Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. " Д-р Г.М. Димитров" № 52 А, За: Елена Хаджиева, България 1797, София, Тел.: 02 9396722, E-mail: Elena.Hadzhieva@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.damtn.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за разработване на тръжни документации” за възлагане на процедура по чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: Избор на изпълнител за "Изготвяне на функционален анализ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор“ и за възлагане на обществена поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет Избор на изпълнител за "Осигуряване на дейности по информация и публичност", в изпълнение на проект: "Ефективно управление на ДАМТН чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” 2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор № 14-11-15/01.09.2014г."

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79342400, 79131000, 98000000

Описание:

Тръжни услуги
Услуги по подготовка и изготвяне на документи
Други обществени, социални и персонални услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят трябва да разработи и изготви пълни тръжни документации за избор на изпълнител за следните обществени поръчки: 1. "Изготвяне на функционален анализ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор"; 2."Осигуряване на дейностите по информация и публичност".

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2083 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Подробните изискванията за изпълнение на поръчката са дадени в Документацията към публичната покана, публикувана на профила на купувача на Възложителя - www.damtn.government.bg.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Крайното класиране на допуснатите до участие оферти се извършва на база на комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. Комплексната оценка на всяко предложение се извършва по 3 основни показателя: Ц - Цена с тежест 30%; С - Срок за разработване на пълен набор от документи за възлагане на 2 броя обществени поръчки по ЗОП с тежест 40 %; О - Срок за отсраняване на открити неточности и непълноти в предадените от Изпълнителя документи с тежест 30 %.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/10/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДАМТН предоставя достъп по електронен път до документацията към поканата, съдържаща пълното описание на предмета на поръчката и изисквания към участниците и изпълнението, документите с които се доказват, условията за подаване на оферта, методиката за оценка, образци на документи и изискванията за сключване на договор. Документацията както и допълнителна информация може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://www.damtn.government.bg, раздел "Профил на купувача" до изтичане на срока на валидност на настоящата покана. Офертите ще бъдат отворени публично от назначена от Възложителя комисия на 09.10.2014 г. от 14:00 часа в сградта на ДАМТН - гр. София, бул. "Д-р Г.М Димитров" № 52 А, ет.4, Стая 402 A и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/10/2014