BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Диагностично консултативен центрър 4 ЕООД ВАРНА, бул.Цар Освободител 100, За: Д-р Снежана Миткова, България 9002, Варна, Тел.: 0888 545493, E-mail: dkc_4varna@abv.bg, Факс: 052 648174

Място/места за контакт: Лекар Клинична Лаборатория

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dkc4varna.com.

Адрес на профила на купувача: http://dkc4varna.com/profil_na_kupuvacha.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ 4 Варна“, включваща 7 обособени позиции: Обособена позиция I Лабораторни реактиви за клинико-лабораторни изследвания на полуавтоматичен биохимичен анализатор. Обособена позиция IІ Лабораторни реактиви за мануални изследвания. Обособена позиция ІІІ Лабораторни реактиви за коагулация на коагулометър. Обособена позиция ІV Лабораторни реактиви за биохимичен анализатор AU 480 Олимпус. Обособена позиция V Лабораторни реактиви за имунологиченн анализатор ACCESS ІІ - затворена система. Обособена позиция VІ Лабораторни реактиви за хематологичен анализатор AсT 5 diff - затворена система. Обособена позиция VІІ Лабораторни реактиви за хематологичен анализатор MEDONIC M SERIES.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно годишно количество съгласно техническа спецификация Приложение №1

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 EUR

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

бул. Цар Освободител 100 Склада на ДКЦ-4

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят на поръчката трябва да доставя реактиви за клинична лаборатория в сроковете и при условията разписани в документацията изготвена от възложителя за срокът на договора трябва да подсигури сервизно обслужване както и доставените реактиви следва да отговарят на изискванията за качество съгласно документацията на възложителя. 1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на изискванията на Закона за обществени поръчки и настоящата документация. 2. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници, за които е налице някое от обстоятелствата по смисъла на чл.47 ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. 3. В случай, че участникът участва като обединение (консорциум, сдружение), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се представя писмено споразумение за учредяването му. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; задължително се посочва представляващият на обединението, който е упълномощен да представлява обединението за целите на поръчката, включително с правомощията да го задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. За обединение, което не е юридическо лице се представя съответните документи съгласно чл.56 ал.3 ЗОП. 4.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката това обстоятелство изрично се отбелязва в офертата или в отделна декларация. В този случай участникът задължително посочва вида на работите и дела на участие на съответния подизпълнител, който представя съответните документи съгласно чл.56 ал.2 ЗОП. Възлагането на доставка на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. 5.До участие в процедурата се допускат само Участници, отговарящи на изискванията на Закона за обществени поръчки, Закона за медицинските изделия и на настоящата документация. 6.Участникът представя документите за участие в процедурата в пълна комплектация съгласно изискванията на настоящата документация, като при изготвянето й се съобрази с всички изисквания, отразени в нея. 5.Всички разходи за подготовка и участие в процедурата са за сметка на участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценяване на офертите “Икономически най-изгодна оферта”, въз основа на който класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта “Комплексна оценка” (КО) по всяка обособена позиция. Показатели за определяне на комплексна оценка на офертата на кандидата. а/ Качество и стабилност на реактивите Х1, гарантирано със: - Сертификат по ISO 9001:2008 - 10 точки - Сертификат по ЕС - 10 точки максимален брой точки - 20. б/ Предлагана цена за 1 тест – Х2: максимален брой точки - 30. Кандидатът предложил най-ниска цена за 1 тест общо за дадена позиция получава 30 точки. Точките на останалите кандидати се определят в низходящ ред при стъпка 1. в/ Честота / срок/ на калибрация на реактива - Х3 - максимален брой точки -10. Кандидатът предложил най дълъг срок на калибрация, получава 10 точки. Точките на останалите кандидати се определят в низходящ ред при стъпка 1 г/ Срок на доставка – Х4: максимален брой точки - 15 Кандидатът, предложил най-кратък срок на доставка получава 15 точки. Точките на останалите кандидати се определят в низходящ ред при стъпка 1 д/ Техническо сервизно обслужване на лабораторната апаратура за съответната позиция за срока на договора – Х5: максимален брой точки - 25 Кандидатът, предложил техническо сервизно обслужване за апарата по кандидатстваната позиция получава 25 точки. е/ Бар код на реактиви за Биохимичен анализатор, за Имунологичен анализатор –затворена система и Хематологичен анализатор AсT 5 diff - затворена система –Х6 – 5 точки II. Методика за определяне на комплексната оценка Икономически най-изгодната оферта е офертата получила най-висока комплексна оценка К, изчислена по следната формула: КО=Х1 + Х2 + Х3 + Х4 +Х5+Х6 За обособени позиции I, II, III и VII – максимален брой точки – 100 /за всяка отделна/. За обособени позиции IV, V и VI – максимален брой точки – 105 /за всяка отделна/ Кандидат, събрал максимален брой точки по комплексната оценка се класира на първо място за оферираната позиция. Цените се предлагат в български лева без включен ДДС, до четвъртия знак след десетичната запетая.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/10/2014 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията на възложителя в едно с образците и приложенията се намират на адрес: http://dkc4varna.com профил на купувача

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/10/2014