Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - София област, кв.Стрелбище, ул.Енос № 12-14, За: д-р Николай Генчев Златев, Р България 1408, София, Тел.: 02 9656942, E-mail: sofia - obl@nhif.bg,, Факс: 02 9656949

Място/места за контакт: София, ул.Енос №12-14, ет.7

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/63..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ, ЖЕЛЕЗАРИЯ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР В РЗОК СОФИЯ - ОБЛАСТ”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44400000

Описание:

Различни видове готови продукти и свързани с тях артикули


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА Участниците следва да гарантират доставянето на следните артикули: № по ред А Р Т И К У Л И Мярка I. Ел. материали: 1. Ел.ключ за осветление - единичен брой 2. Ел.ключ за осветление - двоен брой 3. Ел.контакт-единичен-16А 250V/открит монтаж/ БДС Стандарт брой 4. Ел.контакт-единичен-16А 250V/ скрит монтаж/ БДС Стандарт брой 5. Контакт двоен 16A 250V брой 6. Щепсел бакелитов тип шуко БДС стандарт брой 7. Фасунга за луминисцентна пура брой 8. Фасунга с порцеланова основа брой 9. Разклонител бакелитов с 3 гнезда и кабел 3х1,5 мм2 -3м брой 10. Разклонител бакелитов с 4 гнезда и кабел 3х1,5 мм2 -3м брой 11. Плафон с глобус с порцеланова фасунга за мокро помещение-220 W брой 12. Обикновена лампа, тип крушка 60W, 100W брой 13. Лампа халогeнна 150 W/R7s-230V брой 14. Лампа „Луна” 60W, R80/60, 40 W брой 15. Лампа енергоспестяваща 15W брой 16. Лампа енергоспестяваща 23W брой 17. Лампа аварийна с надпис EXIT /ИЗХОД/ брой 18. Луминисцентни пури 18 W- 60 см. брой 19. Луминисцентни пури 36 W- 120 см брой 20. Стартер 4-22 W брой 21. Стартер 4-80 W брой 22. Дросел за луминисцентна лампа 18 W брой 23. Дросел за луминисцентна лампа 36 W брой 24. Електронен баласт 2х36 W брой 25. Електронен баласт 2х18 W брой 26. Електронен баласт 4х18 W брой 27. Черна изолационна лента брой 28. Стъкло за плафониера брой 29. Автоматични предпазители-250V/25A брой 30. Автоматични предпазители-250V/10A брой 31. Кабел СВТ 3х1,5 мм2 мл 32. Кабел СВТ 3х2,5 мм2 мл 33. Фазомер брой 34. Отвертки комплект брой 35. Изолирани клещи брой 36. Телефонен апарат брой 37. Тефлонова лента брой ІІ. Железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар: 1.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.София, ул.Енос №12-14

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Доставките следва да се осъществяват по подадена от възложителя заявка. Със заявката Възложителят определя вида и количеството на конкретната доставка. 2. След получаване на писмена заявка от Възложителя, в която са определени вида и количеството на конкретната доставка, Изпълнителят с осигурен собствен транспорт, следва да достави заявените материали на адреса на Възложителя и на цената, съгласно ценовото предложение. За артикули, които не са посочени в ценовото предложение, същите се доставят на цени, които са актуални към момента на закупуването им в обекта на изпълнителя. 3. При извършване на доставките, Изпълнителят следва да доставя ел. материали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар, които напълно съответстват на техническата спецификация на възложителя. 4.Стоките предмет на договора следва да отговарят на европейските стандарти за качество и гаранционен срок не по-малък от посочения от производителя. 5. Електроматериалите и резевните части следва да имат сертификат за произход и качество (преведен и легализиран), декларация за съответствие, съгласно ЗТИП и указания за прилагане - изготвени на български. 6. Материалите и резервните части се доставят в срок до 2/два/ дни от подаване на заявката от възложителя. 7. Доставените стоки следва да бъдат с опаковки, обозначения, сертификати или декларации за съответствие, съобразно изискванията на българското законодателство. 8. Рекламации: 8.1. В случай на поява на скрит фабричен дефект (при правилна експлоатация и съхранение), Изпълнителят се задължава в рамките на 2 (два) работни дни след уведомяването от Възложителя да изпрати свой представител, който да установи рекламацията и да извърши замяната незабавно. 8.2. В случай на рекламация относно вида, качеството и количеството, констатирани с двустранно подписан протокол, Изпълнителят извършва замяна за своя сметка в рамките на 2 (два) работни дни. 8.3. В случай, че представител на Изпълнителя не се яви да подпише протокола в срок от 24 часа от надлежното му уведомяване, възложителят му изпраща едностранно писмено изявление, в което описва своите констатации. Това едностранно изявление има действие на "Констативен протокол".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/10/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/10/2014