Версия за печат

BG-Гоце Делчев

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Трето основно училище "Братя Миладинови", ул. "Полковник Дрангов" №17, За: Мариана Халачева, Димка Мурджева, България 2900, Гоце Делчев, Тел.: 0751 60302, E-mail: tr_ou_gd@abv.bg, Факс: 0751 60302

Място/места за контакт: Трето основно училище "Братя Миладинови"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.treto-gd.com.

Адрес на профила на купувача: http://treto-gd.com/index.php/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на готови ястия или кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене в Трето основно училище „Братя Миладинови”, гр. Гоце Делчев”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно 200 порции топъл обяд за прогнозно 55 учебни дни до 31.12.2014г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20167 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Столова при ІІІ ОУ "Братя Миладинови", град Гоце Делчев

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът може да бъде българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, обявени от Възложителя в публичната покана и в настоящата заповед. 2. За доказване на изискването по т.1 се представя заверено копие на документ за регистрация, издаден не по-рано от два месеца преди крайната дата за подаване на офертата, за участник, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице – документ за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице, документът се представя и в официален превод на български език; 3. Декларация за участие на подизпълнители, в която се посочват имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, в случаите когато участникът предвижда участие на такива и дела на тяхното участие. Подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания, на които отговаря и основния участник. Участникът трябва да посочи в офертата си подизпълнителите (в случай, че ще ползва такива), както и процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител (по образец). 4. Всеки един от участниците трябва да притежава минимум една собствена или наета база, регистрирана като обект за производство и търговия с храни съгласно чл. 12 на Закона за храните. За доказване на това обстоятелство участникът следва да представи документ за собственост или договор за наем за помещението, в което ще бъде приготвяна храната за учениците и необходимите документи за регистрация на хранителен обект по чл.12 от Закона за храните за тази база.5. Всеки един от участниците следва да притежава минимум едно собствено или наето транспортно средство, регистрирано в РЗИ или БАБХ. За доказване на това обстоятелство участникът следва да представи документ за собственост или договор за наем на МПС, чрез което ще се извършва доставката на приготвяната храна и удостоверение за регистрация от РЗИ по реда на чл.3, ал.3 от Наредба №9 за условията и реда за създаване на публичен регистър на обектите с обществено предназначение или от БАБХ по реда на чл.246, ал.4 от Закона за ветеринаро-медицинската дейност и чл.6 от Регламент (ЕО) №852/2004г. 6. Всеки един от участниците следва да разполага с нает на трудов или граждански договор персонал за изпълнение на обществената поръчка, съставен от поне две лица, едното от които готвач. Сред персонала следва да бъде включен и 1 шофьор, в случай че храната се приготвя извън сградата на училището, което провежда процедурата. Участникът представя Списък на екипа, отговорен за изпълнение на обществената поръчка, придружен от трудови и/или граждански договори или други документи, удостоверяващи ангажираността на посочения екип за изпълнение на настоящата обществената поръчка, придружени с дипломи за завършено образование и/или други документи, удостоверяващи квалификацията на членовете на екипа. 7.Всеки един от участниците следва да има на разположение диетолог или медицинско лице за изготвяне или съгласуване на предлаганите менюта с изискванията за ученическото хранене. Участникът представя Документ, доказващ ангажираността на диетолог при изпълнението на договора за доставка на храна по настоящата процедура. Този документ може да представлява декларация за ангажираност с изпълнение на поръчката от страна на диетолога/медицинското лице, писмо за намерения, граждански договор с участника или всякакъв друг документ, от който е видно, че диетологът/медицинското лице е запознат с факта, че участникът участва в конкретната процедура и е съгласен да му съдейства при изготвяне на менютата в хода на изпълнение на договора. 8. Всеки участник представя Примерно седмично меню за обяд, изготвено с участието на медицински специалист и отговарящо на изискванията на Наредба №23 от 19.07.2005г. за физиологичните норми за хранене на населението и Наредба №37 от 21.07.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/10/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Офертата и цялата документация, включена в нея, трябва да бъдат изготвени на хартиен носител, на български език, а документите на чужд език да се придружават от превод на български. 2. Всеки участник в процедурата може да представи само една оферта. 3. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от изрично упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице. 4. Всички страници се подписват от лицето, представляващо участника или от упълномощеното съгласно предходната точка лице. 5. Офертата се представя от участника или от негов надлежно упълномощен представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба със съответно известие за доставяне. В случай, че офертата е изпратена по пощата с обратна разписка или с куриерска служба, то изпращането й трябва да бъде така организирано, че да гарантира получаването й от възложителя до изтичане на крайния срок за получаване на оферти. 6. Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. 7. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника. 8. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалните документи, като върху плика бъде отбелязан ясно изписан текст: „Допълнение /промяна към оферта с вх.№…/. 5.9. Всички документи се представят в копия заверени от представляващия участника или изрично нотариално упълномощено от него лице. Всички документи на чужд език следва да бъдат представени в превод на български език.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/10/2014