Версия за печат

BG-с. Мирково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Мирково, ул. Александър Стамболийски 35, За: инж. Цветелина Костова, България 2086, с. Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07182 2550

Място/места за контакт: Община Мирково

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mirkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mirkovo.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при община Мирково - ОДЗ „Дора Габе”, Ученически стол в ОУ „Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата се заявяват съобразно нуждите на всяко звено.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото за изпълнение на поръчката е село Мирково, община Мирково, като доставките са франко складовете на възложителя в ОДЗ „Дора Габе“, ученически стол и Домашен социален патронаж в ОУ „Г. Бенковски“.

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Изисквания към участниците. 1.1Участникът следва да има право да произвежда или търгува с храни. За доказване на изискването се представя: - Удостоверение за регистрация на обект за производство или търговия с хранителни продукти, включително от животински произход, съгласно чл. 12 от Закон за храните издадено от РВМС/ОДБХ и/или РИОКОЗ/РЗИ; 1.2 Участникът следва да разполага с транспортно средство, което отговаря на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на храни. За доказване на изискването се представят: - Документ за собственост /копие на талон/ и/или договор за наем на транспортно средство, което отговаря на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на храни - заверени копия. В случай на представен договор за наем срокът на действие на последния трябва да обхваща целия период на изпълнение на поръчката; - Удостоверение за регистрация на транспортното средство, съгласно чл. 12 от Закон за храните, издадено от съответните компетентни органи: РВМС/ОДБХ и/или РИОКОЗ/РЗИ - заверено копие. Представената оферта следва да съдържа следните документи: 4.1. Данни за лицето, което прави предложението /Административни сведения/ (приложение № 1) от документацията за участие –ведно с попълнен образец на « Начален нокумент - оферта» - Приложение № 2 от документацията за участие в поръчката; 4.2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно чл. 101в, ал. 1, т. 2– по образец от документацията за участие – Приложение № 3; 4.3. Ценово предложение – по образец от документацията за участие – Приложение № 4, 4.4. Документ за регистрация - (заверено копие на удостоверение за актуална търговска регистрация) или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър - когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, вписан в Търговския регистър; 4.5. Документ за собственост /талон/ и/или договор за наем на транспортно средство, което отговаря на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на храни - заверени копия. В случай на представен договор за наем срокът на действие на последния трябва да обхваща целия период на изпълнение на поръчката; 4.6. Удостоверение за регистрация на транспортното средство, съгласно чл. 12 от Закон за храните, издадено от съответните компетентни органи: РВМС/ОДБХ и/или РИОКОЗ/РЗИ - заверено копие. 4.7. Удостоверение за регистрация на обект за производство или търговия с хранителни продукти, включително от животински произход, съгласно чл. 12 от Закон за храните издадено от РВМС/ОДБХ и/или РИОКОЗ/РЗИ; 4.8. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация. При изпълненито на поръчката, избраният за изпълнител ще трябва да спазва всички изисквания, заложени в Техническата спецификация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели: 1. Предложена обща цена с ДДС - Ц - тежест в КО 30 точки; 2. Срок на отсрочено плащане - Соп - тежест в КО 25 точки; 3. Срок на доставка без предварителна заявка/при спешна необходимост/ - Сбпз - тежест в КО 25 точки; 4. Срок за подмяна, в случай на рекламация - Сп - тежест в КО - 20 точки; Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе основни показатели: КО = Ц+ Соп+Сбпз+Сп Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената Комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, получил най-много точки. Участникът, класиран на първо място се определя за изпълнител.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/10/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана и цялата документация за участие са достъпни на интернет адрес на Възложителя: http//www.mirkovo.bg/, секция "Общиствени поръчки - Профил на купувача". Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на оферта, посочени в Публичната покана и документацията за участие в процедурата. 2.2. Участниците могат да подадат само една оферта, като не се допуска представяне на варианти в офертите. 2.3. При подготовката на офертите всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Представянето на оферта означава, че участникът приема изцяло всички общи и специални правила, определени в настоящата документация. Поставянето на различни условия и изисквания, които не отговарят на обявените от Възложителя, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата. 2.4. Представената оферта има срок на валидност не по малко от 90 дни от крайния срок за подаване на офертите. Възложиотелят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност и откаже да го удължи или ако макар да е подал оферта с коректен срок на валидност, откаже да го удължи при поискаване от възложителя. 2.5. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са изцяло за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на процедурата. 2.6. Офертата трябва да бъде изготвена и представена на български език. Ако кандидатът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език. При несъответствие с това изискване се счита, че съответният документ не е представен. Ако участниците в процедурата представят документи на език различен от българския и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език. =Всеки участник преди изготвяне на офертата и ценовото предложение задължително се запознава с изходните данни предоставени от Възложителя. Непознаване на условията или документите за участие в процедурата не може да бъде причина за отказ от сключване на договор от страна на спечелилия участник. =Участниците са длъжни да подадат оферта за пълния обем на обществената поръчка и не могат да оферират само за част от артикулите. = Участникът трябва да гарантира подмяна на продуктите с отклонение в качеството. =Участникът трябва да бъде в състояние да доставя коректно заявените количества до крайния получател. = Участникът следва да може да достави бързо хранителни продукти при инцидентен неднедостиг на същите и необходимост на някое от звената. Офертите се представят в здрав, запечатан, непрозрачен плик, като върху плика е изписано името на поръчката, участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Община Мирково на адрес: с. Мирково, пк 2087, община Мирково, ул. Александър Стамболийски“ № 35. Оферта, за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно от деловодителя на участника: -представената оферта е постъпила в незапечатан плик; -представената оферта е постъпила с нарушена цялост; -представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок за подаване на оферти; Срокът на действие на договора, който ще бъде сключен с определения за изпълнител участник е до датата на сключване на идентичен договор за доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали с Възложител – Община Мирково или до изчерпване на стойността му, което от двете събития настъпи по-рано. Договорът може да бъде прекратен предсрочно, в случай на изчерпване на общата стойност, за която е сключен, както и на други основания, определени в договора.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/10/2014