Версия за печат

BG-гр. Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/- Враца, ул." Иваница Данчов" №2, За: Светозар Евстатиев Симеонов, Република България 3000, гр. Враца, Тел.: 092 686110, E-mail: pomp@vrc.nhif.bg, Факс: 092 686111

Място/места за контакт: ул." Иваница Данчов" №2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/102.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонтно-строителни работи на плоски покриви, външна мазилка, работни и сервизни помещения и пешеходна рампа в сградата на РЗОК-Враца

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и обемът на ремонтно-строителните работи, които следва да бъдат извършени, са описани в Техническите изисквания и указания за офериране, както и в образеца на Ценово предложение, които са неразделна част от настоящата публична покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

12000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Враца

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Ремонтно-строителните работи (РСР) да се извършат в съответствие с всички строителни, технически, технологични и на Възложителя изисквания за извършването им. Да се спазват всички приложими действащи нормативни актове, свързани с РСР, включително опазване на околната среда, безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност. Изпълнителят да осигури необходимите за изпълнение на договора: материали, елементи, консумативи, машини, инструменти, квалифициран персонал и др. В сроително-ремонтните работи трябва да бъдат вложени материали отговарящи на изискванията на българските и/или европейските стандарти. При изпълнение на всички строителнo-ремонтни и монтажни работи се изисква спазване на съответните технологии за влагане на материали, отговарящи на БДС или еквиваленти. Гаранционните срокове за изпълнените ремонтно-строителни работи да са в съответствие или по-големи от минималните гаранционни срокове, посочени в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/10/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На посочения в раздел I. от публичната покана интернет адрес на възложителя, в профила на купувача е предоставен пълен достъп до публичната покана и до Технически изисквания и указания за офериране с приложения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, които са неразделна част от публичната покана. Оферти се представят в деловодството на Районна здравноосигурителна каса - Враца на адрес: 3000, гр. Враца, ул.„Иваница Данчов“№ 2, Районна здравноосигурителна каса – Враца от участника или от упълномощен от него представител - лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, всеки работен ден от 09:00ч. до 17:30ч. Офертите трябва да бъдат представени до 17:30 часа на 09.10.2014 г . в деловодството на РЗОК - Враца. Отварянето на офертите ще се извърши на 10.10.2014г. от 10:00часа, в РЗОК- Враца, ет.2, Заседателна зала. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/10/2014