Версия за печат

BG-гр.Елхово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Елхово, ул."Търговска" № 13, За: Живка Кафеджиева, Р.България 8700, гр.Елхово, Тел.: 0478 88004, E-mail: kmet@elhovobg.org, Факс: 0478 88034

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.elhovobg.org.

Адрес на профила на купувача: www.elhovobg.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Упражняване на строителен надзор на проект: „Извършване на строителен надзор по проект „Благоустрояване на централно площадково пространство, част от пешеходната зона на град Елхово и основен ремонт на ул.”Трети март””

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Упражняване на независим строителен надзор на строеж от III-та категория

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

27254 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Елхово

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта трябва да съдържа: -Оферта за участие със Списък на документите, съдържащи се в офертата; -Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър - прилага се заверено копие ; -Административни сведения ; -Декларация по чл.166, ал.3 от ЗУТ ; -Декларация по ЗЗЛД, за които има посочени лични данни в документа; -Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; -Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако се ползва подизпълнител); -Декларация за техн. състав; -Автобиографии и документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на технически правоспособните физически лица, - Лиценз за упражняване на строителен надзор по време на строителството по чл.166 ал.2 от ЗУТ или еквивалент, Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор и по чл.4 от НАРЕДБА 9 от 22.05.2001г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР различните специалности, имащи право да извършват тази дейност, неразделна част от лиценза; Участниците трябва да притежават: 1.Лиценз за упражняване на строителен надзор по време на строителството по чл.166 ал.2 от ЗУТ или еквивалент, Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор и по чл.4 от НАРЕДБА 9 от 22.05.2001г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР. 2. Участникът следва да разполага с инженерно-технически екип за изпълнение на поръчката, осигуряващ постоянното му присъствие на обекта. Лицата трябва да са вписани в заверения от МРРБ списък на специалистите от различните специалности, имащи право да упражняват дейността, неразделна част към лиценза. 2.1.Ръководител на екипа: образователна степен “магистър”, специалност “Архитектура”, “ССС”, „Транспортно строителство” или еквивалентна, основен професионален опит: минимум 2 (две) години в упражняване на строителен надзор; 2.2.Експерт по част “Архитектурна”: образователна степен “магистър”, специалност “Архитектура” или еквивалентна; основен професионален опит: минимум 2 (две) години в упражняване на строителен надзор; 2.3.Експерт по част “Конструкции”: образователна степен “магистър”, специалност “ССС” или еквивалентна; основен професионален опит: минимум 2 (две) години в упражняване на строителен надзор; 2.4.Експерт по част “Геодезия”: образователна степен “магистър”, специалност “Геодезия” или еквивалентна; основен професионален опит: минимум 2 (две) години в упражняване на строителен надзор; 2.5.Експерт по част „Транспортно строителство”: образователна степен „магистър”, специалност „Транспортно строителство” или еквивалентна; основен професионален опит: минимум 2 (две) години в упражняване на строителен надзор; 2.6.Експерт по част „Електро”: образователна степен „магистър”, специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавеждане” или еквивалентна; основен професионален опит: минимум 2 (две) години в упражняване на строителен надзор; 2.7.Експерт по част „ВиК”: образователна степен „магистър”, специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна; основен професионален опит: минимум 2 (две) години в упражняване на строителен надзор;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/10/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие може да бъде изтеглена от официалния сайт на община Елхово - www.elhovobg.org - профил на купувача - профил на купувача

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/10/2014