Версия за печат

BG-Търговище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса Търговище, ул. "Тр. Китанчев" № 37, За: Димитринка Ботева, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 61111, E-mail: targovishte@nhif.bg, Факс: 0601 61138

Място/места за контакт: Търговище, ул. "Тр. Китанчев" № 37

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg/web/guest/122.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонтно - строителни работи на работни помещения- шпакловка и боядисване стени и тавани и подмяна на осветителни тела в сградата на РЗОК -Търговище

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45442180, 45410000, 45310000

Описание:

Работи по пребоядисване
Работи по полагане на мазилка
Строителни и монтажни работи на електрически инсталации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и обемът на ремонтно строителните работи, които следва да бъдат извършени, са описани в Техническите изисквания и указания за офериране, както и в образеца на Ценово предложение, които са неразделна част от настоящата Публична покана

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

21800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Търговище, ул."Тр.Китанчев" №37

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Ремонтно-строителните работи (РСР) да се извършат в съответствие с всички строителни, технически, технологични и на Възложителя изисквания за извършването им. Да се спазят всички приложими действащи нормативни актове, свързани с РСР, включително опазване на околната среда, безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност. Изпълнителят да осигури необходимите за изпълнението на договора материали, елементи, консумативи, машини, инструменти, квалифициран персонал и др. В РСР да бъдат вложени материали, отговарящи на изискванията на българските и/или европейски стандарти. При изпълнението на всички РСР и монтажни работи се изисква спазване на съответните технологии за влагане на материали, отговарящи на БДС или еквиваленти. Гаранционните срокове за изпълнените РСР да са в съответствие или по-големи от минималните гаранционни срокове посочени в Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва: 1.Предлагана цена 2.Гаранционен срок 3.Срок за изпълнение № 1 2 Показатели Коефициент 1 Предлагана цена П1 = 60 2 Гаранционен срок П2 = 20 3 Срок на изпълнение П3 = 20 Методиката за оценяване е следната: П1 - Предлагана цена П1 = ”Предлагана цена” = най-ниска предложена цена х 60 разглеждана цена - най-ниска предложена цена – най-ниската цена предложена за изпалнение на поръчката - разглеждана цена - конкретната предложена цена от участника за изпълнение на порачката, чиято оферта се оценява - числото 60 е коефициент на тежест П2 - Гаранционен срок П2 = разглеждан гаранционен срок х 20 най-дълъг гаранционен срок - разглеждан гаранционен срок - конкретният гаранционен срок от участника за изпълнение на порачката, чиято оферта се оценява - най-дълъг гаранционен срок - най-дългият гаранционен срок предложен при изпълнение на поръчката - числото 20 е коефициент на тежест Забележка: Гаранционният срок да се представи в календарни месеци и да не бъде по-кратък от 18 месеца. П3 – Срок на изпълнение П3 = най-кратък срок за изпълнение х 20 разглеждан срок за изпълнение - най-кратък срок за изпълнение – най-краткият предложен срок за изпълнението - разглеждан срок за изпълнение – конкретен срок, предлаган от участника чиято оферта се оценява - числото 20 е коефициент на тежест Забележка: Срокът за изпълнение на текущия ремонт да се представи в календарни дни. Срокът за изпълнение не може да бъде повече от 30 календарни дни. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите: П1 – Участникът предложил най-ниска цена за изпълнение на текущия ремонт в лева с ДДС получава максимален брой точки – 60. Всяко следващо предложение получава точки равни на съотношението м/у най-ниската цена и предложената цена, умножено по 60. П2 - Участникът предложил най-дълъг гаранционен срок /в месеци/ след завършването на текущия ремонт получава максимален брой точки – 20. Всяко следващо предложение получава точки, равни на съотношението м/у разглеждан гаранционен срок и най-дълъг гаранционен срок умножено по 20. П3 - Участникът, предложил най-кратък срок за изпълнение в календарни дни получава максимален брой точки – 20. Всяко следващо предложение получава точки, равни на съотношението между най-краткия срок и предложения срок, умножено по 20. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената Комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, получил най-висока оценка на офертата. При равен брой точки се прилага чл.71, ал.4 от ЗОП.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/10/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши на 10.10.2014г. от 10.00 часа на адрес гр. Търговище, ул. "Тр. Китанчев" № 37

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/10/2014