разработки: 2.1. част „Временна организация на движението“; 2.2. част „План за безопасност и здраве” и 2.3. част „Пожарна безопасност”. Максималният финансов ресурс за реализиране на дейностите по обособена позиция №1 „Изработване на работен проект и детайли за СМР на обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в село Блатска” е в размер на 5 000 лв., без включен ДДС. Одобрената за финансиране стойност на дейностите на интервенция по обособена позиция №2 „Изработване на работен проект и детайли за СМР на обект: „Рехабилитация на път IV-19057 Петрелик-Теплен-Беслен (BLG 1330/III-1907/Хаджидимово-Петрелик-Беслен)”, е в размер на 25 000 лв., без включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Местата за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на възлагането, са определени от предмета на всяка отделна обособена позиция, касаещи изпълнение на дейности на територията на Община Хаджидмово, в границите на урбанизираните територии и землищата на с. Блатска и селата, пресичани от път IV-19057 Петрелик-Теплен-Беслен.

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестр. физ. и/или юрид. лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в ЗОП и и обявените изисквания от Възложителя.1.Условия за допустимост - не може да участва във възлагането на общ. поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процед. всеки участник, при който е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и/или ал. 5 от ЗОП. 2. Изисквания за икономическо и финансово състояние: 2.1.Участникът, следва да е реализирал общ оборот от дейността си за последните три прикл. фин. години (2011г.- 2013г.), в следните размери: 2.1.1. Не по-малко от 15 000 лв. без ДДС - при участие по обос. позиция №1; 2.1.2. Не по-малко от 75 000 лв., без ДДС - за обос. поз. №2; 2.2. Участникът, следва да е реализирал оборот от осъщ. на услуги, сходни с предмета на съотв. обособ. позиция, в размери: 2.2.1. Не по-малко от 12 000 лв., без ДДС - за обос. поз. №1 и 2.2.2. Не по-малко от 62 000 лв., без ДДС - за обос. поз. №2. 2.3.Участникът, независимо от обособената позиция, за която подава оферта, следва да има сключена застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, на лицата, които ще осъществяват проектирането. 3.Изисквания за технически възможности и/или квалификация: 3.1.Участникът следва да докаже, че през предходните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата, има: 3.1.1. успешно изпълнени минимум 2 договора за изготвяне на технически или работни проекти за рехабилитация и/или реконструкция на линейни инженерни мрежи и съоръжения на водоснабдяването и канализацията (за обос. позиц. №1), съотв. 3.1.2. успешно изпълнени не по-малко от 2 договора за изготвяне на технически или работни проекти за рехабилитация и/или реконструкция на пътища от общинска или републиканска пътна мрежа (за обособ. поз. №2); 3.2.Участникът трябва да предложи екип отследните ключови експерти: 3.2.1. Ръководител на проектантския екип, който:а) има придоб. образоват.- квалифик.степен „магистър”, със строит. инжен. специалност; б) има мин. 5 г. профес. опит при разраб. на технически или работни проекти за рехабилит или реконстр. на пътища, и/или за рехабилит или реконстр. на линейни инжен. мрежи и съоръжения; в) има пълна проект. правоспособност за текущата година; 3.2.2. Проектант част „Пътна“ (само за обос. позиция №2), който: а) има придоб. образов.- квалиф. степен „магистър”, със строит. инжен. специалност, намираща прилож. в едно или повече от следните профес. направления: пътно или транспортно строит., или еквив. специалност (за чуждестр. експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност); б) има мин. 3 г. профес. опит като проектант по част „Пътна“ при разраб. на технич. или работни проекти за рехаб. и/или реконстр. на пътища от общинска или републиканска пътна мрежи; в) притежава пълна проект. правосп. за текущата год.; 3.2.3. Проектант част „Геодезия“, който: а) има придоб. образов.-квалиф. степен „магистър”, със спец. „геодезия“ или еквив. специалност; б) има мин. 3 г. професионален опит като проектант по част „Геодезия“ при разраб. на технически или работни проекти за рехабилит. и/или реконстр. на пътища от общ. или републ.а пътна мрежи; в) има пълна проект. правоспособност за текущата година; 3.2.4. Проектант част „ВиК“ (за обособ. поз. №1), който: а) има придоб. образоват.- квалиф. степен „магистър”, със строителна инженерна специалност, намираща прилож. в едно или повече от следните проф. направления: ВиК, ХТС или ХМС, или еквивалентна; б) има мин. 3 г. профес. опит като проектант по част „ВиК“ при разраб. на технически или работни проекти за рехабил. и/или реконстр. на линейни инженерни мрежи и съоръжения на водоснабд. и канализацията; в) има пълна проект. правоспособност за текущата година.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Техническо предложение - 50 т.; 2. Предлагана цена - 50 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/10/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените към поканата образци. Офертата задължително съдържа: 1. Плик №1 „Документи за подбор”, в който са поставени следните документи: 1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника; 1.2. Оферта и срок за нейната валидност; 1.3. Административни сведения; 1.4. Копие от документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР - когато Участникът е регистрирано в Р. България юридическо лице или ЕТ.- Чужд. юрид. лица или обединения на чужд. юрид. лица представят съотв. документ за актуално състояние или еквив., издаден от съд. или администр. орган в държ., в която са установ., в офиц. превод.- Физ. лица, предст. копие от документ за самол. Ако тези физ. лица са чуждестр. граждани документът се представя и в офиц. превод. 1.5.Когато участникът е Обединение, което не е юрид. лице - споразумение или друг еквив. документ за създаване на Обед. за участие в настоящата обществена поръчка - представен в оригинал или нот. заверено копие, със задължително посочен представляващия Обединението 1.6. Копия на: отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три финансови години (2011 г. - 2013 г.) или декларация, че същите са обявени в Търговския регистър; 1.7.Декларация за общия оборот от дейността на Участника и оборота от осъществявани от него услуги по изготвяне на технически или работни проекти за рехабилитация и/или реконструкция на линейни инженерни мрежи и съоръжения на водоснабдяването и канализацията (по обос. позиция №1), както и за рехабилитация и/или реконструкция на пътища от общинска или републик. пътна мрежа (по обос. позиция №2), за последните 3 приключили финансови години (2011г. -2013г); 1.8. Заверено от участника копие от застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на лицата, които ще осъществяват проектирането, или в хипотеза, че Проектанта е юридическо лице с включени в състава му физически лица - застрахователна полица, в която са посочени физическите лица, включени в състава на Участника; 1.9. Списък на основните договори за изготвяне на технически или работни проекти за рехабилитация и/или реконструкция на линейни инженерни мрежи и съоръжения на водоснабд. и канализ. (по обос. позиция №1), както и за рехабилитация и/или реконструкция на пътища от общинска или републиканска пътна мрежа (по обособ. позиция №2), изпълнени през последните 3 години, считано до датата на подаване на офертата. 1.10. Препоръки за добро изпълнение на всички от посочените в списъка договори; 1.11.Декларация за предложените ключови експерти (проектантски екип) за изпълнение на поръчката; 1.12. Професионални автобиографии и документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на експертите от проектантския екип на участника. 1.13. Декларация за отсъствие на обстоят. по чл.47, ал.1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; 1.14. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизп. на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие; 1.15. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 1.16.Декларация от всички членове на Обединение (ако е приложима); 1.22. Декларация за приемане на условията в проекта на договор 2. Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” - за съответната обособена позиция; 3. Плик №3: „Предлагана цена” за съответната обособена позиция.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/10/2014