BG-Кресна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение "Държавно горско стопанство Кресна" към Югозападно държавно предприятие ДП Благоевград, ул. "Македония" № 198, За: Любка Щуркова- юрисконсулт, Р България 2840, Кресна, Тел.: 07433 2264, E-mail: dgskresna@abv.bg, Факс: 07433 2264

Място/места за контакт: Административната сграда

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uzdp.bg.

Адрес на профила на купувача: www.uzdp.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е избор на кредитна институция за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство Кресна”, като следните неизчерпателно изброени такива: • Откриване на разплащателни, депозитни и специални сметки в лева и валута; • Извършване на разплащания от наличността по сметките на Възложителя; • Интернет банкиране (активно и пасивно); • Превеждане на заплати на служителите и работниците на Възложителя по разплащателни сметки с издадени от банката дебитни карти, при желание от страна на служителите; • Предоставяне на обобщена информация за състоянието на сметките, салда и обороти по тях;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66100000

Описание:

Услуги в областта на банковото и застрахователно дело


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В зависимост от нуждите на възложителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Рибарица, Община Тетевен, Област Ловеч

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидатът следва: - да притежава банков клон или офис, находящ се в гр. Кресна или на територията на обл. Благоевград, последното само за кандидати, които са съгласни да извършват безплатно инкасо на суми, предоставени в административната сграда на Възложителя при нужда от негова страна. - Да имат разрешение/лиценз за извършване на банкова дейност; - Да имат валиден (присъден и неоттеглен) към момента на подаване на офертата кредитен рейтинг, присъден от рейтинговите агенции Standard & Poor’s, Fitch, Moody’s или Българска агенция за кредитен рейтинг, с оценка, не по-ниска от „В”, присъдена от рейтинговите агенции Standard & Poor’s, Fitch или Българска агенция за кредитен рейтинг, или „Ваа3”, присъдена от Moody’s. - Да са издатели и да обслужват дебитни и кредитни карти; - Да притежават платформа за интернет банкиране.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, с показатели и относителна тежест при максимален брой - 100 точки, както следва: 1. Неколичествени критерии, с обща относителна тежест в крайната комплексна оценка - 40 на сто: 1.1. Надеждност на платформа за интернет банкиране, К1-с максимална тежест – 10 точки. 1.2. Срок за обслужване на плащанията, К2 - с максимална тежест - 10 точки. 1.3. Развитие на клонова мрежа, К3 - с максимална тежест - 10 точки. Участникът с най-развита клонова мрежа се оценява с 10 точки. Останалите участници се оценяват по формулата К3 = 10х(Мi/Ммах), където Ммах е най-големия брой клонове или офиси за обслужване на територията на гр. Кресна, алтернативно е предвидена възможност офисите да бъдат на територията на обл. Благоевград, като в този случай кандидата следва да осигури безплатно инкасо до един офис в друг град при поискване от Възложителя. Когато един от кандидатите предложи офис в гр. Кресна, а друг предложи безплатно инкасо до офис на територията на обл. Благоевград и двамата кандидати, предложили горното получават максимален брой точки. Тъй като на територията на гр. Кресна нито една банкова институция не разполага с повече от един офис, наличието на такъв води до максимален брой точки – 10 на показателя Мi-, предлагането на безплатно инкасо в офис на територията на обл. Благоевград също води до максимален брой точки – 10 на показателя Мi, като по този начин Възложителя цели да изравни възможностите на финансовите институции с офиси в и извън територията на гр. Кресна. 1.4. Възможност за импорт в платформата за интернет банкиране на платежни нареждания, генерирани от счетоводна програма във вид на файлове с разширение „txt”, К4 - с максимална тежест - 10 точки. Сборът на оценките по показателите от К1 до К4 формира обща оценка по неколичествените критерии (К некол), както следва: К некол = К1+К2+К3+К4. 2. Количествени критерии, с обща относителна тежест в крайната комплексна оценка - 60 на сто: 2.1. Такси за банково обслужване в лева, К5 - с максимална тежест - 30 точки; 2.2. Годишен номинален лихвен процент по разплащателни сметки в BGN, К6 - с максимална тежест - 15 точки. 2.3. Лихвени проценти по депозитни сметки в BGN за суми от 5000 до 50000 BGN за срок от 1, 3, 6 и 12 месеца, К7 - с максимална тежест - 9 точки. 2.4. Лихвени проценти по депозитни сметки в BGN за суми над 50000 BGN за срок от 1, 3, 6 и 12 месеца, К8 - с максимална тежест - 6 точки. Сборът на оценките по показателите от К5 до К8 формира обща оценка по количествените критерии (К кол), както следва: К кол = К5+К6+К7+К8 3. Крайната комплексна оценка се образува от сбора на общите оценки по неколичествените и количествените критерии, както следва: Ккомпл = К некол + К кол В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която общата оценка по количествените критерии е най-висока. При условие общите оценки по количествените критерии на две или повече оферти са равни, то се сравнява оценката по показателя с най-висока относителна тежест (К5) и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и по този показател не би могло да се определи икономически най-изгодна оферта се провежда жребий.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/10/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Оферти се приемат всеки работен ден в срок до 16.00 часа на 16.10.2014 год. в деловодството на Териториално поделение “Държавно горско стопанство Кресна”, адрес: гр. Кресна, ул. Македония № 198 и следва да се представят в непрозрачен, неразкъсан, запечатан плик, надписан “Оферта за участие в публична покана с предмет „Избор на кредитна институция за извършване на финансови услуги за нуждите на ТП „ДГС Кресна” като се посочва пълното и точно наименование на участника, както и адрес за кореспонденция, телефон, факс, ел. адрес. Офертите се подават на място, по пощата или с куриер. Офертата изпратена по пощата или с куриер, трябва да е постъпила в деловодството на ТП ”ДГС Кресна” в срока определен за приемане на офертите, в противен случай тя не се разглежда и се връща на кандидата. Съставителят няма да приема и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, като това обстоятелство се отбелязва във входящия регистър.. Ако кандидат не представи някой от изискуемите документи, съгласно настоящата документация или те не отговарят на изискванията на Възложителя, кандидата се отстранява от участие и предложението му за изпълнение на поръчката не се отваря. Договорът със съответния кандидат влиза в сила на 07.11.2014 г.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/10/2014