Версия за печат

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Държавно горско стопанство-Добрич"ТП на "СИДП"гр.Шумен, ул."Марин Дринов"5, За: инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600678, E-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, Факс: 058 600658

Място/места за контакт: инж.Цанко Николов

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.dpshumen.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на три броя еднотипни компютърни конфигурации и два броя еднотипни лазерни мултифункционални устройства-принтер, скенер и копир

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30211400 (FG06) , 30232000 (FG06)

Описание:

Компютърни конфигурации (За печат )
Периферни устройства (За печат )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

три броя еднотипни компютърни конфигурации и два броя еднотипни лазерни мултифункционални устройства-принтер, скенер и копир

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка: Минимална гаранционна поддръжка – 12 месеца. 2. Изисквания към документацията, съпровождаща стоките предмет на поръчката: Стоките предмет на поръчката се доставят заедно с всички документи които ги съпътстват според вида на стоката и относимите към нея нормативни разпоредби, като например – указание/упътване за употреба, технически паспорт/описание, гаранционна карта, декларация за съответствие, сертификат за качество, протокол за изпитване и т.н. 3.Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти. Към стоките предмет на поръчката не следва да има съпътстващи стоки, предмет на интелектуални права. Ако има такива то са за сметка на изпълнителя и не следва да цената им да бъде включвана в ценовото предложение. 4. Изисквания за обучение на персонала на възложителя за експлоатация: НЯМА 5. Подпомагащи дейности и условия от възложителя. Доставените стоки се монтират/инсталират/разтоварват от представител/за сметка на изпълнителя, и се предават на възложителя в състояние на готовност за работа/употреба. 6. Други: 6.1. График за изпълнение на поръчката в рамките на срока на договра. - Доставка на стоките: Стоките ще бъдат доставяни в срок не повече от 15 дни от подаване на заявка. Документиране- Протокол за приемане и предаване и монтаж/инсталиране. -Инсталиране/монтаж на стоките – не повече от 1 /един/ работен ден от подаване заявка за инсталация/монтаж (ако инсталацията/монтажа не са изпълнени в дена на доставката). Документиране – Протокол за инсталиране/монтаж. -Плащане – В 30 дневен срок от подписване на приемо-предавателния протокол за извършената доставка. Документиране- Фактура издадена от изпълнителя, Платежно нареждане 6.2. Изисквания към мястото на доставка и образуването на предложената цена 1. Франкировка и място за изпълнение, вкл. на съпровождащите дейности : Стоките предмет на поръчката следва да бъдат доставени на административния адрес на възложителя в гр.Добрич, ул.”Марин Дринов”5, където същите ще бъдат инсталирани на работни места допълнително указани от възложителя. 2.Предлагана цена следва да се образува като се посочат отделните стоки, единична цена, количество, обща цена, и обща крайна цена на доставката без ДДС, и крайна обша сума за плащане с ДДС. Всички цени да са в български лева. Забележка: За улеснение на участниците към документацията е приложен образец на оферта.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/10/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на договора - 31.12.2014 г. Срок на валидност на офертите - не по-малък от 30 календарни дни от крайния срок за представяне на оферти; Място на подаване на офертите - гр.Добрич 9300, ул.”Марин Дринов” 5 Дата, час и място на отваряне на офертите - 11,00 ч. на 09.10.2014 г. на адрес гр.Добрич 9300, ул.”Марин Дринов” 5

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/10/2014