Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Диагностично- консултативен център I "Света Клементина-Варна" ЕООД, бул. "Съборни" 40, За: Дамяна Стоянова, Сашка Козарева, България 9000, Варна, Тел.: 052 614526, E-mail: dkc_1_varna@abv.bg

Място/места за контакт: ДКЦ I "Св.Клементина-Варна" ЕООД, гр.Варна, бул. "Съборни" 40, стая 202

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dkc1varna.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dkc1varna.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е доставка на реактиви за микробиологична и вирусологична лаборатории,описани подробно в документацията към поръчката, както и доставка на HPV тестове+четки за взимане на пробата. Реактивите са разделени в три обособени позиции със съответните ценови прагове: обособена позиция 1 "Микробиологична лаборатория" - 2300лв. без ДДС , обособена позиция 2 "Вирусологична лаборатория" - 3850лв. без ДДС и обособена позиция 3 "HPV тест" - 2 800 лв. без ДДС, или за предмета на цялата поръчка - 8950 лв. без ДДС. Критериите за подбор и указанията за участие са описани в документацията за обществената поръчка, която може да бъде закупена от деловодството на ДКЦ I "Св.Клементина-Варна" ЕООД: гр.Варна, бул. "Съборни" 40, стая 201, както и да бъде изпратена на посочен електронен адрес или чрез куриер за сметка на участника, след представен платежен документ. Цената на документацията е 20 лв. без ДДС. Критерият за оценяване на офертите е "най-ниска цена". Участниците могат да представят само една оферта - варианти не се допускат.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и вида на лабораторните реактиви са описани в таблици, част от документацията на възложителя.Разпределени са в три обособени позиции с прогнозни количества за една календарна година.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

8950 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ДКЦ I "Св.Клементина-Варна" ЕООД

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставката на реактиви е разделена в три обособени позиции, съотвестващи на необходимите за обезпечаване нужди на всяка една от посочените лаборатории, както следва: обособена позиция 1„Микробиологична лаборатория” , обособена позиция 2 „Вирусологична лаборатория”, обособена позиция 3 „HPV тест”, както и предоставяне за безвъзмездно ползване и сервизно обслужване за срока на договора, на апаратура по обособена позиция 3 „HPV тест”. Изисквания за качество: – доставените стоки следва да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия; задължително да бъдат придружени от сертификати за качество и явно означен срок на годност на продуктите, които към момента на доставката следва да имат остатъчен срок на годност не по-малък от 70%. - апаратите, които ще бъдат предоставени за безвъзмездно ползване за срока на договора по настоящата обществена поръчка, да отговарят на актуалните европейски и национални директиви, което се удостоверява от участника със заверени на всяка страница с подпис, печат и гриф „Вярно с оригинала” копия на съответните документи. Участникът следва да притежава CE сертификат и декларация за съответствие съгласно изискванията на Директива 93/42 ЕЕС за всеки един от предлаганите продукти. Съответствието с поставеното изискване се доказва с представяне на CE сертификат и декларация за съответствие за всеки един от предлаганите продукти - заверено от участника копие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/10/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДКЦ I "Св.Клементина - Варна" ЕООД, гр. Варна, бул. "Съборни" 40, стая 201 и/или 202 или на телефон 052 614526 или на интернет адреса на възложителя: www.dkc1varna.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/10/2014