Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: инж. Калин Минчев, Р България 8800, Сливен, Тел.: 044 611373, E-mail: kalin_min@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Реконструкция и ремонт по мрежата за обществено осветление на територията на гр. Сливен и населените места на Община Сливен”. Основните видове строителни дейности с доставка на материали за единица мярка включват следните видове работи: 1.Доставка и монтаж на парково осветително тяло за НЛВН 50W с изисквания и характеристики, съгласно Приложение № 1 - бр. 2.Доставка и монтаж на улично осветително тяло за НЛВН 50W с изисквания и характеристики, съгласно Приложение № 1 - бр. 3.Доставка и монтаж на улично осветително тяло за НЛВН 100W с изисквания и характеристики, съгласно Приложение № 1 - бр. 4.Направа бетонен фундамент за стълб и изправяне на стълб - бр. 5.Доставка на стълб за улично осветление с Н – 6 м. над терен и изисквания, съгласно Приложение № 1 - бр. 6.Доставка на стълб за парково осветление с Н – 4,5 м. над терен и изисквания, съгласно Приложение № 1 - бр. 7.Доставка и монтаж на заземление с два заземителни кола - бр. 8.Направа на изкоп 40/80 см - м.л. 9.Направа обратен насип и уплътняване - м3 10.Доставка и полагане на кабел САВТ 5 х 10 мм - м.л. 11.Доставка и монтаж на рогатка - бр. 12.Доставка и монтаж на усукан кабел 2 х 16 мм - м.л. 13.Доставка и монтаж на опъвателна клема - бр. 14.Доставка и монтаж на контактна клема - бр.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Конкретният вид и обем работа ще се възлага с възлагателно писмо от Възложителя, придружено с количествена сметка и срок за изпълнение. Възлагането ще се прави на база годишна програма в рамките на общата бюджетна стойност за дейността утвърдена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Последователността на възлагане става по приоритет. Срокът за изпълнение на конкретните обекти по възлагателните писма се определя от Възложителя, съобразно количеството и спецификата на СМР.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

100000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението-Образец № 1; 2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка;2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка.Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение - Образец № 2;4. Ценово предложение - Образец № 3;5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:6.1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата (по образец), а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката – Образец № 5, и:а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;Минимални изисквания: Всеки участник трябва да притежава признат опит в строителството и да е изпълнил поне 1 (едно) строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката.Забележка: Строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката е реконструкция и ремонт по мрежата за обществено осветление. 6.2.Декларация посочваща образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители на участника (ръководител обект и технически ръководител), включително на лицата, които отговарят за извършването на строителството – свободна форма;Минимални изисквания: Ръководните служители - ръководител обект и технически ръководител трябва да притежават висше образование с квалификационна степен „бакалавър”, в областта на строителството и професионален опит в строителството най-малко 3 години.Лицата, които отговарят за извършването на строителството трябва да притежават стаж в строителството най-малко 1 година.6.3. Данни за собствени или наети технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за извършване на строителството – свободна форма. Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„Икономически най-изгодна оферта” за изпълнението на обществената поръчка ще бъде определена по следната математическа формула: К = (ЕЦ i min / EЦ i)* Рi, където i=1 14 ЕЦi – единична цена за определен вид изделие/материал/дейност, предложена от оценявания участник, съгласно ценовото му предложение. ЕЦi min – най-ниската предложена цена за същия вид изделие/материал/дейност, измежду ценовите предложения на всички участници в процедурата; i – номер на вид изделие/материал/дейност, по съответното приложение където i е в границите от 1 до 14 Рi – относителна тежест на цената за конкретния вид изделие/материал/дейност / 1.Доставка и монтаж на парково осветително тяло за НЛВН 50W с изисквания и характеристики, съгласно Приложение № 1 - бр. - относителна тежест - 5 2.Доставка и монтаж на улично осветително тяло за НЛВН 50W с изисквания и характеристики, съгласно Приложение № 1 - бр. - относителна тежест - 20 3.Доставка и монтаж на улично осветително тяло за НЛВН 100W с изисквания и характеристики, съгласно Приложение № 1 - бр. - относителна тежест -15 4.Направа бетонен фундамент за стълб и изправяне на стълб - бр. - относителна тежест - 10 5.Доставка на стълб за улично осветление с Н – 6 м. над терен и изисквания, съгласно Приложение № 1 - бр. - относителна тежест - 5 6.Доставка на стълб за парково осветление с Н – 4,5 м. над терен и изисквания, съгласно Приложение № 1 - бр. - относителна тежест - 5 7.Доставка и монтаж на заземление с два заземителни кола - бр. - относителна тежест - 2 8.Направа на изкоп 40/80 см - м.л. - относителна тежест - 3 9.Направа обратен насип и уплътняване - м3 - относителна тежест - 5 10.Доставка и полагане на кабел САВТ 5 х 10 мм - м.л. - относителна тежест - 5 11.Доставка и монтаж на рогатка - бр. - относителна тежест - 5 12.Доставка и монтаж на усукан кабел 2 х 16 мм - м.л. - относителна тежест - 10 13.Доставка и монтаж на опъвателна клема - бр. - относителна тежест - 5 14.Доставка и монтаж на контактна клема - бр. - относителна тежест - 5 Максималната стойност на величината К е 100. Оценките по отделните видове изделие/материал/дейност се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената величината К, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока стойност на величината К на офертата. Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/10/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Минимални изисквания: Всеки участник трябва да разполага с технически лица, включително и лице/а отговарящо/и за контрола на качеството. 6.4. Декларация - Образец № 6 за техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на обществената поръчка. Минимални изисквания: Участникът следва да разполага с механизация за изпълнение на обществената поръчка, включваща следните машини: автовишка – 1 брой; автокран – 1 брой.7. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 7;9. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.10.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки:Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 8, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5., от т. 3. Съдържание на офертата, от документацията за участие. Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Срокът на валидност е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със собствени средства от общинския бюджет. Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 03.10.2014 г., 15:00 часа, в стая № 17, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към ния и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/10/2014