Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Район „Северен”- Община Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител” № 22а, За: Гергана Белова, Р България 4003, Пловдив, Тел.: 032 901167, E-mail: plovdiv_severen@abv.bg

Място/места за контакт: Район „Северен”

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.severen.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на хранене в три безплатни трапезарии за социално слаби граждани на територията на район „Северен”– община Пловдив», обособен в три позиции : Обособена позиция №1:“Извършване на хранене в една безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на район „Северен”, кв. «Гагарин» Обособена позиция №2: Извършване на хранене в една безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на район „Северен”, кв. «Кършияка». Обособена позиция №3: Извършване на хранене в една безплатна трапезария за социално слаби граждани на територията на район „Северен”, кв. «Захарна Фабрика».

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Стойността на поръчката е до 40 500 лв./четиридесет хиляди и петстотин лв./с вкл. ДДС, съответно – до 32 400 лв./ тридесет и две хиляди и четиристотин лв./ без вкл. ДДС, която стойност за съответните позиции се разпределя, както следва: Обособена позиция №1:- до 13 500 лв. /тринадесет хиляди и петстотин лева/с вкл. ДДС, съответно до 11 500 лв. / единадесет хиляди двеста и петдесет лева / без ДДС; Обособена позиция №2:- до 13 500 лв. /тринадесет хиляди и петстотин лева/с вкл. ДДС, съответно до 11 500 лв. / единадесет хиляди двеста и петдесет лева / без ДДС; Обособена позиция №3:- до 13 500 лв. /тринадесет хиляди и петстотин лева/с вкл. ДДС, съответно до 11 500 лв. / единадесет хиляди двеста и петдесет лева / без ДДС;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Пловдив, район „Северен”, съответно: За Обособена позиция №1: град Пловдив, район „Северен”,кв. „Гагарин”, За Обособена позиция №2: град Пловдив, район „Северен”,кв. „Кършияка”; За Обособена позиция №3: град Пловдив, район „Северен”,кв. „Захарна фабрика”

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изисквания към участниците: 1. Участниците в обществената поръчка трябва да подготвят и представят своята оферта в съответствие с изискванията на чл.101 "в" от ЗОП и настоящата покана . 2. Участниците следва да проучат внимателно и да спазват всички изисквания, които се съдържат в настоящата покана, условията и указанията на документацията и приложенията към нея, публукувани на профила на купувача на интернет адрес: www.severen.bg/. Представените документи в офертата трябва да съответстват на посочените от Възложителя образци. 3. Всеки участник да представи само една оферта - варианти не се допускат. 4. Всеки участник има право да подаде оферта за всички, една или няколко от обособените позиции. II. При подписване на договора, Изпълнителят следва да представи документи издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Обособена позиция 1: 1.Показатели за определяне на комплексната оценка и относителната им тежест: Максималната стойност на комплексната оценка е 100 точки. К /комплексна оценка/ = К1+К2 1.а. „Време за извършване на храненето” – К1, с относителна тежест 40 точки; 1.б. „Количество на една порция ястие” – К2, с относителна тежест 60 точки; Обособена позиция 2: 1.Показатели за определяне на комплексната оценка и относителната им тежест: Максималната стойност на комплексната оценка е 100 точки. К /комплексна оценка/ = К1+К2 1.а. „Време за извършване на храненето” – К1, с относителна тежест 40 точки; 1.б. „Количество на една порция ястие” – К2, с относителна тежест 60 точки; Обособена позиция 3: 1.Показатели за определяне на комплексната оценка и относителната им тежест: Максималната стойност на комплексната оценка е 100 точки. К /комплексна оценка/ = К1+К2 1.а. „Време за извършване на храненето” – К1, с относителна тежест 40 точки; 1.б. „Количество на една порция ястие” – К2, с относителна тежест 60 точки; Методиката за оценка на офертите за всяка от обособените позиции по съответните показатели е подробно описана в Условията и указанията, публикувани на профила на купувача на интернет адрес : http://www.severen.bg

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/10/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО УЧАСТНИКЪТ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВИ са следните: Всяка оферта задължително трябва да съдържа: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата поставен най-отгоре, подписан от участника (в оригинал). 2.Данни за лицето, което прави предложението – попълнен образец на Приложение№1 от документацията за участие – «Данни за участника». 3.Попълнен образец на «Оферта» - Приложение № 2 от документацията за участие в поръчката; 4.Техническо предложение, съгласно чл. 101в, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 101б, ал.1, т. 3от ЗОП – по образец от документацията за участие – Приложение №3 5.Ценово предложение, съгласно чл. 101в, ал. 1, т. 3 - /по образец от документацията за участие – Приложение №4/. 6.Документи, удостоверяващи правосубектността на участника, а именно: 6.1 Заверено копие от документ за регистрация на участника в Търговския регистър към Агенция по вписванията за участници – търговци по смисъла на Търговския закон. 6.2 Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка; 6.3 Споразумение (Договор) за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) 7. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, удостоверяваща липсата на обстоятелства по 47, ал. 1, ал.2, т.2 – 5 и ал.5. 8. Декларация за участие на подизпълнители (по образец). Подизпълнители задължително попълва Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по образец). 9. Декларация /по образец/, съдържаща списък на договори за услуги, с обект, сходен с обекта на настоящата поръчка. 10. Оригинал или нотариално заверено копие на документи за собственост или оригинал или нотариално заверено копие на договор за наем със срок, обхващащ периода за изпълнение на поръчката, на обект за производство или търговия на храни, регистриран по чл. 12 от Закона за храните, намиращ се на територията на съответния за обособената позиция квартал, за която участникът е представил оферта. 11. В случай, че храната няма да бъде приготвяна на мястото, на което ще се осъществява храненето, участникът следва да представи справка – декларация по образец, относно всички транспортни средства, които са на негово разположение за срока на изпълнение на договора. 12. Списък на персонала, с който разполага за изпълнение на обществената поръчката,както и копия на документи, удостоверяващи образованието и професионалния опит на посочените лица. За осъществяване целите на поръчката, участникът трябва да разполага с: минимум 1 (един) готвач-технолог и минимум 1 (един) работник-кухня; 13. Документ, удостоверяващ наличие на внедрена система за управление на безопасността на храните или анализ на опасните и критични контролни точки, а когато цялостното внедряване на системата е неприложимо – процедури в съответствие с принципите на системата за анализ на опасностите и критичните контролни точки /НАССР/ или сертификат за управление на качеството по EN ISO 22000:2005 с област на приложение производство и доставка на хранителни продукти или еквивалент. 14.Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за липса на задължения от Национална Агенция по приходите, -, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на получаване на офертата от Възложителя. 15.Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за липса на задължения от Община Пловдив, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на получаване на офертата от Възложителя. 16.Декларация по чл 56., ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. Подробна допълнителна информация,за документацията и образци , както и условията и указанията за изпълнението на поръчката, могат да бъдат получени от интернет адреса на Възложителя www.severen.bg/, раздел Профил на купувача. Отварянето на офертите ще се извърши на 13.10.2014г. от 10.30 ч.. в заседателната зала на административната сграда на район “Северен”, с адрес: гр. Пловдив, бул.“Цар Борис ІІІ Обединител” № 22а.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/10/2014