Версия за печат

BG-с.Гранитово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОУ "Хаджи Димитър", с.Гранитово, ул. "Георги Димитров"10, За: Веска Христова Георгиева, България 8740, с.Гранитово, Тел.: 0878 986021, E-mail: ou_granitovo@abv.bg

Място/места за контакт: с.Гранитово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.elhovobg.org.

Адрес на профила на купувача: www.elhovobg.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците от ОУ “Хаджи Димитър” с.Гранитово за учебната 2014/2015г. по две обособени позиции: Позиция №1: Доставка на топъл обяд за учениците от І до VІІІ клас на целодневна организация на учебния процес на ОУ “Хаджи Димитър” с.Гранитово, участници в проект BG051PO001-3.1.06 “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Позиция №2: Доставка на закуски за учениците от І до ІV клас в ОУ “Хаджи Димитър” с.Гранитово.Доставките на закуските и на обядите ще се извършва до края на учебната 2014/2015 г. (доставка на закуски – до 31.05.2015г. и доставка на обяд – до 15.06.2015г.)

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

• Топъл обяд се доставя за прогнозно 96 ученици от І до VІІІ клас на целодневно обучение, за прогнозно 139 учебни дни, на прогнозна стойност 16 012,80 лв. без ДДС или 19 215,36 лв. с ДДС, като транспортните разходи и опаковането на обядите са включени в цената на доставката. Стойността на една порция обяд не трябва да надвишава 1,20 лева без ДДС, респ. 1,44 лева с ДДС. • Закуските се доставят за прогнозно 53 ученици от първи до четвърти клас, за прогнозно 128 учебни дни, на прогнозна стойност 3 188,48 без ДДС или 3 826,18 лв. с ДДС, като транспортните разходи и опаковането на закуските са включени в цената на доставката. Стойността на един брой закуска не трябва да надвишава 0,47 лева без ДДС, респ. 0,56 с ДДС. По Позиция №1: Доставка на топъл обяд за учениците от І до VІІІ клас на целодневна организация на учебния процес на ОУ “Хаджи Димитър” с.Гранитово участници в проект BG051PO001-3.1.06 “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, финансирането и разплащането на доставките се извършва по Проект BG 051РО001 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и/или от бюджета на училището. По Позиция №2: Доставка на закуски за учениците от І до ІV клас и на децата от подготвителните групи на ОУ“Хаджи Димитър” с.Гранитово, финансирането и разплащането на доставките се извършва по ПМС №308/20.12.2010г. и/или от бюджета на училището.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

19201 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Гранитово,община Елхово, ул. "Георги Димитров"№10

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата и документите към нея се изготвят по приложените в документацията образци и трябва да съдържа следното: 1. Списък на представените документи, подписан от представляващия участника. 2. Декларация за запознаване с условията на поръчката - изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от представляващия участника; 3. Административни сведения – изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана и подпечатена от представляващия участника; 4. Посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, или документ за самоличност, когато е физическо лице; 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47,ал.1,т.1, т.2-4 , ал.2 , т.1 и ал.5 от ЗОП. 6. Списък на лица, включително на тези, отговарящи за изпълнението на доставката, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на поръчката. 7. Списък на транспортните средства, с които участникът разполага за изпълнение на поръчката, които са регистрирани в ОДБХ.8. Заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на транспортните средства по т.7. За чуждестранни участници - еквивалентни документи на тези, посочени в настоящата точка, съобразно законодателството по местоседалището им.9. Копия на свидетелство за регистрация на транспортните средства по т. 7 в КАТ - ПП и договори за наем, ако тези МПС не са собствени на участника, или еквивалентно за чуждестранни участници. 10. Списък за наличните собствени или наети обекти за производство и/или търговия с храни, придружен от заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на хранителен обект, издадени от ОДБХ, съгласно чл. 12 от Закона за храните. Във връзка с § 2 от ПЗР на ЗБАБХ, се приемат и удостоверения от РИОКОЗ / РЗИ, издадени до влизането в сила на ЗБАБХ (25.01.2011 г.), за срока, за който са издадени. За чуждестранни участници - еквивалентни документи на тези, посочени в настоящата точка, съобразно законодателството по местоседалището им.11. Копие на документ за собственост, наем или ползване на обектите по т.10. 12. Доказателство за въведена система за безопасност на храните - Система за анализ на опасностите и критичните контролни точки (HACCP) на производителя и търговеца на предлаганите изделия по чл. 70 ал. 1 от Наредба № 5/2006 г. на МЗГ за хигиена на храните, издадена на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за храните. 13. Декларация за използване на подизпълнители. 14.Декларация за приемане на условията в проекта на договор.15.Техническото предложение. 16.Ценово предложение. 17. Оферта по образец.18. Списък на основните договори за доставки, еднакви и/или сходни с предмета на поръчката, придружен с доказателства за добро изпълнение; Критерии за допустимост:1.Участникът да разполага минимум с 1 бр. МПС за изпълнение на поръчката, които са регистрирани в ОДБХ, респективно в РИОКОЗ / РЗИ, във връзка с § 2 от ПЗР на ЗБАБХ. За чуждестранни участници - еквивалентни документи на тези, посочени в настоящата точка, съобразно законодателството по местоседалището им.2.Участникът да разполага минимум с 1 бр. обекти за производство и/или търговия с храни, регистрирани в ОДБХ, респективно в РИОКОЗ / РЗИ, съгласно чл. 12 от Закона за храните, във връзка с § 2 от ПЗР на ЗБАБХ. За чуждестранни участници - еквивалентни документи на тези, посочени в настоящата точка, съобразно законодателството по местоседалището им.3.Участникът да разполага с Доказателство и/или да представи декларация/свободен текст/ за въведена система за безопасност на храните - Система за анализ на опасностите и критичните контролни точки (HACCP) на производителя и търговеца на предлаганите изделия по чл. 70 ал. 1 от Наредба № 5/2006 г. на МЗГ за хигиена на храните, издадена на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за храните, или еквивалентни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/10/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителя предоставя пълен достъп до изтичането на срока на валидност, посочен в раздел ІV от настоящата покана на участниците до документацията за участие на следната интернет страница:www.elhovo.org, профил на купувача, съдържаща: описание на поръчката, както и изисквания към изпълнението на поръчката; условия за участие в избора на изпълнител на поръчката; проект на договор за поръчката и др. Всички въпроси, отговори и разяснения по документацията и процедурата ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на община Елхово, гр. Елхово: :www.elhovo.org, профил на купувача. Отварянето на офертите ще се извърши на 13.10.2014 г. от 11:00. часа в сградата на ОУ „Хаджи Димитър” с. Гранитово, ул. „Г.Димитров” № 10, общ. Елхово, обл. Ямбол., при условията и по реда на на чл. 101г от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/10/2014